Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення в коментарях для редактора).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
  • Веб-покликання в тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не в кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.
  • Будь ласка, підтвердьте, що цей рукопис створив автор (автори), а не інструмент ШІ / ВММ. Якщо для розробки або створення будь-якої частини рукопису використовувався ШІ / ВММ, то це повинно бути чітко зазначено у відповідних розділах рукопису (в методах та / або подяках).

Керівництво для авторів

Рецензований журнал «Літературний процес: методологія, імена, тенденції» публікує актуальні дослідження в галузі літературознавства. Перед поданням статті ознайомтеся, будь ласка, із рекомендованою тематикою та публікаціями в недавніх випусках.

1. Подання
До розгляду приймаються статті українською, англійською, польською, німецькою, французькою, італійською, іспанською, турецькою мовами.
Рекомендований обсяг статті має становити від 0.4 (16 000) до 1 авторського аркуша (40 000 символів із пробілами), рецензії – 0,2–0,5авт. арк.
Матеріали слід подавати до редколегії за допомогою електронної системи OJS «Літературний процес: методологія, імена, тенденції».

2. Стиль і структура
2.1. Оформлення пристатейних бібліографічних списків здійснюється згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.
Пристатейну бібліографію слід транслітерувати латиницею і наводити після списку використаних джерел (REFERENCES (TRANSLITERATED). Позначення вихідних даних не транслітерують, а перекладають англійською мовою, наприклад: том (Vol.), номер (No.), випуск (Issue), сторінки (P., p.) тощо. Після кожного покликання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела − (in Ukrainian) або (in Russian).
Транслітерацію на латинський шрифт слід виконувати за стандартами:
— для української мови — Постанова КМУ від 27.01.2010 № 55;
— для російської мови — Правила транслітерації Держдепартаменту США.
References – список використаних джерел латиницею – оформлюють за стандартом APA 6th Ed (www.apastyle.org). Рекомендоване програмне забезпечення для роботи з транслітерованим списком літератури – бібліографічний менеджер EndNote. Інші он-лайн конвертери за стандартом АРА: http://reffor.us або http://www.citationmachine.net.

2.2. Цитування та покликання на джерела в тексті статті здійснюється за стандартами APA 6th Ed. Наприклад: (Петренко, 2019, с. 18), (Петренко, 2019), «у роботі П. Петренка (2019)».

2.3. Технічні параметри.
Шрифт: Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт.
Поля: ліве – 25 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм; абзац – 7 мм.
Текст необхідно набирати без переносів, із вирівнюванням за шириною сторінки. Допускається виділення ключових понять курсивом. Цитати подаються у лапках « ». При наборі тексту необхідно розрізняти символи дефісу (-) і тире (–). Бажано уникати посторінкових зносок.

2.4. Розташування матеріалів:
У лівому верхньому куті – індекс УДК. Наступний рядок відцентровано –назва статті ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ. Під назвою через 1 інтервал – анотація та ключові слова українською мовою, за якими розміщується текст статті.
Після статті через 1 інтервал подається в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список джерел під заголовком курсивом ДЖЕРЕЛА. Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею.
Після списку джерел через інтервал розміщуються назва статті російською та англійською мовами, анотації курсивом російською та англійською мовами з ключовими словами. Обсяг кожної анотації з ключовими словами — 2000–2300 знаків. В анотації слід відобразити інформацію про актуальність, предмет, поставлену проблему, застосовані методи, головні результати дослідження, їхню новизну та перспективи подальшого вивчення.

Структура, оформлення статті та покликань має відповідати стандартам APA 6th Ed. (Publication Manual of the American Psychological Association, Sixth Edition).

Анонімність
Для забезпечення подвійного сліпого рецензування файл з текстом статті не повинен містити імені чи ініціалів автора (зокрема і в прихованому тексті чи властивостях файлу), будь-яких згадок про приналежність авторові процитованих публікацій.

В окремому супровідному файлі слід подати:
— прізвище, ім’я, по батькові автора,
— науковий ступінь та вчене звання,
— ORCID iD кожного автора,
— посада,
— місце роботи (офіційна назва),
— електронна пошта,
— номер мобільного телефону.
Уся інформація вказується українською, англійською мовами, а також мовою подання статті.

Спілкування
Усе спілкування редколегії з авторами здійснюється через електронну пошту. Потурбуйтеся, щоб листи від редколегії не губилися в папці «Спам» вашого сервісу електронної пошти. Зазвичай вони містять у темі абревіатуру [LPMIT].

Вартість публікації
Орієнтовна вартість публікації становить 50 грн за сторінку. Реквізити для оплати надсилаються авторам після схвалення статті до друку.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.