ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІТЕРАТУРИ ЖАХІВ

Автор(и)

  • Анастасія Трофименко Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.17.9

Ключові слова:

горор, література жахів, константа, художня площина, хронотоп (часопростір), локус, рецептивність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню жанрових особливостей літератури жахів, її сюжетних матриць і принципів моделювання художньої картини світу. У статті охарактеризовано жанротвірні елементи, що стали основою для систематизації жанрового складу літератури жахів. Особливу увагу приділено типології персонажів, специфіці організації художнього часу і простору, а також особливостям емоційного впливу на читача як одному з провідних принципів жанрової класифікації цього ґатунку художньої літератури. Адже значна частина тексту творів репрезентантів літератури жахів відведена  конструюванню художнього простору та часу, з метою введення реципієнта у певне коло компонентів впливу емоційного стану підчас прочитання, задля досягнення мети літератури жахів. А саме, налякати читача. Значна  увага авторами даного ґатунку літератури відводиться моделюванню персонажів, як жанровтірного складника. У статті охарактеризовано набір стандартизованих елементів та атрибутів опису зовнішності та характеру  персонажів, за допомогою яких створюється “горизонт очікуваного” для сприйняття читачем. А також виступає елементом диференціації  жанру усередині кластеру літератури жахів. Визначення жанрових різновидів цього ґатунку художньої літератури виявляє чітку зумовленість специфікою рецепції, орієнтованістю авторських інтенцій на створення певного психологічного ефекту. Усталені художні константи, що виявляють досить високий рівень варіативності, слугують для авторів образною й сюжетною матрицею, яка забезпечує «пізнаваність» жанру, адресованого певній читацькій аудиторії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Амнуэль, П. (2010). Многомирие в научной фантастике. Млечный путь.

Бахтин, М. (2012). Формы времени и хронотопа в романе (Теория романа (1930-1961). Языки славянских культур.

Білоус, О. (2009). Готична традиція в літературі США та її трансформація у творчості Вокера Персі. (Автореферат дисертації кандидата філологічних наук, Київ).

Вацуро, В. (2002). Готический роман в Росии. НЛО.

Вовк, О.(2016). Жах як основний жанротвірний елемент в американських романах літератури жахів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер:Філологія, 24,  84-87.

Волпол,Г.ЗамокОтранто.http://loveread.ec/view_global.php?id=30353

Жаринов, Е. (2004). Историко-литературные корни массовой белетристики. ГИТР.

Качуровський, І. (2002). Ґотична література та її жанри. Сучасність, 5, 59–67.

Кинг, С. (2005). Пляска смерти. АСТ.

Кинг, С. Бегущий человек. http://loveread.ec/view_global.php?id=1626

Кинг, С. Сяйво. http://loveread.ec/read_book.php?id=988&p=1

Кідрук, М. Не озирайся і мовчи. https://mybook.ru/author/maks-kidruk/ne-ozirajsya-i-movchi/read/

Лавкрафт, Г. (2020). Повне зібрання прозових творів. Том 1.  Видавництво Жупанського.

Лавкрафт, Г. Сверхестественный ужас в литературе. http://literature.gothic.ru/hpl/hpl-esse.htm.

Лотман, Ю. (2000). Семиосфера. СПб.: Искусство-СПб..

Пагутяк, Г. Уризька готика.: https://litgazeta.com.ua/chytaty-onlayn/pagutak-galina-urizka-gotika/

Скотт, О (1965). Сверхъестественное в литературе и, в частности, о сочинениях Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана.

Судзукі, Кодзі. Дзвінок. http://loveread.ec/read_book.php?id=25347&p=1

Тимошенкова, Т. (2008).  Horror story вчера и сегодня. Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія, 14, 459–468.

Тодоров, Ц. (1997). Введение в фантастическую литературу. Дом интелектуальной книги.

Тузков С. (2010). Мотивытайны и ужаса в английскомготическомромане XVIII века (на материале произведений Г. Уолпола и А. Радклиф). Наукові записки КДПУ ім. В. Вин - ничнека. Серія: Філологічні науки, 89, 15–19.

Уайлд, О. Кентервельський привид. https://www.ukrlib.com.ua/world/printitzip.php?tid=4137

Фрейд, З. (2016). Психоанализ детских страхов. Азбука.

Четвертко С. (2016). Особенности хронотопа в «страшных» новеллах серебряного века. Вестник КГУ им. Н.А.Некрасова, 3.

Шурма, С. (2008). Поетика образу та символу в американському готичному оповыданні: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі новелістики Е.По, А.Бірса та Г.Лавкрафта). (Автореферат дисертації кандидата філологічних наук, Київ).

Юнг, К. Душа и миф шесть архетипов. https://cppp.ru/wpcontent/uploads/2015/08/f8XT1NhfwdLIxdTJ0M_XLnBkZg.pdf

Carroll, N. (1996). The Philosophy of Horror: or, the Paradoxes of the Heart N.Y.: Routledge.

Clasen, M.(2012). Monsters Evolve: A Biocultural Approach to Horror Stories. Review of General Psychology, 16, 222–229.

Clasen, M. (2010). The Horror! The Horror!. The Evolutionary Review. New York., 112–119.

Clasen, M. (2014). Evil Monsters in Horror Fiction: An Evolutionary Perspective on Form and Function . In: A History of Evil in Popular Culture: What Hannibal Lecter, Stephen King and Vampires Reveal About America. AC — CLIO/Praeger (s.39–47).

Joshi, S.T. (2003). The Weird Tale. Wildside Press.

Radcliffe, A. (1826) .On the Supernatural in Poetry. The New Monthly Magazine and Literary Journal, 145–152.

Bloch, R. (1959). Psycho. Fawcett World Library.

Tymn, M.B. (1981). Preface to Horror Literature: A Core Collection and Reference Guide. Rr Bowker Llc

Varma, D.P. (1966). The Gothic Flame: being a history of the Gothic novel in England, its origins, efflorescence, disintegration and residuary influences. Scarecrow Press.

REFERENCES

Amnuel', P. (2010). Mnogomirie v nauchnoj fantastike. [Polytheism in science fiction]. Mlechnyj put'.

Bahtin, M. (2012). Formy vremeni i hronotopa v romane (Teoriya romana (1930-1961). [Forms of time and chronotope in the novel (Theory of the novel (1930-1961) ]. Yаzyki slavyanskih kul'tur.

Bilous, O. (2009). Hotychna tradytsiia v literaturi SShA ta yii transformatsiia u tvorchosti Vokera Persi. [Gothic tradition in US literature and its transformation in the work of Walker Percy]. (Avtoreferat dysertatsii kandydata filolohichnykh nauk, Kyiv).

Bloch, R. (1959). Psycho. Fawcett World Library.

Carroll, N. (1996). The Philosophy of Horror: or, the Paradoxes of the Heart N.Y.: Routledge.

Clasen, M. (2012). Monsters Evolve: A Biocultural Approach to Horror Stories. Review of General Psychology, 16, 222–229.

Clasen, M. (2010). The Horror! The Horror!. The Evolutionary Review. New York., 112–119.

Clasen, M. (2014). Evil Monsters in Horror Fiction: An Evolutionary Perspective on Form and Function . In: A History of Evil in Popular Culture: What Hannibal Lecter, Stephen King and Vampires Reveal About America. AC — CLIO/Praeger (s.39–47).

Chetvertko S. (2016). Osobennosti khronotopa v «strashnykh» novellakh serebryanogo veka. Vestnik KGU im. N.A.Nekrasova, 3.

Freyd, Z. (2016). Psikhoanaliz detskikh strakhov. [Psychoanalysis of children's fears]. Azbuka.

Joshi, S.T. (2003). The Weird Tale. Wildside Press.

Kachurovskyi, I. (2002). Gotychna literatura ta yii zhanry. [Gothic literature and its genres]. Suchasnist, 5, 59–67.

King, S. (2005). Plyaska smerti. [Dance of Death]. AST.

King, S. Begushchiy chelovek. [Running Man]. http://loveread.ec/view_global.php?id=1626

Kynh, S. Siaivo. [Radiance]. http://loveread.ec/read_book.php?id=988&p=1

Kidruk, M. Ne ozyraisia i movchy. [Do not look back and be silent]. https://mybook.ru/author/maks-kidruk/ne-ozirajsya-i-movchi/read/

Lavkraft, H. (2020). Povne zibrannia prozovykh tvoriv. [Complete collection of prose works]. Vydavnytstvo Zhupanskoho.

Lavkraft, G. Sverkhestestvennyy uzhas v literature. [Supernatural horror in literature]. http://literature.gothic.ru/hpl/hpl-esse.htm.

Lotman, Yu. (2000). Semiosfera. [Semiosphere]. Iskusstvo-SPb.

Pahutiak, H. Uryzka hotyka. [Uryz Gothic]. https://litgazeta.com.ua/chytaty-onlayn/pagutak-galina-urizka-gotika/

Radcliffe, A. (1826). On the Supernatural in Poetry. The New Monthly Magazine and Literary Journal, 145–152.

Skott, O. (1965). Sverkhestestvennoe v literature i, v chastnosti, o sochineniyakh Ernsta Teodora Vilgelma Gofmana. [Supernatural in literature and, in particular, about the works of Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann].

Sudzuki, Kodzi. Dzvinok. [Call]. http://loveread.ec/read_book.php?id=25347&p=1

Shurma, S. (2008). Poetika obrazu ta simvolu v amerikanskomu gotichnomu opovydannі: lіngvokognіtivniy aspekt (na materіalі novelіstiki Ye.Po, A.Bіrsa ta G.Lavkrafta). [Poetics of image and symbol in the American Gothic story: linguocognitive aspect (on the material of short stories by E. Poe, A. Beers and G. Lovecraft)]. (Avtoreferat disertatsії kandidata fіlologіchnikh nauk, Kiїv).

Tymn, M.B. (1981). Preface to Horror Literature: A Core Collection and Reference Guide. Rr Bowker Llc

Timoshenkova, T. (2008). Horror story vchera i segodnya. [Horror story yesterday and today]. Vchenі zapiski Kharkіvskogo gumanіtarnogo unіversitetu «Narodna ukraїnska akademіya, 14, 459–468.

Todorov, Ts. (1997). Vvedenie v fantasticheskuyu literaturu. [Introduction to fiction]. Dom intelektualnoy knigi.

Tuzkov S. (2010). Motivy tayny i uzhasa v angliyskomgoticheskomromane XVIII veka (na materiale proizvedeniy G. Uolpola i A. Radklif). [Motives of mystery and horror in the English Gothic novel of the XVIII century (based on the works of G. Walpole and A. Radcliffe)]. Naukovі zapiski KDPU іm. V. Vin - nichneka. Serіya: Fіlologіchnі nauki, 89, 15–19.

Uayld, O. Kentervelskiy privid. [Canterwell ghost]. https://www.ukrlib.com.ua/world/printitzip.php?tid=4137

Varma, D.P. (1966). The Gothic Flame: being a history of the Gothic novel in England, its origins, efflorescence, disintegration and residuary influences. Scarecrow Press.

Vatsuro, V. (2002). Goticheskiy roman v Rosii. [Gothic novel in Russia]. NLO.

Vovk, O. (2016). Zhakh yak osnovnyi zhanrotvirnyi element v amerykanskykh romanakh literatury zhakhiv. [Horror as a major genre-creating element in American horror novels]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser:Filolohiia, 24,  84-87.

Volpol,G. Zamok Otranto. [Otranto Castle]. http://loveread.ec/view_global.php?id=30353

Zharinov, Ye. (2004). Istoriko-literaturnye korni massovoy beletristiki. [Historical and literary roots of mass fiction]. GITR.

Yung, K. Dusha i mif shest arkhetipov. [Soul and myth are six archetypes]. https://cppp.ru/wpcontent/uploads/2015/08/f8XT1NhfwdLIxdTJ0M_XLnBkZg.pdf

Downloads


Переглядів анотації: 432

Опубліковано

2021-06-30

Як цитувати

Трофименко, А. (2021). ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІТЕРАТУРИ ЖАХІВ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (17), 72–80. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.17.9

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства