Митець і революція: до питання типології взаємин

Оксана Гальчук

Анотація


У статті здійснено спробу визначити типи взаємин митця і революції «як швидкого та насильницького переходу до нового ладу». На прикладах творчих доль визначних представників світової літератури різних епох простежено основні типи сприйняття митцями революцій, їх наслідків та відображення цього явища в авторській художній свідомості. Відзначено, що навіть за умови
амбівалентного характеру, що зумовлює корегування естетичних запитів письменника з суспільно-політичною атмосферою, революції служили резонатором художніх ідей і джерелом нових мистецьких явищ. Звернувшись до античності в пошуках міфологічних відповідників, припускаємо, що від часу однієї з перших у Західній Європі революцій (ХVII ст.) визначились варіанти взаємин, де митець — Немезида, яка вершить моральний суд (Дж. Мільтон); Пігмаліон, який закохується у свій витвір, мріє вдихнути життя в міф про революцію (Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дідро та ін.); дитя Сатурна, якого Сатурн-революція пожирає (Бомарше); олімпієць, що, черпаючи з революції-Кастальського джерела, мріє про торжество Конкордії (В. Гюго); підліток-Ікар, який уявив себе Прометеєм (А. Рембо); Орфей (Р.М. Рільке та ін.). А для літератур, які формувались у тоталітарних державах, складні взаємини митця з революцією визначились і в типові «дитяти Сатурна», і в лже-Прометеєві, і, врешті, в Дедалі, який і співучасник творення псевдогуманістичної ідеології
і готовий до боротьби з нею митець-учений.


Ключові слова


революція; митець; типологія; художня свідомість

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев Л.Г. Феномен Рембо / Л.Г. Андреев // Рембо А. Поэтические произведения в стихах и прозе : сб. — М. : Радуга, 1988.

Арендт Х. О революции / Ханна Арендт ; [пер. И.В. Косич]. — М. : Европа, 2011. — 464 с.

Бевз Т. Феномен «революції» у дискурсах мислителів, політиків, науковців / Тетяна Бевз. — К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. — 176 с.

Великовский С.И. Верлен. «Проклятые поэты». Рембо. Малларме и символизм / С.И. Великовский // История всемирной литературы : в 9 т. — М. : Наука, 1991. — Т. 7. — 830 с.

Гарин И.И. Проклятые поэты / И.И. Гарин. — М. : ТЕРРА — Книжный клуб, 2003. — С. 3–9.

Грандель Ф. Бомарше / Фредерик Грандель. — М. : Искусство, 1979. — 456 с.

Гюго В. Девяносто третий год [Електронний ресурс] / В. Гюго // Гюго Виктор. Собрание сочинений : в 15 т. — М. : Госиздат худ. лит., 1956. — Т. 11. — Режим доступа : рttp://www.lib.ru/INOOLD/GUGO/93god.txt

Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой / Джозеф Кэмпбелл ; [пер. с англ. А.П. Хомик]. — К.; М. : Ваклер; Рефл-бук; АСТ, 1997. — 384 с.

Лавріненко Ю. Література межової ситуації / Ю. Лавріненко / Зруб і парости: Літературно-критичні статті, есеї, рефлексії. — Мюнхен : Сучасність, 1971 — 331 с.

Павлова Т.А. Джон Мильтон: революция и нравственность / Т.А. Павлова // Европейский альманах. История. Традиции. Культура. — М. : Наука, 1993. — С. 189–195.

Самарин Р.М. Джон Мильтон и споры о нем / Р.М. Самарин // Зарубежная литература. — М. : Высш. шк., 1987. — 368 с.

Ушкалов Л. Маркіз де Сад, Ломброзо та інші: західні паралелі до «Я (Романтика)» [Електронний ресурс] / Леонід Ушкалов. — Режим доступу : http://kharkiv-nspu.org.ua/archives/3474

REFERENCES

Andreev L.G. Fenomen Rembo / L.G. Andreev // Rembo A. Poeticheskiie proizvedeniia v stikhakh i proze : sb. — M. : Raduga, 1988 (in Russian).

Arendt H. O revoliutsii / Hanna Arendt ; [per. I.V. Kosich]. — M. : Yevropa, 2011. — 464 s. (in Russian).

Bevz T. Fenomen «revolyutsii» u dyskursakh myslyteliv, politykiv, naukovtsiv / Tetiana Bevz. — K. :

IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy, 2012. — 176 s. — (in Ukrainian).

Velikovskii S.I. Verlen. «Prokliatyie poety». Rembo. Mallarme i simvolizm / S.I. Velikovskii // Istoriia vsemirnoi literatury : v 9 t. — M. : Nauka, 1991. — T. 7. — 830 s. (in Russian).

Garin I.I. Prokliatye poety / I.I. Garin. — M. : TERRA — Knizhnyi klub, 2003. — S. 3–9 (in Russian).

Grandel F. Bomarshe / Frederik Grandel. — M. : Iskusstvo, 1979. — 456 s. (in Russian).

Giugo V. Devianosto tretii god [Elektronnyi resurs] / V. Giugo // Giugo Viktor. Sobranie sochinenii : v 15 t. — M. : Gosizdat khud. literatury, 1956. — T. 11. — Rezhim dostupa : http://www.lib.ru/INOOLD/GUGO/93god.txt (in Russian).

Kempbell Dzh. Tysiachelikii geroi / Dzhozef Kempbell ; [per. s angl. A.P. Khomik]. — K.; M. : Vakler; Refl-buk; AST, 1997. — 384 s (in Russian).

Lavrinenko Yu. Literatura mezhovoi sytuatsii / Yu. Lavrinenko / Zrub i parosty: Literaturno-krytychni statti, esei, refleksii. — Miunkhen : Suchasnist, 1971 — 331 s. — (in Ukrainian).

Pavlova T.A. Dzhon Milton: revoliutsiia i nravstvennost / T.A. Pavlova // Yevropeiskii almanakh. Istoriia. Traditsii. Kultura. — M. : Nauka, 1993. — S. 189–195 (in Russian).

Samarin R.M. Dzhon Milton i spory o nem / R.M. Samarin // Zarubezhnaia literatura. — M. : Vyssh. shk., 1987. — 368 s. (in Russian).

Ushkalov L. Markiz de Sad, Lombrozo ta inshi: zakhidni paraleli do «Ya (Romantyka)» [Elektronnyi resurs] / Leonid Ushkalov. — Rezhym dostupu : http://kharkiv-nspu.org.ua/archives/3474 — (in Ukrainian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.