МЕТАЛІТЕРАТУРА ЯК СПОСІБ ОПРИЯВНЕННЯ МЕТАРЕАЛЬНОСТІ: НА ШЛЯХУ ДО НОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Автор(и)

  • Наталія Астрахан Житомирський державний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.17.1

Ключові слова:

металітература, металітературність, модернізм, постмодернізм, метабола, метареальність, художня картина світу

Анотація

У статті розглядається феномен металітературності як виявлення авторефлексії, притаманної літературно-художній творчості. Здійснюється спроба охарактеризувати явище металітератури, що відображає основні закономірності літературного розвитку ХХ століття, набуваючи особливого значення в контексті переходу від модернізму до постмодернізму. Зазначається, що проблема взаємин мистецтва і реальності переосмислюється у зв’язку зі становленням і розвитком літератури модернізму, найбільш значущі твори якої так або інакше причетні до оновлення векторів художнього вирішення цієї проблеми. Аналізуються естетичні, світоглядні та поетикальні особливості літератури модернізму, демонструється зміщення, що їх зазнає змістовна сфера модерністських творів у зв’язку із потракутванням проблеми взаємин мистецтва і дійсності, а також визначається їх поетикальне підґрунтя. Акцентується той момент, що металітературність у різних її виявах, художньо досліджуючи феномен літератури, відкриває перспективи нового бачення реальності, уможливлює розширення та поглиблення меж її розуміння. Стверджуючи необхідність досвіду літератури у межах екзистенційного самоусвідомлення й у такий спосіб знімаючи кордон між мистецькими та реальними вимірами буття («справжнє життя – це література», на думку М. Пруста), модерністи наблизились до поглядів представників філософської герменевтики. Реміфологізація, що характеризує модерністський літературно-художній дискурс, також може бути осмислена у зв’язку із необхідністю досягнення кореляції мистецьких смислів з буттєвими, пошуку шляхів їх ототожнення та легітимізації в ситуації кризи релігійної свідомості. Оформлення нової конфігурації поєднання античних та біблійно-християнських метаобразів в процесі реміфологізації зумовлює побудову нової картини світу та концепції людини, забезпечує досягнення багатоаспектного бачення реальності. Введення в твори літератури постмодернізму метаболічного образу книги забезпечує художнє оприявнення відкритої модернізмом метареальності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Барт, Р. (1989). От науки к литературе. У: Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика (с. 374–383). Прогресс.

Вісич, О. (2019). Метадрама: теорія та репрезентація в українській літературі. (Автореферат дисертації доктора філологічних наук. Київ).

Ерофеев, В. (1988). Русский метароман В. Набокова, или В поисках потерянного рая. Вопросы литературы, 10.

Зусева-Озкан, В. (2014). Историческая поэтика метаромана. Интрада.

Озкан, В. (2013). Метароман как проблема исторической поэтики. (Автореферат диссертации доктора филологических наук. РГГУ).

Третьяков, В. (2009). Проблема литературного и металитературного дискурсов в современной теории. (Автореферат диссертации кандидата филологических наук. РГГУ).

Штепенко, О. (2017). Структурні параметри модерної та постмодерної літературної авторефлексії межі ХХХХІ ст. (Автореферат дисертації доктора филологічних наук. Київ).

Эпштейн, М. (1988). Парадоксы новизны. О литературном развитии ХІХ–ХХ вв. https://www.booksite.ru/localtxt/epsh/tein/epshtein_m/parad_nov/

Эпштейн, М. (1983). Тезисы о метареализме и концептуализме. https://www.emory.edu/INTELNET/pm_kontsep_metareal.html.

REFERENCES

Bart, R. (1989). Ot nauki k literature [From science to literature]. In: Bart R.  Izbrannye raboty: Semiotika: Poetika [Selected works: Semiotics: Poetics] (s. 374–383). Progress.

Epshtejn, M. (1988). Paradoksy novizny. O literaturnom razvitii XIX–XX vv. [The paradoxes of novelty. About the literary development of the nineteenth and twentieth centuries]. Sovetskij pisatel'.

Epshtejn, M. (1983). Tezisy o metarealizme i konceptualizme. [Theses on meta-realism and conceptualism]. Virtualnaya biblioteka Mihaila Epshteina. https://www.emory.edu/INTELNET/pm_kontsep _metareal.html

Erofeev, V. (1988). Russkij metaroman V. Nabokova, ili V poiskah poteryannogo raya [Russian meta-novel of V. Nabokov, or іn search of the lost paradise]. Voprosy literatury, 10.

Ozkan, V. (2013). Metaroman kak problema istoricheskoj poetiki [Metanovel as a problem of historical poetics]. (PhD thesis, RGGU).

Shtepenko, O. (2017). Strukturni parametry modernoi ta postmodernoi literaturnoi avtorefleksii mezhi ХХХХІ st. [Strategic parameters of modern and postmodern self-reflexion of the verge of the 20th–21st centuries]. (PhD thesis, Kuiv).

Tret'yakov, V (2009). Problema literaturnogo i metaliteraturnogo diskursov v sovremennoj teorii [The problem of literary and metaliterary discourses in modern theory]. (PhD thesis, RGGU).

Visych, O. (2019). Metadrama: teoriia ta reprezentatsiia v ukrainskii literaturi [Metadrama: theory and representation in Ukrainian literature]. (PhD thesis, Kuiv).

Zuseva-Ozkan, V. (2014). Istoricheskaya poetika metaromana [Historical poetics of the metanovel]. Intrada.

Downloads


Переглядів анотації: 280

Опубліковано

30.06.2021

Як цитувати

Астрахан, Н. (2021). МЕТАЛІТЕРАТУРА ЯК СПОСІБ ОПРИЯВНЕННЯ МЕТАРЕАЛЬНОСТІ: НА ШЛЯХУ ДО НОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (17), 6–15. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.17.1

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства