ТІЛЕСНІСТЬ ЯК ПРОСТІР СМЕРТІ Й ВІДРОДЖЕННЯ У РОМАНІСТИЦІ ЛЮБКА ДЕРЕША

Olha Bashkyrova

Анотація


У статті досліджено особливості художньої репрезентації людської тілесності в романах Любка Дереша. Окреслено категорію тілесності як одне з провідних постмодерністських понять, що виникає на перетині фізичного й культурного буття людини. Це поняття утверджується внаслідок подолання жорсткого протиставлення душі і тіла, характерного для класичної європейської філософії. У дослідженні розкрито особливості художнього світу Любка Дереша, в основі якого лежать два паралельні плани буття — побутовий і метафізичний; простежено зв’язок такого принципу моделювання художньої картини світу з романтичною традицією української літератури. Процес відродження представлено у творах автора через метафори тілесності, передусім біль, рани, тілесні трансформації. Таким чином, обстоюючи первинність психічного, Любко Дереш акцентує увагу на людському тілі як даності, що забезпечує сам процес пізнання.


Ключові слова


тілесність; постмодернізм; постколоніалізм; роман; художня картина світу; смерть; відродження

Повний текст:

PDF

Посилання


Агеєва В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму / Віра Агеєва. — К. : Факт, 2008. — 359 с.

Быховская И.М. Телесность как социокультурный феномен / И.М. Быховская // Культурология. ХХ век: Энциклопедия. Том первый. — СПб., 1998. — С. 249–250.

Галкіна Я. Тілесність в «новій українській літературі» («відчутність» художніх світів І. Котляревського та Г. Квітки-Основ’яненка) : [текст] / Я. Галкіна // Studia Methodologica : альманах / укладач І.В. Папуша. — Тернопіль : ТНПУ, 2008. — Вип. 25: Антропологія літератури: комунікація, мова, тілесність. — С. 294–297.

Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека: Український літературний постмодернізм : [моногр.] / Тамара Гундорова. — Вид. 2-ге. — К. : Критика, 2013. — 344 с.

Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми : [статті та есеї] / Тамара Гундорова. — К. : Грані-Т, 2013. — 548 с. — (Серія «De profundis»).

Дереш Любко. Голова Якова / Любко Дереш. — Х. : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2012. — 240 с.

Дереш Любко. Культ / Любко Дереш. — Х. : Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2006. — 239 с.

Любко Дереш. Намір : [роман] / Дереш Любко. — Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2014. — 336 с.

Дереш Любко. Поклоніння ящірці / Любко Дереш. — Л. : Кальварія, 2004. — 176 с.

Жуковська Г.М. Тілоцентрична модель української поезії кін. ХХ ст. / Галина Жуковська // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. — Вип. 29. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. — С. 141–147.

Забужко О. Жінка-автор у колоніальній культурі, або Знадоби до української ґендерної міфології / Оксана Забужко // Оксана Забужко. Хроніки від Фортінбраса: Вибрана есеїстика — К. : Факт, 2009. — С. 152–191.

Ильин И. Постмодернизм: Словарь терминов / И.П. Ильин. — М. : Интрада, 2001. — 384 с.

Лебединцева Н. Тіло як генераційний маркер в українській поезії другої половини XX–XXI сторіччя / Наталія Лебединцева // Постколоніалізм. Генерації. Культура / за ред. Т. Гундорової,

А. Матусяк. — К. : Лаурус, 2014. — 336 с. — (Серія «Теоретичні ревізії», вип. 4). — С. 280–293.

Липовецкий М. Возвращение тритона: Советская катастрофа и постсоветский роман [Электронный ресурс] / Марк Липовецкий, Александр Эткинд // Новое литературное обозрение. — 2008. — № 4. — Режим доступа : http://magazines.russ.ru/nlo/2008/94/li17.html

Фромм Э. Душа человека / Эрих Фромм ; пер. с нем. В. Закса. — М. : АСТ, 2009. — 251 с. — (Философия. Психология).

Цветус-Сальхова Т.Э. Дистинкция понятий «тело» и «телесность» в культурологических исследованиях / Т.Э. Цветус-Сальхова // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. — 2010. — № 13. — С. 10–16.

Эстес К.П. Бегущая с волками: Женский архетип в мифах и сказаниях / К.П. Эстес, пер. Т. Науменко. — М. : София, 2013. — 447 с.

Юнґ К.Ґ. Про відродження / Карл Ґустав Юнґ // Юнґ Карл Ґустав. Архетипи і колективне несвідоме / Карл Ґустав Юнґ ; [пер. з німецької Катерини Котюк ; наук. ред. Олег Фошевець]. — Л. : Астролябія, 2013. — С. 149–195.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.