ТВОРЧА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФОЛЬКЛОРНОГО ФІТОНІМА «ПЕРЕКОТИПОЛЕ» В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • Ірина Терехова

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.17.8

Ключові слова:

проза, романтизм, фітонім, фольклоризм, образ, мотив, перекотиполе

Анотація

Актуальність даної наукової статті визначається передусім тим, що українська література ХІХ століття потребує більш детальної переоцінки. Важливим є вивчення  її фольклорної складової, оскільки саме фольклор ставав невичерпним джерелом для створення та актуалізації художніх тем та образів, що відповідали запитам доби. Фольклорні образи виникали в народному середовищі та інтегрувалися у різноманітті творчої палітри українського письменства.

Під час написання роботи було залучено герменевтичний, описовий, цілісно-системний методи дослідження.

Дана стаття присвячена проблемі творчої  інтерпретації фольклорного фітоніма «перекотиполе»  на матеріалі творів української  літератури ХІХ століття, зокрема  розглянуто баладу «Покотиполе» А. Метлинського, російськомовне оповідання «Перекатиполе» Г.  Квітки-Основ'яненка, поему «Мар'яна-черниця» та вірш «Ми восени такі похожі»  Т. Шевченка, байку Л. Глібова  «Перекотиполе». При вивченні творчої інтерпретації фольклорного образу перекотиполя   визначено також алюзії з європейською романтичною літературою.

У ході дослідження доведено, що народна казка про перекотиполе співзвучна з баладою Ф. Шиллера «Івікові журавлі». В обох творах показано, що і степова рослина, і журавлі в небі можуть бути німими свідками безжалісної насильницької смерті людини, а у кінці вони сприяють розкриттю вбивства та допомагають покарати злодія. Серед усіх проаналізованих у статті творів варто виділити російськомовне оповідання «Перекатиполе» Г. Квітки-Основ'яненка, яке свого часу не перевидавалося взагалі та було вилучено зі  списку академічного видання автора.

У дослідженні висвітлено рівні трансформації фольклорного образу перекотиполя в різноманітних літературних жанрах української літератури ХІХ століття: прямий, вторинний, опосередкований. Також визначено емоційно-смислове навантаження фольклорного фітоніма «перекотиполе»  в художніх текстах зазначеної доби. Даний образ у структурі художнього тексту виконує функцію  німого свідка вбивства (народні казки про перекотиполе, балада «Покотиполе» А. Метлинського, «Перекотиполе» Г.  Квітки-Основ'яненка), символізує стан самотності, сирітської долі (поезія Т. Шевченка), втілює образ безрідності та відчуженості (байка Л. Глібова  «Перекотиполе»).

         Дослідження є перспективним в аспекті подальшого вивчення української літератури ХІХ століття, її зв’язків з фольклором, а також з європейською літературою романтизму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Войтович, М. (2002). Українська міфологія. Либідь.

Давидюк, В. (1992). Українська міфологічна легенда. Світ.

Денисюк, І. (1981). Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ ст. Київ.

Єфремов, С. (1995). Історія українського письменства. Femina.

Зінчук, М. (упор.), (2011). Українські народні казки. Книга 34. Казки Наддніпрянщини. Вижниця: Черемош.

Квитка-Основьяненко, Г. Малороссийская проза. https://chtyvo.org.ua/authors/KvitkaOsnovianenko/Malorossyiskaia_proza_zbirka_ros/

Крохмальний, Р. (2009). Фольклорний фітонім як символ трансферності та корегентності художнього образу. Міфологія і фольклор, 12, 60 –71.

Марків, Р. (2013). Фольклор і література: форма діалогу: фольклоризм в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття. ПАІС.

Нахлік, Є. (1988). Українська романтична проза 20 – 60–х років ХІХ ст. Наукова думка.

Погребенник, В. (2002). Фольклоризм української поезії (остання третина ХІХ – перші десятиліття ХХ століття). Юніверс.

Українські поети-романтики (1987). Наукова думка.

Шевченко, Т. (2003). Зібрання творів у 6 т. : Поезія. Т. 1. 1837 – 1847. Наукова думка.

Шевченко, Т. (2003). Зібрання творів у 6 т. : Поезія. Т. 2. 1847 – 1861. Наукова думка.

Шіллер, Ф. (2013). Лірика. Драма. Фоліо.

REFERENCES

Davydiuk, V. (1992). Ukrainska mifolohichna lehenda [Ukrainian mythological legend]. Svit.

Denysiuk, I. (1981). Rozvytok ukrainskoi maloi prozy ХІХ – poch. ХХ st. [Development of Ukrainian short prose of the XIX - early XX century].Kuiv.

Iefremov, S. (1995). Istoriia ukrainskoho pysmenstva. [History of Ukrainian literature]. Femina.

Kvytka-Osnovianenko Hryhoryi. Malorossyiskaia proza. [Little Russian prose]. https: // chtyvo.org.ua/authors/KvitkaOsnovianenko/Malorossyiskaia_proza_zbirka_ros/

Krokhmalnyi, R. (2009). Folklornyi fitonim yak symvol transfernosti ta korehentnosti khudozhnoho obrazu [Folklore phytonym as a symbol of transfer and coherence of the artistic image]. Mifolohiia i folklore, 12, 60–71.

Markiv, R. (2013). Folklor i literatura: forma dialohu: folkloryzm v ukrainskii literaturi kintsiaХІХ – pochatku ХХ stolittia. [Folklore and literature: a form of dialogue: folklore in Ukrainian literature of the late nineteenth – early twentieth century]. PAIS.

Nakhlik, Ye. (1988). Ukrainska romantychna proza 20–60-kh rokiv ХІХ st.). [Ukrainian romantic prose of the 20s – 60s of the XIX century]. Naukova dumka.

Pohrebennyk, V. ( 2002). Folkloryzm ukrainskoi poezii (ostannia tretyna – pershi desiatylittia KhKh stolittia. [Folklore of Ukrainian poetry (the last third of the XIX – the first decades of the XX century) ]. Yunivers

Shevchenko, T. (2003). Zibrannia tvoriv u 6 Vol. : Poeziia. Vol. 1. 1837 – 1847. [Collection of works in 6 volumes: Poetry. T. 1. 1837–1847]. Naukova dumka.

Shevchenko, T. (2003). Zibrannia tvoriv u 6 Vol. : Poeziia. Vol. 1847–1861. [Collection of works in 6 volumes: Poetry. T. 2. 1847–1861]. Naukova dumka.

Shiller, F. (2013). Liryka. Drama. [Lyrics. Drama]. Folio.

Ukrainski poety-romantyky (1987). [Ukrainian romantic poets]. Naukova dumka.

Voitovych, M. (2002). Ukrainska mifolohiia [Ukrainian mythology]. Lybid.

Zinchuk, Mykola (2001). Ukrainski narodni kazky Knyha 34. Kazky Naddniprianshchyny. [Ukrainian folk tales. Book 34. Tales of the Dnieper region].Uporiad.

Downloads


Переглядів анотації: 258

Опубліковано

30.06.2021

Як цитувати

Терехова, І. (2021). ТВОРЧА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФОЛЬКЛОРНОГО ФІТОНІМА «ПЕРЕКОТИПОЛЕ» В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХІХ СТОЛІТТЯ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (17), 65–71. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.17.8

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства