ОСОБЛИВОСТІ П’ЄСИ-СПОГАДУ ЯК ЖАНРОВОГО РІЗНОВИДУ ДРАМАТУРГІЇ СТАРІННЯ (НА МАТЕРІАЛІ “PRIDE’S CROSSING” ТІНИ ХАУ)

Anna Gaidash

Анотація


У статті автор вивчає драматичну природу п’єси-спогаду в контексті літературної геронтології. Послуговуючись працями П. Сонді, П. Шредер, Дж. Мелкін та інших, автор досліджує функціонування минулого у теперішньому часі драматичного твору. Тоді як ремінісценції можуть виконувати різноманітні функції на сцені, спогади у п’єсі Т. Хау “Pride’s Crossing” реалізують терапевтичну функцію, що уможливлює зображення гармонійного протікання процесів старіння. Визначено, що особливістю архітектоніки п’єси-спогаду “Pride’s Crossing” є органічне
переплетення двох сюжетних ліній — хронологічної та ахронологічної. Авторка статті доводить, що поетику драматичного твору становлять мовленнєві каламбури та метафора гри в крокет, неспішний континуум якої символізує злети та падіння гравця упродовж життя.


Ключові слова


п’єса-спогад; монтажна композиція; старіння; гра в крокет; хронологічна модель; ахронологічна модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Гайдаш А.В. Цикл «нетактовних» п’єс у драматургії Тіни Хау / А.В. Гайдаш // Американські літературні студії в Україні : зб. наук. ст. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2014. — Вип. 8. Сучасна американська драма: тенденції, постаті, тексти : матеріали міжнар. симпозіуму / відп. ред.: Н. Висоцька, Т. Денисова. — С. 211–218.

Сонді П. Теорія сучасної драми / Петер Сонді ; пер. з нім. М. Ліпісівіцького, С. Соколовської. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. — 132 с.

Favorini A. Some Memory Plays Before the ‘Memory Play’ / Attilio Favorini // Journal of Dramatic Theory and Criticism. XXII (1), 2007. — P. 29–52.

Hepworth M. Stories of Ageing. — Buckingham : Open UP, 2000. — 143 p.

Howe T. Pride’s Crossing / Tina Howe. — N. Y. : TCG, 1998. — 111 p.

King J. Discourses of Ageing in Fiction and Feminism: The Invisible Woman / Jeannette King. — N. Y. : Palgrave Macmillan, 2013. — 221 p.

Lipscomb V.B. Age in M. Butterfly: Unquestioned Performance / Valerie Barnes Lipscomb // Modern Drama, Volume 59, Number 2. — Toronto : University of Toronto Press, 2016. — P. 193–212.

Malkin J.R. Memory-Theatre and Postmodern Drama. — Ann Arbor : The University of Michigan Press, 1999. — 260 p.

Schroeder P.R. The Present of the Past in Modern American Drama. — Toronto : Associated UP, 1989. — 148 p.

REFERENCES

Haidash A.V. (2014). Tsykl “netaktovnykh” pies u dramaturhii Tiny Khau. Amerykanski literaturni studiyi v Ukrayini: zb. nauk. st., 8, 211–218.

Sondi P. (2015). Teoriia suchasnoi dramy. Zhytomyr, Vyd-vo ZhDU imeni I. Franka, 132 s.

Favorini A. (2007). Some Memory Plays Before the ‘Memory Play’. Journal of Dramatic Theory and Criticism. XXII (1), 29–52.

Hepworth M. (2000). Stories of Ageing. Buckingham, Open UP, 143 p.

Howe T. (1998). Pride’s Crossing. N.Y., TCG, 143 p.

King J. (2013). Discourses of Ageing in Fiction and Feminism: The Invisible Woman. N. Y., Palgrave Macmillan, 221 p.

Lipscomb V.B. Age in M. Butterfly: Unquestioned Performanceю. Modern Drama, 59 (2), 193–212.

Malkin J.R. (1999). Memory-Theatre and Postmodern Drama. Ann Arbor, The University of Michigan Press, 260 p.

Schroeder P.R. (1989). The Present of the Past in Modern American Drama. Toronto, Associated UP, 148 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.