Нові форми презентації біографій митців як інтелектуальна провокація: проблеми класифікування

Автор(и)

  • Олена Бондарева Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2020.16.1

Ключові слова:

біографія, формат презентації, корпусність, класифікація, діалогізм, мультимедійність

Анотація

У статті проаналізовано динаміку форм презентації біографій знакових українських митців, останніми роками відчутну в українському культурному середовищі. Наголошено, що сьогоденна українська культура поволі долає радянські матриці і штампи рецепції її ключових постатей (Шевченка, Франка, Лесі Українки), а також прагне до суттєвого розширення кордонів і персонажного обсягу всього культурного пантеону. Це важливо для формування посттоталітарної української ідентичності і тому потребує нових наукових підходів, аналітичних студіювань, систематизацій і класифікацій. На шляху глобальних ревізій форм презентації національно вартісного персонального культурного досвіду слід враховувати глобальні трансґресії сучасної культури, яка від атомарних фактів і тенденцій упевнено рухається до систем і корпусних текстів, що функціонують як відкриті та структуровані конструкти зі складною системою внутрішніх взаємозв’язків. Для сучасних форматів презентації біографічних світів також важливі діалогізм, інтерактивність, мультимедійність та охоплення аудиторії, що сприяє інтенсивним художнім і маркетинговим пошукам та кристалізації інтелектуального потенціалу в самодостатні проєкти, спроможні організовувати довкола себе нові силові поля та генерувати нові смисли. Запропоновано авторську класифікацію сучасних форм презентації біографій митців, розроблену з урахуванням тенденцій не лише сучасної української літератури, але й супровідних для неї за нинішніх умов гуманітарних сегментів — видавничої справи, радіо, кіно, інтернет-технологій, галузі культурних індустрій. Кожен з пунктів класифікації проілюстровано фактами сучасної української культури — створеними, за рідкісних винятків, упродовж останніх трьох років. Класифікація демонструє відчутні зсуви в напрацюваннях нових форматів презентації — від біографічних творів, написаних і виданих у традиційному форматі текстових книжок, аж до усвідомлення того, що в цифровому світі такі формати не є універсальними і призначені переважно для вузьких фахівців, для масового ж реципієнта сьогодні важливі інтерактивні та мультимедійні формати, і культура оперативно їх генерує.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Безсмертний-Анзіміров А. Чехов як українець. До дня народження Антона Чехова: цікаві факти про те, наскільки письменник любив Україну. URL: http://vsviti.com.ua/ukraine/52476.

Верещак Я. Стефко продався мормонам // Сучасна українська драматургія: Альманах / редкол.: В. Фольварочний (голова) та ін.; вип. 4 / упоряд. та авт. передм. Я. Верещак. Київ: Фенікс, 2007. С. 10–57.

Віртуальний музей Івана Франка. URL: www.frankovi.com.ua.

Герасимчук В. П’єси про великих. Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 2003. 272 с.

Герасимчук В. Рєпін («Бурлаки на Волзі», «Паризьке кафе», «Хресний хід», «Портрет Мусоргського», «Портрет Стасова», «Іван Грозний», «Вечорниці», «Портрет Сурикова», «Толстой на оранці», «Запорожці», «Портрет Третьякова», «Чорноморська вольниця», «Гайдамаки, або Освячення ножів», «Гопак», «Портрет Званцевої»): біографічний роман у п’єсах. Київ: Укр. письменник, 2019. 560 с.

Дарчук Н. Корпус текстів Тараса Шевченка як джерело для мовознавчих досліджень // Science and Education a New Dimension. Philology, V (32), Issue: 122, 2017 www.seanewdim.com. URL: https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/n._darchuk_the_corpus_of_texts_of_taras_shevchenko_as_the_source_for_linguistic_studies.pdf.

Дисиденти. Антологія текстів / за ред. О. Сінченка. Київ: Дух і Літера, 2018. 656 с. (Сер. «Бібліотека спротиву, бібліотека надії»).

Діброва В. Куліш. П’єса на дві дії. Київ: Український пріоритет, 2019. 96 с.

Ільницький Д. Антонич від А до Я. Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. 80 с.

Квартира-музей родини Івана Франка у Києві. URL: https://www.facebook.com/Frankofamilymuseum/.

Київські неокласики: Антологія / упор. Н. Котенко. Київ: Смолоскип, 2015. 920 с.

Листування Івана Липи (1892–1922). Київ: TEMPORA, 2020. 576 с.

Панченко В. Літературний ландшафт України ХХ століття. 50 «слайдів». Київ: Ярославів вал, 2019. 528 с.

Портал Шевченка. URL: http://kobzar.ua/site/main.

Процюк С. «Відкинуті і воскреслі» (есе про письменників і суспільство). Івано-Франківськ: Дискурс, 2020. 192 с.

Рікс Т. Черчилль і Орвелл. Битва за свободу; пер. з англ. Київ: Лабораторія, 2020. 320 с.

Справа Василя Стуса: Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР / уклад. В. Кіпіані. Харків: Віват, 2020. 688 с.

Таїна буття. Біографічна драма. Антологія. Автори А. Багряна, Я. Верещак, В. Герасимчук, Т. Іващенко, Н. Неждана, О. Низовець, О. Миколайчук. Київ: Світ Знань, 2015. 304 с.

Терен Т. RECвізити: антологія письменницьких голосів. Книга 1. Львів: Видавництво Старого Лева, 2015. 279 с. Книга 2. Львів: Видавництво Старого Лева, 2015. 263 с. Книга 3. Львів: Видавництво Старого Лева, 2017. 293 с.

Терещук Г., Думанська О. Шептицький від А до Я. Львів: Видавництво Старого Лева, 2015. 72 с.

Тихолоз Б., Тихолоз Н. Франко від А до Я. Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. 80 с.

Тримбач С. Валентин Сильвестров – геній… Але не пам’ятник. URL: http://slovoprosvity.org/2020/09/07/valentyn-syl-vestrov-heniy-ale-ne-pam-iatnyk/.

У всесвітній день книги члени Українського ПЕН розповідають про свої книжкові новинки. URL: https://pen.org.ua/chleny-ukrayinskogo-pen-rozpovily-pro-svoyi-knyzhkovi-novynky/.

Українська авангардна поезія (1910–1930-ті роки): Антологія / упор. О. Коцарев, Ю. Стахівська; передм. О. Ільницького. Київ: Смолоскип, 2018. 816 с.

Українська біографістика. URL: https://www.facebook.com/groups/148524832185661/about.

Ушкалов Л. Сковорода від А до Я. Львів: Видавництво Старого Лева, 2019. 72 с.

Ушкалов Л. Шевченко від А до Я. Львів: Видавництво Старого Лева, 2017. 80 с.

Черчилль і Орвелл… URL: https://laboratoria.pro/products/cherchill-ta-orvell-bitva-za-svobodu-tomas-riks).

ФранкоVi. URL: https://www.facebook.com/search/top? q=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BEv%D1%96.

Шевченківська енциклопедія: В 6 т. – Київ: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2012. – Т. 1: А–В. – 744 с.; Т. 2: Г–З. – 760 с.; 2013. – Т. 3: I–Л. – 888 с.; Т. 4: M–Па. – 808 с.; 2015. – Т. 5: Пе–С. – 1040 с.; Т. 6: Т–Я. – 1120 с. URL: http://www.ilnan.gov.ua/index.php/shevchenkivska-entsiklopediya/category/2-shevchenkivska-entsiklopediyahttp://kobzar.ua/page/90.

Шевченківська енциклопедія. URL: http://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/content/shevchenkivska-encyklopediya.

Юрій Ковалів. URL: https://www.facebook.com/profile.php? id=100011146874443.

PEN Ukraine. URL: https://www.facebook.com/penclubua.

REFERENCES

Bеzsmertny-Anzimirov, А. Tshechov jak ukrainets. Do dnja narodshennja Antona Tshechova: tsikavi fakti pro te, naskilky pismennik lubiv Ukrainu. Retrieved from URL: http://vsviti.com.ua/ukraine/52476.

Wereschak, Ja. (2007). Stefko prodavsja mormonam. Sutchasna ukrainska dramaturgia: Almanach / redcol.: V. Folwarotshny (golova) ta іn.; Vyp. 4 / uporjad. tа аvt. peredm. Ja. Wereschak. Кyiv: Fenix, S. 10–57.

Virtualny musey Ivana Franka Франка. Retrieved from URL: www.frankovi.com.ua.

Gerasimtchuk, V. (2003). Pjesi pro velikich. Кyiv: Vydavnitstvo imeni Oleny Teligi, 272 s.

Gerasimtchuk, V. Repin (“Burlaky na Volsi”, “Parishke cafe”, “Chrestny chid”, “Portret Musorgskogo”, “Portret Stasova”, “Іvan Grosny”, “Vetchornitsi”, “Portret Surikova”, “Tolstoy na оrancі”, “Zaporoschtsi”, “Portret Tretjakova”, “Tschornomorska volnitsa”, “Gaidamaki, аbo Оsviatschenna noshiv”, “Gopak”, “Portret Zwantsevoy”): Biographitchny roman u piesach. Кyiv: Ukr. pysmennyk, 2019, 560 s.

Dartchuk, N. Corpus textiv Тarasa Shevtshenka jak dgerelo dla movosnavctchich doslidgen // Science and Education a New Dimension. Philology, V (32), Issue: 122, 2017. Retrieved from URL: www.seanewdim.com: https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/n._darchuk_the_corpus_of_texts_of_taras_shevchenko_as_the_source_for_linguistic_studies.pdf.

Sintchenkо, O. (Eds). (2018). Disidtnty. Аntologia textiv. Кyiv: Duh і Litera.

Dibrova, V. (2019). Kulish. Piesa na 2 dii. Кyiv: Ukrainsky priopytet.

Іlnitsky, D. (2018). Аntonitsh vid А dо Ja. Lviv: Vydavnitstvo Starogo Leva.

Qartyra-musey rodyny Ivana Franka u Kyievi. URL: https://www.facebook.com/Frankofamilymuseum/.

Кyyivski neoclasyky: Аntologia / upor. N. Kostenko. Кyiv: Smoloskyp, 2015, 920 s.

Lystuvanna Іvana Lypy (1892–1922). Кyiv: TEMPORA, 2020. 576 s.

Pantshtnko, V. (2019). Literaturny landshaft Ukrainy ХХ stolitta. 50 “slaidiv”. Кyiv: Jaroslaviv val.

Portal Shevtshenka. URL: http://kobzar.ua/site/main.

Protsuk, S. (2020). “Widkynuti і woskresli” (еse pro pismennikiv і suspilstvo). Іvano-Frankivsk: Disqurs.

Rix, Т. (2020). Cherchill ta Оrwell. Bitva za svobodu; per. z angl. Kyiv: Laboratoria.

Kipiani, V. (2020). Sprava Vasila Stusa: Zbirka dokumentiv z archivu kolishnogo KDB URSR. Kharkiv: Vivat, 2020.

Таina butta. Biographitshna dramа. Аntologia. Кyiv: Svit znan, 2015. 304 s.

Теren, Т. RECvizity: antologia pismennitskich golosiv. Knyga 1. Lviv: Vydavnitstvo Starogo Leva, 2015. 279 s. Knyga 2. Lviv: Vydavnitstvo Starogo Leva, 2015. 263 s. Knyga 3. Lviv: Vydavnitstvo Starogo Leva, 2017, 293 s.

Теreschuk, G., Dumanska, О. (2015). Sheptitsky vid А dо Ja. Lviv: Vydavnitstvo Starogo Leva.

Ticholos, B., Ticholos, N. (2016). Franko vid А dо Ja. Lviv: Vydavnitstvo Starogo Leva.

Тrimbatch, S. Valentin Silvestrov – geny… Ale ne pamjatnik. URL: http://slovoprosvity.org/2020/09/07/valentyn-syl-vestrov-heniy-ale-ne-pam-iatnyk/.

U vsesvitny den knigi chleny Ukrainskogo PEN rozpovidajut pro svoji knishkovi novinki. URL: https://pen.org.ua/chleny-ukrayinskogo-pen-rozpovily-pro-svoyi-knyzhkovi-novynky/.

Kozarev, О., Stachivska, Ju. (Eds.). (2018). Ukrainska аvangardna poesia (1910–1930-tі roki): Аntologia. Smoloskip.

Ukrainska biograhchistica. URL: https://www.facebook.com/groups/148524832185661/about.

Ushkalov, L. (2019). Skovoroda vid А dо Ja. Lviv: Vydavnitstvo Starogo Leva.

Ushkalov L. (2017). Shevtshenko vid А dо Ja. Lviv: Vydavnitstvo Starogo Leva.

Cherchill ta Оrwell… URL: https://laboratoria.pro/products/cherchill-ta-orvell-bitva-za-svobodu-tomas-riks).

FrankoVi. URL: https://www.facebook.com/search/top? q=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BEv%D1%96.

Shevtshenkivska enciklopedia: V 6 t. Кyiv: NAN Ukrainy, Іn-t l-ry іm. Т. G. Shevtshenka, 2012. URL: http://www.ilnan.gov.ua/index.php/shevchenkivska-entsiklopediya/category/2-shevchenkivska-entsiklopediyahttp://kobzar.ua/page/90.

Shevtshenkivska enciklopedia. URL: http://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/content/shevchenkivska-encyklopediya.

Jury Коvaliv. URL: https://www.facebook.com/profile.php? id=100011146874443.

PEN Ukraine. URL: https://www.facebook.com/penclubua.

Downloads


Переглядів анотації: 367

Опубліковано

30.12.2020

Як цитувати

Бондарева, О. (2020). Нові форми презентації біографій митців як інтелектуальна провокація: проблеми класифікування. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (16), 6–15. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2020.16.1

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства