РОСЛИННИЙ КОМПОНЕНТ ЯК СКЛАДНИК ДУХОВНОСТІ ВІРИ ВОВК: САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ТВОРЧОСТІ

Автор(и)

  • Олександра Гуль Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Артур Брацкі Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

самоідентифікація, Віра Вовк, сакральна площина, Нью-Йоркська група, флористична символіка, рослинний компонент

Анотація

У статті аналізується життєвий шлях Віри Вовк і ключові образи її творчості з особливим акцентом на роль рослинної символіки, на вплив сакральних уявлень мисткині, безмежну віру в Бога і любов до України.  Увага в статті фокусується на самоідентифікації Віри Вовк як суто української поетки з власною життєвою позицією. Водночас, хід аналізу життєпису та бібліографії авторки розгортається довкола її щирої відданості Україні, а надто – замилуванню красою рідного краю, наданню особливої значущості і символічного навантаження флористичному виміру, що яскраво проілюстровано прикладами ліричних рядків пані Віри.

Сакральну площину і релігійні переконання висвітлено, з одного боку, рядками поезії мисткині, з іншого – взято зі сфери публіцистики про Віру Вовк, з інтерв’ю з поеткою в рамках літературних вечорів, конференцій, круглих столів. Стаття окреслює вагомі настанови молодому поколінню літераторів, яких чітко дотримується авторка в своїй творчості: тут мова йде про використання власне українських образів, сюжетів, історичного підґрунтя нашої Батьківщини, оминаючи  залучення заокеанських мотивів і стилю. Ми спробуємо розкрити секрет «кульгавості» українського тексту очима Віри Вовк і роль власне українського авторського стилю в контексті формування молодого літератора.

Окрім суто літературної площини і аналізу творчості еміграційної авторки, в статті ми прагнемо показати Віру Вовк як витончену душевну людину, чиє літературне коріння глибоко проростає з української землі, вбирає весь колорит української ментальності, світогляду і виливається в її творчості. Засобами виразності окреслюється Божественне спрямування низки поезій авторки: її віра, виключна інтуїція, відкритість до людей і чистота викладу думки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Астаф'єв, О. (2003). Поети Нью-Йоркської групи. Антологія. Ранок.

Бабовал, Р. «Віртуальна антологія поезії Нью-Йоркської групи» (2002-2003 рр.). http://users.belgacom.net/babowal/indexnyg.htm

«Віра Вовк відповідає на питання»: http://miok.lviv.ua/?p=1561

«Віра Вовк: Мою Шевченківську премію поглинула кредитна спілка»: https://zn.ua/ukr/ART/vira-vovk-moyu-shevchenkivsku-premiyu-poglinula-kreditna-spilka-_.html

«Віра Вовк: Лірика – то підсвідомість, що завжди працює». http://litakcent.com/2013/04/29/vira-vovk-liryka-to-pidsvidomist-scho-zavzhdy-pracjuje/

Вовк, В. Вибірка поезій. Частина 2. http://users.belgacom.net/babowal/wowk_02.htm

Григорчук, Ю. (2016). Проза Віри Вовк: виміри сакрального. Брустурів: Дискурсус.

Грицик, Н. (2008). Ключові образи в поезії Віри Вовк. Наукові записки. Серія “Філологічна”. 10, 70–76.

Карабович, Т. (2017). Міфопоетика Нью-Йоркської групи:

монографія. Серія «Студії з україністики». Талком.

Ковалів, Ю. (2007). Поети Нью-Йоркської групи. Антологія. У: Літературознавча енциклопедія. Т.2. (с.136, 233). ВЦ «Академія».

Ревакович М., Ґабор В. (упор.) (2012). Нью-Йоркська група: Антологія поезії, прози та есеїстики. Піраміда.

Український центр. Література. Віра Вовк. www.ukrcenter.com/Література/Віра-Вовк/66810/Три-бажання

REFERENCES

Astafyev, О. (2003). Poety Niyu-Yorkskoi Grypy. Antilohiia [Poets of New-York group. Anthology]. Ranok.

Baboval, R. (2020, September 07). Virtualna antologia poezii Niyu-Yorlskoi Grypy [Virtual anthology of the New-York Group poetry (2002-2003)]. http://users.belgacom.net/babowal/indexnyg.htm.

Hryhorchuk, Yu. (2016). Prosa Viry Vovk: Vymiry sakralnoho [The prose of ViraVovk: sacred dimensions]. Brusturiv: Duskursus.

Hrytsyk, N. (2008). Kliuchivi obrazy v poezii Viry Vovk [Key images in the poetry of Vira Vovk]. Scientific notes. Series “Philological”. Edition 10. P. 70–76.

Karanovych, T. (2017). Miphopoetyka Niyu-Yorkskoyi Hrupy: monographia [Mythopoetics of New-York group: monograph]. Series “Ukrainian studies” / chief editor. R. Radyshevsky. Talkom.

Kovaliv, Yu. (2007) Poety Niyu-Yorkskoyi Hrupy. Antolohiia [Poets of New-York group. Anthology]. In: Literary encyclopedia. Volume 2. (s.136, 233). Editorial center “Academy”.

Revakovych, M., Gabor, V. (2012). Niyu-Yorkska Hrupa: antolohia poezii, prozy ta ese [New-York Group: Anthology of poetry, prose and esays]. Piramida.

Ukrainian Center. Literature. (2020, September 11). Vira Vovk. www.ukrcenter.com/Література/Віра-Вовк/66810/Три-бажання.

Vovk, V. (2020, September 11). Vybirka poezyi. Chactyna 2 [Selected Lyrics. Part 2]. http://users.belgacom.net/babowal/wowk_02.htm.

Vovk, V. (2020, September 08). «Vira Vovk vidpovidaye na pytannia» ([Vira Vovk answers questions]. http://miok.lviv.ua/?p=1561.

Vovk, V. (2020, September 11). «Liryka – to pidsvidomist, shcho zavzhdy pratsye» [Lyrics is consious that always works]. http://litakcent.com/2013/04/29/vira-vovk-liryka-to-pidsvidomist-scho-zavzhdy-pracjuje/

Vovk, V. (2020, September 11). «Vira Vovk: moyu Shevchenkivsku premiyu poglinula kreditna spilka» [Vira Vovk: my Shevchenko premium has been taken by the credit union]. https://zn.ua/ukr/ART/vira-vovk-moyu-shevchenkivsku-premiyu-poglinula-kreditna-spilka-_.html

Downloads


Переглядів анотації: 93

Опубліковано

2021-06-30

Як цитувати

Гуль, О., & Брацкі, А. (2021). РОСЛИННИЙ КОМПОНЕНТ ЯК СКЛАДНИК ДУХОВНОСТІ ВІРИ ВОВК: САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ТВОРЧОСТІ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (17), 25–31. вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/544

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства