СВІТ СВІТІВ ПАВЛА ТИЧИНИ: ВАРІАНТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ (НА МАТЕРІАЛІ «ЗАМІСТЬ СОНЕТІВ І ОКТАВ»)

Автор(и)

  • Oksana Halchuk Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра світової літератури Гуманітарного інституту

Ключові слова:

рецепція, інтертекст, онтологічний і аксіологічний аспекти, образ, міф, антитеза, символ

Анотація

У статті здійснено спробу аналізу тексту і  контексту поетичного циклу Павла Тичини «Замість сонетів і  октав». Визначено джерела та  форми його інтертекстуальності; з’ясо- вано  особливості авторської рецепції античних і  біблійних мотивів, а  також перепрочи- тання їх традиційної барокової та романтичної інтерпретацій. Простежено трансформа- цію мотивів пізнання себе і світу у творах циклу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Oksana Halchuk, Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра світової літератури Гуманітарного інституту

професор кафедри світової літератури Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, доцент

Посилання

Барка В. Відхід Тичини / В. Барка // Українське слово : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. — К. : Рось, 1994. — Т. 1. — С. 542–550.

Гуменюк В. Художній світ Павла Тичини / В. Гуменюк // Кримська світлиця — 2002. — № 47 (за 22.11.2002).

Журба C. Ідея «філософії серця» Г. Сковороди у збірці Павла Тичини «Замість сонетів і октав» / С. Журба // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. — Кривий Ріг, 2014. — Вип. 3. —

С. 270–278.

Зеров М. «Вітер з України» (Третя книжка Тичини) / М. Зеров // М. Зеров. Твори : в 2 т. — К. : Дніпро, 1990. — Т. 2 : Історико-літературні та літературознавчі праці. — С. 492–505.

Кішко О. Музичність як основа стильового синтезу ранньої поезії Павла Тичини (на прикладі збірки «Замість сонетів і октав») [Електронний ресурс] / О. Кішко. — Режим доступу :

www.zahid-shid.net/index.php?rt=akt&num=4&start=4

Ласло-Куцюк М. Велика традиція: українська класична література в порівняльному висвітленні / М. Ласло-Куцюк. — Бухарест : Критеріон, 1979. — 288 с.

Наєнко М. Фрагмент високого модернізму: «Замість сонетів і октав» / М. Наєнко // Вісник Львівського університету.— Львів : Вид-во ЛНУ, 2008. — Вип. 44, ч. ІІ. — С. 254–258. — (Серія

«Філологічна»).

Неупокоева И. История всемирной литературы : Проблемы системного и сравнительного анализа / И. Неупокоева. — М. : Наука, 1976. — 360 с.

Неврлий М. Українська література 20-х років : мікропортрети в художніх стилях і напрямах / М. Неврлий. — К. : Вища шк., 1991. — 269 с.

Тарнавський О. Т.С. Еліот і Павло Тичина / О.Тарнавський // Всесвіт. — 1990. — № 6. — С. 130–138.

Тичина П. Замість сонетів і октав [Електронний ресурс] / П. Тичина. — Режим доступу : www.yuryzavadsky.com/tychyna/zsio.html

Тітаренко Ю. Збірка «Замість сонетів і октав»: семантика і поетика : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Ю. Тітаренко. — Харків, 2007. —

с.

Шелухін В. Сковорода в Авангарді [Електронний ресурс] / В. Шелухін. — Режим доступу : www.ji-magazine.lviv.ua

Юнґ К.Г. Психологія та поезія / Карл Ґустав Юнґ // Слово. Знак. Дискурс : антол. світ. літ.-критич. думки ХХ ст. / [за ред. М. Зубрицької]. — Львів : Літопис, 1996. — С. 91–108.

Downloads


Переглядів анотації: 248

Опубліковано

2016-03-04

Як цитувати

Halchuk, O. (2016). СВІТ СВІТІВ ПАВЛА ТИЧИНИ: ВАРІАНТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ (НА МАТЕРІАЛІ «ЗАМІСТЬ СОНЕТІВ І ОКТАВ»). Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (6). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/171