Зображення домашньої сторінки журналу

Збірник «Літературний процес: методологія, імена, тенденції» публікує актуальні дослідження в галузі літературознавства. Публікації збірника охоплюють такі проблеми: тенденції розвитку української та зарубіжної літератури, теорія літератури, компаративістика, ґендерні й інтермедіальні студії, семіотика, міфопоетика та поетика загалом. Важливий розділ складають розвідки науковців у царині грінченкознавства.

Опубліковані матеріали розповсюджуються серед здобувачів наукових ступенів, літературознавців, широкого кола фахівців-філологів.

Збірник публікує результати досліджень українською, англійською, польською, німецькою, італійською, французькою, іспанською, турецькою мовами.

 

Видавцем і засновником збірника є Київський університет імені Бориса Грінченка.

Журнал входить до переліку (категорія "Б") наукових фахових видань України (наказ МОН № 420 від 15 квітня 2021 року).

Щороку виходять два випуски (червень, грудень).

Головний редакторСвітлана Шурма, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу, Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна; доцент кафедри сучасних мов і літератур, Університет Томаша Баті, м. Злін, Чехія

Редакційний штат

Збірник реферується, індексується та зберігається в

ERIH PLUS 
Національна бібліотека України імені В. Вернадського
Google Scholar

Index Copernicus International

Редколегія збірника «Літературний процес: методологія, імена, тенденції» і Київський університет імені Бориса Грінченка як його видавець дотримуються стандартів професійної етики і докладають зусиль для запобігання її порушення. Керівними для нас є напрацьовані принципи (Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing).

Журнал дотримується політики відкритого доступу (Open Access) — усі матеріали журналу після публікації негайно безоплатно доступні всім користувачам, які можуть читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, шукати повні тексти статей або покликатися на них, використовувати їх для будь-яких інших законних цілей, не вимагаючи попереднього дозволу видавця або автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI.

DOI: https://doi.org/10.28925/2412-2475

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:
Серія КВ № 21167–10967 ПР від 13.02.2015 р., видане Державною реєстраційною службою України