ВПЛИВ ЗАХІДНОЇ КУЛЬТУРИ НА СТАНОВЛЕННЯ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ В РОМАНІ «СОНЦЕ З ЗАХОДУ» УЛАСА САМЧУКА

Автор(и)

  • Олександр Подвишенний Національний університет "Острозька академія"

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.17.7

Ключові слова:

Улас Самчук, Карпатська Україна, окциденталізм, еміграція, національний ідеал, роман-репортаж «Сонце з Заходу»

Анотація

Актуальність цієї статті зумовлена тим, що в останні десятиріччя Улас Самчук стрімко повертається до українського літературознавчого дискурсу. Зважаючи на євроінтеграційну політику української Держави, все більше уваги приділено методам культурного імперіалізму, імагології, компаративістики, окцидентальної філософії тощо, якими ми й послуговувалися в цьому тексті. У нашому дослідженні чималу увагу присвячено також впливу західної культури й політики на формування національної ідеї української нації – становлення Української Соборної Самостійної Держави. Ми дізналися, що чималу роль у розвитку етнопсихологічної харизми гуцулів зіграли українці з еміграції, які протягом міжвоєнного періоду заселяли простори Чехословаччини, Польщі, Франції та США, а з початком подій почали повертатися на Батьківщину. Роман-репортаж «Сонце з Заходу» (1949) дає безцінний матеріал, на підставі якого ми можемо в чіткій хронологічній послідовності відстежити зміну світоглядної парадигми українців від мовчазних спостерігачів – до активних, цілком усвідомлених громадян, які метою свого завдання визначали утворення політичної нації з метою її інтеграції в західний світ. Попри це, Улас Самчук звертає увагу читача на те, що український народ ще не здатний був стати нацією, зважаючи на події в Карпатській Україні. Йому бракувало волі до боротьби, національної гідності та самосвідомості, освіти, духовності й культури. Саме тому багато європейських грандів не серйозно оцінювали амбіції молодої української Держави претендувати на незалежність та не дозволяли рівноправно відстоювати українському Уряду свої позиції. Основною причиною такої політичної кризи була, власне, відсутність добре забезпеченої армії, яка могла б захистити свої кордони. Наступні дослідження варто присвятити мемуарам і щоденникам Уласа Самчука, в яких він продовжує міркувати над місцем і роллю України в побудові нового світового порядку в контексті конфлікту західної та східної цивілізацій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бірчак, В. (1940). Карпатська Україна: спомини й переживання. Нація в поході.

Вегеш, М. (2020.) Державотворчі процеси в Карпатській Україні (1938-1939). ПП «АУТДОР-ШАРК».

Герц, М. (1994). Улас Самчук про українське національне відродження в Закарпатті. У: Улас Самчук – видатний український письменник ХХ ст.(с.60 – 61). Тернопіль –Кременець.

Гірняк, Л. (1979). На стежках історичних подій: Карпатська Україна і наступні роки. Нью-Йорк.

Ґренджа-Донський, В. (1940). Щастя і горе Карпатської України. http://litopys.org.ua/grendzha/grendzh02.htm.

Гундорова, Т. (2008). Меланхолія по дорозі в Рим, або дискурс українського окциденталізму. У: Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму (с.5 – 45). Київ.

Кандиба, О. (2001). Вояки-будівничі. У: Заповіт срібної землі. Карпатська Україна в боротьбі за незалежність (с.41 – 51). Львів.

Кушніренко, М. (2009). Розвиток національної свідомості карпатоукраїнського селянства. https://1939.in.ua/statti/mikola-kushnirenko-karpatoukrayinske-selyanstvo-ch-2/.

Матвіїшин, В. (2009). Український літературний європеїзм. Видавничий центр «Академія».

Мишанич, О. (2001). Торжество української національної ідеї. У: Заповіт срібної землі. Карпатська Україна в боротьбі за незалежність. (с.8 – 18). Львів.

Плетенчук, Н. (2000). Поетика роману У. Самчука «Гори говорять». Наукові записки. Серія: Літературознавство, VI, 67.

Руснак, І. (2018). Жанрові особливості і прототипи роману «Сонце з Заходу» Уласа Самчука. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, 12, 65–76.

Руснак, І. (2018). Історія написання і видання роману «Сонце з Заходу» Уласа Самчука: спроба реконструкції. Синопсис: текст, контекст, медіа, 3 (23), 36–45.

Руснак, І. (2014). Роль культури й мистецтва в історіогенезі нації (на матеріалі літературно-критичних праць Уласа Самчука. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах, 30, 193–214.

Самчук, У. (2020). Гори говорять. Сонце з Заходу. Фоліо.

Самчук, У. (2020). Репортажі з Карпатської України. Навчальна книга – Богдан.

Синюк, С. (2018). Улас Самчук: Ескізи до творчого портрета. Навчальна книга – Богдан.

REFERENCES

Birchak, V. (1940). Karpatska Ukraina: spomyny y perezhyvannia. [Carpathian Ukraine: memories and experiences]. Natsiia v pokhodi.

Grendzha-Donskyi, V. (1940). Shchastia i hore Karpatskoi Ukrainy. [Happiness and sorrow of Carpathian Ukraine]. http://litopys.org.ua/grendzha/grendzh02.htm.

Herts, M. (1994). Ulas Samchuk pro ukrainske natsionalne vidrodzhennia v Zakarpatti [Ulas Samchuk on the Ukrainian national revival in Transcarpathia]. Ulas Samchuk – vydatnyi ukrainskyi pysmennyk XX st. Ternopil –Kremenets.

Hirniak, L. (1979). Na stezhkakh istorychnykh podii: Karpatska Ukraina i nastupni roky. [On the trails of historical events: Carpathian Ukraine and the following years]. Niu-York.

Hundorova, T. (2008). Melankholiia po dorozi v Rym, abo dyskurs ukrainskoho oktsydentalizmu. [Melancholy on the way to Rome, or the discourse of Ukrainian Occidentalism]. In: Yevropeiska melankholiia. Dyskurs ukrainskoho oktsydentalizmu (s. 5–45). Kyiv.

Kandyba, O. (2001). Voiaky-budivnychi. [Soldiers-builders].. In: Zapovit sribnoi zemli. Karpatska Ukraina v borotbi za nezalezhnist (s. 41–51). Lviv.

Kushnirenko, M. (2009). Rozvytok natsionalnoi svidomosti karpatoukrainskoho selianstva. Development of the national consciousness of the Carpatho-Ukrainian peasantry]. https://1939.in.ua/statti/mikola-kushnirenko-karpatoukrayinske-selyanstvo-ch-2/.

Matviishyn, V. (2009). Ukrainskyi literaturnyi yevropeizm. [Ukrainian literary Europeanism]. Vydavnychyi tsentr «Akademiia».

Myshanych, O. (2001). Torzhestvo ukrainskoi natsionalnoi idei. [Triumph of the Ukrainian national idea]. Zapovit sribnoi zemli. Karpatska Ukraina v borotbi za nezalezhnist (s. 8–18). Lviv.

Pletenchuk, N. (2000). Poetyka romanu U. Samchuka «Hory hovoriat».[ Poetics of U. Samchuk's novel "Mountains Speak"].. Naukovi zapysky. Seriia: Literaturoznavstvo, VI, 67.

Rusnak, I. (2018). Zhanrovi osoblyvosti i prototypy romanu «Sontse z Zakhodu» Ulasa Samchuka. [Genre features and prototypes of Ulas Samchuk's novel The Sun from the West].. Literaturnyi protses: metodolohiia, imena, tendentsii, 12, 65–76.

Rusnak, I. (2018). Istoriia napysannia i vydannia romanu «Sontse z Zakhodu» Ulasa Samchuka: sproba rekonstruktsii. [The history of writing and publishing the novel "The Sun from the West" by Ulas Samchuk: an attempt at reconstruction. ]..Synopsys: tekst, kontekst, media, 3 (23), 36–45.

Rusnak, I. (2014). Rol kultury y mystetstva v istoriohenezi natsii (na materiali literaturno-krytychnykh prats Ulasa Samchuka). [The role of culture and art in the historiogenesis of the nation (based on the literary-critical works of Ulas Samchuk)]. Humanitarna osvita v tekhnichnykh vyshchykh navchalnykh zakladakh, 30, 193–214.

Samchuk, U. (2020). Hory hovoriat. Sontse z Zakhodu: [Mountains speak. The Sun from the West]. Folio.

Samchuk, U. (2020). Reportazhi z Karpatskoi Ukrainy. [Reports from Carpathian Ukraine]. Navchalna knyha – Bohdan.

Syniuk S. (2018). Ulas Samchuk: Eskizy do tvorchoho portreta. [Ulas Samchuk: Sketches for a creative portrait]. Navchalna knyha – Bohdan.

Vehesh, M. (2020). Derzhavotvorchi protsesy v Karpatskii Ukraini (1938-1939) [State-building processes in Carpathian Ukraine (1938-1939)]. Vydavnytstvo PP «AUTDOR-ShARK».

Downloads


Переглядів анотації: 153

Опубліковано

2021-06-30

Як цитувати

Подвишенний, О. (2021). ВПЛИВ ЗАХІДНОЇ КУЛЬТУРИ НА СТАНОВЛЕННЯ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ В РОМАНІ «СОНЦЕ З ЗАХОДУ» УЛАСА САМЧУКА. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (17), 55–64. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.17.7

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства