№ 10 (2017)

Літературний процес: методологія, імена, тенденції

Зміст

Автор, жанр, стиль як параметри поетики

Halyna Vypasnyak
PDF
Larisa Voloshuk
PDF
Anna Gaidash
PDF
Andrii Dynnychenko
PDF
Tatiana Dynnychenko
PDF
Svitlana Yevtushenko
PDF
Kyrylo Ihoshev
PDF
Natalya Likhomanova
PDF
Ihor Nabytovych
PDF
Tetyana Oleshchenko
PDF
Inga Pogrebniak
PDF
Lesya Sydorenko
PDF
Valentyna Sobol
PDF
Natalia Chaura
PDF
Iryna Yakovleva
PDF

Концептуальні питання теорії літератури і літературної критики

Galina Aleksandrova
PDF
Olha Bashkyrova
PDF
Halyna Bitkivska
PDF
Iuliia Vyshnytska
PDF
Anna Rog
PDF
Mariya Shymchyshyn
PDF
Olha Tsyhanok
PDF

Рецензії

Iryna Rusnak
PDF