«Загарячий у словах і заотвертий у мислях» (штрихи до біографії Уласа Самчука)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2020.16.7

Ключові слова:

Улас Самчук, роман "На твердій землі", епістолярій, любовні листи, інтимні листи, епістола, автобіографізм

Анотація

Епістолярій письменника є вагомим матеріалом для літературознавчих розвідок. Він зберігає потужний біографічний потенціал, має культурну вагу і, втрачаючи статус приватності, набуває статусу документального свідчення про конкретну епоху. Листи дозволяють відчути митця як людину, заглибитися у його внутрішній світ, дізнатися щось особливе про його світорозуміння, емоційні порухи душі, проникнути в таїну творчої лабораторії.

У статті вперше проаналізовано поетику інтимних листів Уласа Самчука, зроблено спробу доповнити сутнісними деталями психологічний портрет митця. Авторка охарактеризувала тематичний зміст любовних листів, їхню настроєвість та експресію, розкрила розуміння письменником поняття «любов» та її значення в житті творчої особистості. Емотивний простір любовного епістолярію пов’язаний з автором та його коханою. Листи містять влучні самохарактеристики письменника, пов’язані з усвідомленням власного мистецького післанництва. Письменник висловив своє ставлення до естетичних уподобань своєї обраниці, поцінував органічне поєднання чуттєвості й інтелектуалізму в її живописних полотнах.

Зріле кохання У. Самчука засвідчило глибоку особистісну трансформацію митця, справило ошляхетнюючий і гармонізуючий вплив на творчість цього періоду. За цей час було створено і видано дві книги спогадів та три романи, завершено один роман і дві п’єси. Любовні листи письменника дали можливість оцінити ступінь автобіографічності роману «На твердій землі» (1967), зокрема відшукати у творі безсумнівні елементи автобіографізму. Інтимний епістолярій дав унікальні свідчення про те, звідки черпав письменник натхнення для плідної праці в 1950–1960-х роках, якими були передумови і механізми творчого процесу під час роботи над романом із життя української еміграції в Канаді.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Iryna Rusnak, Київський університет імені Бориса Грінченка

Професор кафедри української літератури і компаративістики
Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна, доктор філологічних наук

Посилання

Ільків А. (2016). Інтимний дискурс письменницького епістолярію другої половини ХІХ – початку ХХ століть: автореф. дис. … д. філол. наук: 10.01.01; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Київ. 40 с.

Коцюбинська М. (2009). Листи і люди: Роздуми про епістолярну творчість. Київ: Дух і Літера. 584 с. (Бібліотека Шевченківського комітету).

Логуш М. (1964). Мистець неспокійної душі. Наше життя: Часопис Союзу Українок Америки. Рік ХХІ. Ч. 4. С. 8–10.

Лущій С. (2014). Роман Уласа Самчука «Марія»: епістолярна історія видань та перекладів. Слово і Час. № 9. С. 69–81.

Лущій С. (2015). Роман У. Самчука «OST»: фрагменти епістолярної дискусії. Слово і Час. № 4. С. 29–40.

Пангелова М. (2012). Епістолярій Уласа Самчука: відображення літературного життя та творчої індивідуальності письменника: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.01; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Київ, 18 с.

Пангелова М. (2016). Епістолярій Уласа Самчука як індикатор літературного побуту його часу. Молодий вчений. № 12.1(40). Грудень. С. 352–359.

Пангелова М. (2009). Листи Уласа Самчука як відображення жанрової природи документалістики. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. № 19(182). С. 99–107.

Пангелова М. (2011). Літературно-критична діяльність Уласа Самчука 60–70-х років ХХ століття крізь призму його епістолярію. Науковий вісник кафедри Юнеско КНЛУ. Серія Філологія. Педагогіка. Психологія. Випуск 22. С. 174–178.

Радчик Р. (2007). Заокеанське життя Уласа Самчука в епістолярному інтер’єрі (З листів письменника до літературознавця Марії Білоус-Гарасевич). Наукові записки Інституту журналістики. Т. 28. С. 95–100.

Письма 1926 года (1990): Райнер Мария Рильке, Борис Пастернак, Марина Цветаева / подг. текстов, сост., предисл., переводы, коммент. К. Азадовского, Е. Пастернака, Е. Пастернак. Москва: Книга. 237 с.

Рупенко (Зарицька) Л. (2015). Поетика інтимного листування кінця XІX-початку ХХ ст. (теоретичне дослідження). Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (Літературознавство). № 2(16). С. 242–247.

Самчук У. (1952–1968). Листи до Люби Генуш. ВРФТ ІЛ. Ф. 195. Од. зб. 422. 17 арк.

Самчук У. (1951–1952). Листи до Юрія Шереха. ВРФТ ІЛ. Ф. 195. Од. зб. 869. Арк. 6–7. Од. зб. 870. Арк. 1–2.

Самчук У. (1965). Мій дім і я: Уривок із роману «Простір поза нами». Північне сяйво: Альманах. ІІ / упоряд. Я. Славутич. С. 13–18.

Самчук У. (1967). На твердій землі: Роман. Торонто: Українська Кредитова Спілка. 390 с.

Flint D. (1966). Housewife makes scrap metal art. The Gazette [Montreal]. 3 Oct. P. 24.

REFERENCES

Ilkiv, A. (2016). Intymnyi dyskurs pysmennytskoho epistoliariiu druhoi polovyny KhIKh – pochatku KhKh stolit: avtoref. dys. ... d. filol. nauk: 10.01.01; Kyiv. un-t im. Borysa Hrinchenka. Kyiv, 40 s.

Kotsiubynska, M. (2009). Lysty i liudy: Rozdumy pro epistoliarnu tvorchist. Kyiv: Dukh i Litera. 584 s. (Biblioteka Shevchenkivskoho komitetu).

Lohush, M. (1964). Mystets nespokiinoi dushi. Nashe zhyttia: Chasopys Soiuzu Ukrainok Ameryky. Rik KhKhI. Ch. 4. S. 8–10.

Lushchii, S. (2014). Roman Ulasa Samchuka “Mariia”: epistoliarna istoriia vydan ta perekladiv. Slovo i Chas. № 9. S. 69–81.

Lushchii, S. (2015). Roman U. Samchuka “OST”: frahmenty epistoliarnoi dyskusii. Slovo i Chas. № 4. S. 29–40.

Panhelova, M. (2012). Epistoliarii Ulasa Samchuka: vidobrazhennia literaturnoho zhyttia ta tvorchoi indyvidualnosti pysmennyka: avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.01.01; Kyiv. un-t im. Borysa Hrinchenka. Kyiv, 18 s.

Panhelova, M. (2016). Epistoliarii Ulasa Samchuka yak indykator literaturnoho pobutu yoho chasu. Molodyi vchenyi. № 12.1(40). Hruden. S. 352–359.

Panhelova, M. (2009). Lysty Ulasa Samchuka yak vidobrazhennia zhanrovoi pryrody dokumentalistyky. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka. № 19(182). S. 99–107.

Panhelova, M. (2011). Literaturno-krytychna diialnist Ulasa Samchuka 60–70-kh rokiv KhKh stolittia kriz pryzmu yoho epistoliariiu. Naukovyi visnyk kafedry Yunesko KNLU. Seriia Filolohiia. Pedahohika. Psykholohiia. Vypusk 22. S. 174–178.

Radchyk, R. (2007). Zaokeanske zhyttia Ulasa Samchuka v epistoliarnomu interieri (Z lystiv pysmennyka do literaturoznavtsia Marii Bilous-Harasevych). Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistyky. T. 28. S. 95–100.

Pisma 1926 goda (1990): Rayner Mariya Rilke, Boris Pasternak, Marina Tsvetaeva. / podg. tekstov, sost., predisl., perevody, komment. K. Azadovskogo, Ye. Pasternaka, Ye. Pasternak. Moskva: Kniga. 237 s.

Rupenko (Zarytska), L. (2015). Poetyka intymnoho lystuvannia kintsia XIX – pochatku XX st. (teoretychne doslidzhennia). Naukovyi visnyk MNU imeni V.O. Sukhomlynskoho. Filolohichni nauky (Literaturoznavstvo). № 2(16). S. 242–247.

Samchuk, U. (1952–1968). Lysty do Liuby Henush. VRFT IL. F. 195. Od. zb. 422. 17 ark.

Samchuk, U. (1951–1952). Lysty do Yuriia Sherekha. VRFT IL. F. 195. Od. zb. 869. Ark. 6–7. Od. zb. 870. Ark. 1–2.

Samchuk, U. (1965). Mii dim i ya: Uryvok iz romanu “Prostir poza namy”. Pivnichne siaivo: Almanakh. II / uporiad. Ya. Slavutych. S. 13–18.

Samchuk, U. (1967). Na tverdii zemli: Roman. Toronto: Ukrainska Kredytova Spilka. 390 s.

Flint, D. (1966). Housewife makes scrap metal art. The Gazette [Montreal]. 3 Oct. S. 24.

Downloads


Переглядів анотації: 237

Опубліковано

30.12.2020

Як цитувати

Rusnak, I. . (2020). «Загарячий у словах і заотвертий у мислях» (штрихи до біографії Уласа Самчука). Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (16), 48–60. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2020.16.7

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають