Література опору з позиції діахронії, сучасності, перспективи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.18.8

Ключові слова:

література опору, збірка оповідань, постмодерністські принципи письма

Анотація

Зважаючи на сучасну ситуацію в країнах колишньої Югославії, нові типи соціальних відносин, нове, в економічному сенсі, постіндустріальне суспільство, незаперечним фактом є те, що ми стикаємося з тими самими подіями, про які аналітики зазначають, що вони належать до неоліберального порядку, і що ми, як колектив, є учасниками цього суспільного устрою через нашу індивідуальну участь. Чорногорська культура, як і вся західна цивілізація, перебуває в стані постмодернізму. У контексті Чорногорії це явище найповніше репрезентоване в літературі. У цій роботі ми спробуємо розкрити роль особистості в опорі повсякденним подіям за допомогою літературного слова, маючи на увазі те, що постмодернізм спрямований на руйнування кордонів між високою та масовою культурою, на проникнення комерції в культуру. У дослідженні ми виходили з міждисциплінарності цього явища, оскільки постмодернізм змінює ставлення до ідентичності.  Завдяки художньому втіленню, зрозуміємо позицію авторки, наскільки ми маємо громадянські свободи і чи жінки ті, котрі голосно виступають проти хвороб перехідного періоду, тоді як чоловіки все ще займають ключові позиції в чорногорському суспільстві.  Новий літературний феномен, нова  збірка оповідань Татяни Тані Зекович,  відкриє нам бачення жінки-інтелектуалки, яка, пишучі,  бореться зі стереотипами, тому прозові тексти в її книзі мають різну тематику та представляють огляди автора на соціальну реальність. У своїх оповіданнях у формі нарисів авторка відкрито говорить про соціальні аномалії, без сорому та страху, відзначаючи, що вона бачить себе частиною заангажованої літератури. Мета цієї роботи  ознайомити читача з доробком  чорногорської письменниці, книга якої не має українського перекладу, викласти основні ідеї авторки, її літературні спроби критично переосмислити  реальність через мистецький вислів постмодерну на рівні тем, ідей та художніх засобів, виносячи їх на розсуд  читацькому сприйняттю і розумінню.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Андріяна Ніколіч, Факультет чорногорської мови і літератури, Цетінє

Професор

Посилання

Айер, А. (1968). Філософія 20 століття, «Світлость», Сараєво.

Брача, Х. С., (2004). “Вільне око, політ, бій, переляк, непритомність: перспективи адаптації до спектру реакцій на гострий стрес”, Спектри ЦНС, 9, 679–685.

Зекович, Татяна (2021). Lijepa slova, Lijepaslova, Svilaprodukcija – Cetinje.

Кеннон, В. Б. (1929). Тілесні зміни болю, голоду, страху та люті (2-ге вид.). Епплтон, Нью-Йорк.

Кемпбелл, Б.А., Вуд, Г. і Мак -Брід, Т. (1997). Витоки орієнтування та оборонних відповідей: Еволюційна перспектива. У: P.J. Ланг, Р.Ф. Сіммонс і М.Т. Балабан (Ред.) Увага та орієнтування: сенсорні та мотиваційні процеси (41–67). Хіллсдейл, Нью -Джерсі: Ерльбаум.

Джасперс, К. (1987). Філософська автобіографія, Новий Сад.

Ясперс, К. (1989). Філософія, І. К. З. Стойновіча, Сремські Карловці.

Шушніч, Д. (1999). Методологія. Чигоя, Белград.

Schauer, M., & Elbert, T. (2018). Дисоціація після травматичного стресу. Journal of Psychology, 218 (2), 109–127.

REFERENCES

Ajer, A. (1968). Filosofiya 20 stolittya, «Svitlost`», Sarayevo.

Bracha, X. S., (2004). “Vil`ne oko, polit, bij, perelyak, nepry`tomnist`: perspekty`vy` adaptaciyi do spektru reakcij na gostry`j stres”, Spektry` CzNS, 9, 679–685.

Zekovy`ch, Tatyana (2021). Lijepa slova, Lijepaslova, Svilaprodukcija – Cetinje.

Kennon, V. B. (1929). Tilesni zminy` bolyu, golodu, straxu ta lyuti (2-ge vy`d.). Epplton, N`yu-Jork.

Kempbell, B.A., Vud, G. i Mak -Brid, T. (1997). Vy`toky` oriyentuvannya ta oboronny`x vidpovidej: Evolyucijna perspekty`va. U: P.J. Lang, R.F. Simmons i M.T. Balaban (Red.) Uvaga ta oriyentuvannya: sensorni ta moty`vacijni procesy` (41–67). Xillsdejl, N`yu -Dzhersi: Erl`baum.

Dzhaspers, K. (1987). Filosofs`ka avtobiografiya, Novy`j Sad.

Yaspers, K. (1989). Filosofiya, I. K. Z. Stojnovicha, Srems`ki Karlovci.

Shushnich, D. (1999). Metodologiya. Chy`goya, Belgrad.

Schauer, M., & Elbert, T. (2018). Dy`sociaciya pislya travmaty`chnogo stresu. Journal of Psychology, 218 (2), 109–127.

Downloads


Переглядів анотації: 54

Опубліковано

2021-12-30

Як цитувати

Ніколіч, А., & Чайка-Лукович, І. (2021). Література опору з позиції діахронії, сучасності, перспективи. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (18), 57–61. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.18.8

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства