ДИСКУРС ВІКОВОЇ ДИНАМІКИ СТАРІННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ ДРАМАТУРГІЇ США)

Автор(и)

  • Anna Gaidash докторант кафедри української літератури, компаративістики та соціаль- них комунікацій, доцент кафедри перекладу Київського університету імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

літературна геронтологія, старіння, динаміка, драматургія

Анотація

У статті здійснюється спроба визначення літературної геронтології як міждисциплінарної галузі гуманітарного знання. Представлено робочу гіпотезу поняття вікової динаміки ста- ріння в рамках літературної геронтології для аналізу проблемно-семантичних та поетикаль- них особливостей сучасних драматургічних творів США.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Anna Gaidash, докторант кафедри української літератури, компаративістики та соціаль- них комунікацій, доцент кафедри перекладу Київського університету імені Бориса Грінченка

кандидат філологічних наук

Посилання

Бастль Б. Новий час / Беатрікс Бастль // Історія європейської ментальності. — Л. : Літопис, 2004. — С. 263–271.

Вікова психологія: навч. посібник / О.П. Сергєєнкова, О.А. Столярчук, О.П. Коханова,

О.В. Пасєка. — К. : Центр учбової літератури, 2012. — 376 с.

Денисова Т. Пуританська традиція як плідна тенденція в літературі США / Тамара Денисова // Американські літературні студії в Україні / Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. — К., 2004. — Вип. 1. — С. 36–43. — Бібліогр. : 4 назви.

Жулкевський С. Про інтеграцію літературознавчих досліджень / Стефан Жулкевський // Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. др. пол. ХХ — поч. ХХІ ст. / Пер. з польськ. С. Яковенка. —

К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. — С. 251–283.

Краснова О. Порождение заблуждений: пожилые люди и старость [Электронный ресурс] / Ольга Краснова. — Бібліогр.: 15 назв. — Режим доступа: http://www.strana-oz.ru/2005/3/porozhde- Бібліогр.: 15 назв. — Режим доступа: http://www.strana-oz.ru/2005/3/porozhde- Бібліогр.: 15 назв. — Режим доступа: http://www.strana-oz.ru/2005/3/porozhde- http://www.strana-oz.ru/2005/3/porozhde- www.strana-oz.ru/2005/3/porozhde- .strana-oz.ru/2005/3/porozhde- strana-oz.ru/2005/3/porozhde- strana-oz.ru/2005/3/porozhde- oz.ru/2005/3/porozhde- .ru/2005/3/porozhde- .ru/2005/3/porozhde- ru/2005/3/ /2005/3/porozhde- porozhde porozhdenie-zabluzhdeniy-pozhilye-lyudi-i-starost.

— Дата обращения: 01.02.2015. — Загл. с экрана.

Лазарева Л.П. Геронтология: Курс лекций [Электронный ресурс] / Л.П. Лазарева. — Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2002. — 167 с. — Режим доступа: http://edu.dvgups.ru/METDOC/CGU/PSIHOLOG/

GERONTOL/METOD/K_LEK/LAZAREVA/UP.HTM. — Дата обращения: 01.02.2015. — Загл. с экрана.

Костяев С.С. Старение населения и система здравоохранения в США / С.С. Костяев // Экономические и социальные проблемы России : [зб. наук. пр.] / відп. ред. С.С. Костяев. — М. :

РАН. ИНИОН, 2013. — С. 124–147. — (Старение населения: Социально-экономические послед- 147. — (Старение населения: Социально-экономические послед 147. — (Старение населения: Социально-экономические последствия, № 2) — Бібліогр.: 14 назв.

Кошелев А.Д. Кризис когнитивной науки и его объяснение с позиций общей теории развития / А.Д. Кошелев // Дифференционно-интеграционная теория развития. Кн. 2 / Сост. и ред. Н.И. Чуприкова, Е.В. Волкова. — М. : Языки славянской культуры : Знак, 2014. — С. 235–246. — Бібліогр.: 32 назви.

Савчин М.В.Вікова психологія: навч. посібник / М.В. Савчин, Л.П. Василенко. — К. : Академвидав, 2005. — 327 с.

Третьяков В. Когнитивная наука о литературе [Электронный ресурс] / Владислав Третьяков. — М. : «НЛО», 2009. — № 98. — Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2009/98/tr38.html. — Дата обращения: 01.02.2015. — Загл. с экрана.

Cole T. The Journey of Life: a Cultural History of Aging in America / Thomas R. Cole. — Cambridge :

Cambridge UP, 1992. — 260 р.

Foucault M. Of Other Spaces / Michel Foucault // Tr. by Jay Miskowie / Diacritics. — Baltimore :

The John Hopkins UP, 1986. — p. 22–27.

Hepworth M. Stories of Ageing / Michael Hepworth. — Buckingham : Open UP, 2000. — 143 p.

Santrock J.W. Lifespan Development / John W. Santrock. — University of Texas-Dallas. — 7th ed. —

N.Y. : McGraw-Hill, 1999. — 652 p.

Smith B.D. Psychology: Science & Understanding / Barry D. Smith. — N.Y. : McGraw-Hill, 1998. — 832 p.

Wyatt-Brown A.M. The Coming of Age of Literary Gerontology / Anne M. Wyatt-Brown // Journal of Aging Studies. — Vol. 4. — Issue 3, 1990. — P. 299–315.

Zeilig H. The Critical Use of Narrative and Literature in Gerontology / Hannah Zeilig // International Journal of Ageing and Later Life. — Vol. 6. — Issue 2, 2011. — P. 7–37. — Бібліогр. : 61 назва.

Downloads


Переглядів анотації: 101

Опубліковано

28.12.2015

Як цитувати

Gaidash, A. (2015). ДИСКУРС ВІКОВОЇ ДИНАМІКИ СТАРІННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ ДРАМАТУРГІЇ США). Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (5). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/136

Номер

Розділ

Параметри інтермедіального простору