ОБРАЗ-ІМІДЖ В. ПЕТРОВА-ДОМОНТОВИЧА У СПОГАДАХ ТА ЛИСТУВАННІ ЙОГО СУЧАСНИКІВ-ЕМІГРАНТІВ

Автор(и)

  • Надія Колошук Волинський національний університет імені Лесі Українки

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.17.6

Ключові слова:

В.Петров-Домонтович, нефікційна література, образ-імідж, мемуаристика, епістолярій, реальний персонаж, фікційний персонаж, моральна оцінка

Анотація

Актуальність. Сучасні літературознавчі дослідження наразі не дають відповіді на питання, чи можна створити образ людини з реального життя засобами нефікційної оповіді, однак переконливий і повнокровний у читацькому сприйманні, як художній образ. Предмет дослідження: формування образу-іміджу письменника В. Петрова-Домонтовича в колі українських емігрантів повоєнної хвилі завдяки спогадам, листам, есеїстиці. Постановка проблеми. У нефікційних жанрах закладені інші механізми читацької рецепції, ніж у белетристиці, тобто при їхньому дослідженні уможливлюється інший результат – образ реального Віктора Петрова. Методи дослідження: герменевтичне прочитання й зіставлення текстів спогадів, листів, есеїв, а також пізніших белетристичних текстів, які формували образ-імідж В. Петрова. Головні результати та новизна. Образ-імідж Віктора Петрова, який склався у пам’яті представників української літературної еміграції та зафіксований у їхніх спогадах і листуванні, не менш амбівалентний, ніж образи персонажів у белетристичних творах В. Домонтовича. Свого колегу сучасники-емігранти бачили по різному і запам’ятали в різних ситуаціях, однак показово, що люди, багато в чому незгодні в моральних оцінках, в оцінці В. Петрова значною мірою суголосні. З одного боку, В. Домонтович викликав повагу як талановитий прозаїк; з іншого – В. Петров був загадкою як особистість. Його колабораціонізм із радянськими спецслужбами не викликав однозначного осуду, оскільки залишалися нез’ясованими обставини його «зникнення» з Мюнхена в 1949 році. Більшість тих, хто висловлювався про цю подію одразу після неї, зі співчуттям ставилися до зниклого, бо запідозрили «людоловів-братішок» (Ю. Лавріненко) з радянського боку. Перспективи дослідження. У нефікційних текстах дослідник може простежити шлях формування іміджу й стереотипу, повертаючись і наближаючись до прототипа.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бойчук, Б. (2003). Спомини в біографії. Факт.

Бондаренко, К. (2016). Віктор Петров-Домонтович: той, хто багато каламутить. https://na-skryzhalyah.blogspot.com/2016/08/blog-post_67.html

Гірняк, М. (2008). Таємниця роздвоєного обличчя: Авторська свідомість в інтелектуальній прозі Віктора Петрова-Домонтовича. Літопис.

Грабович, Г. (2017, квітень). Уявімо собі на мить… Критика. https://krytyka.com/ua/articles/uyavimo-sobi-na-myt

Гуменна Д. (1990). Дар Евдотеї. Іспит пам’яті. Кн. 2: Жар і крига. Українське видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка.

Державин, В. (2005). Література і літературознавство (Вибрані теоретичні та літературно-критичні праці). Плай; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника.

Качуровський, І. (2008). Променисті сильвети: лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки. Вид. дім «Києво-Могилянська академія».

Качуровський, І. (2018). Спомини і постаті. Кліо.

Качуровський, І., Шкурко, М. (2016).Листування. 1994‑2013. Видавець ПП Лисенко М. М.

Корогодський, Р. (2004). Листи Віктора Петрова до Софії Зерової. У: Корогодський, Р Брама світла. Батьки (с.378 – 414). Гелікон.

Крупницький, Б. (2017). Зі спогадів історика Київ: б. в.

Лавріненко, Ю., Шерех, Ю. (2000). Листування 1945‑1949. Хроніка.

Луцький, Ю. (2004). Роки сподівань і втрат: Щоденникові записи 1986‑1999 років. ВНТЛ-Класика.

Павличко, С. (2002). Теорія літератури. Вид-во Соломії Павличко «Основи».

Самчук, У. (1990). На коні вороному. Спомини і враження. Видання Товариства «Волинь».

Скопненко, О, Цимбалюк, Т. (укл.), (2006). Сучасний словник іншомовних слів. Національна Академія наук України; Інститут мовознавства ім.. О. О. Потебні. Довіра.

Чапленко, В. (1976). Його таємниця. Повість із спогадами. Нью-Йорк: б. в.

Шевельов Ю. (Юрій Шерех) (2001). Я – мене – мені... (і довкруги): спогади [у 2 т.]. Т.1. Харків; Нью-Йорк: вид. часопису «Березіль», вид-во М. П. Коць.

Шерех, Ю. (1998). Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології. Три томи. Т. 3. Фоліо.

ReferenCes

Boichuk, B. (2003). Spomyny v biohrafii. [Memories in the biography]. Fakt.

Bondarenko, K. (2016). Viktor Petrov-Domontovych: toi, khto bahato kalamutyt. [Viktor Petrov-Domontovych: the one who confuses a lot]. https://na-skryzhalyah.blogspot.com/2016/08/blog-post_67.html

Chaplenko, V. (1976). Yoho taiemnytsia. Povist iz spohadamy. [His secret. A story with memories]. New York.

Derzhavyn, V. (2005). Literatura i literaturoznavstvo (Vybrani teoretychni ta literaturno-krytychni pratsi). [Literature and Literary Studies (Selected theoretical and literary-critical works)]. Plai; Prykarpatskyi nats. un-t im. Vasylia Stefanyka.

Hirniak, M. (2008). Taiemnytsia rozdvoienoho oblychchia: Avtorska svidomist v intelektualnii prozi Viktora Petrova-Domontovycha. [The Mystery of the Forked Face: Author's Consciousness in the Intellectual Prose of Viktor Petrov-Domontovych]. Litopys.

Hrabovych, H. (2017, April). Uiavimo sobi na myt… [Imagine for a second]. https://krytyka.com/ua/articles/uyavimo-sobi-na-myt

Humenna, D. (1990). Dar Evdotei. Ispyt pamiati. Vol. 2: Zhar i kryha. [The gift of Eudotheus. Memory test. Book 2: Heat and ice]. Ukrainske vydavnytstvo «Smoloskyp» im. V. Symonenka.

Kachurovskyi, I. (2008). Promenysti sylvety: lektsii, dopovidi, statti, esei, rozvidky. [Radiant silhouettes: lectures, reports, articles, essays, intelligence]. Vyd. dim «Kyievo-Mohylianska akademiia».

Kachurovskyi, I. (2018). Spomyny i postati. [Memories and figures]. Klio.

Kachurovskyi, I., Shkurko, M. (2016). Lystuvannia. 1994 – 2013. [Correspondence. 1994 2013]. Vydavets PP Lysenko M. M.

Korohodskyi, R. (2004). Lysty Viktora Petrova do Sofii Zerovoi. [Viktor Petrov's letters to Sofia Zerova]. In R. Korohodskyi, Brama svitla. Bat’ky (рр.378 – 414). Helikon.

Krupnytskyi, B. (2017). Zi spohadiv istoryka. [From the memoirs of a historian]. Kyiv.

Lavrinenko, Yu. & Sherekh, Yu. (2015). Lystuvannia 1945 – 1949. [Correspondence 1945 1949]. Khronika.

Lutskyi, Yu. (2004). Roky spodivan i vtrat: Shchodennykovi zapysy 1986 1999 rokiv. [Years of Hope and Loss: Diary Entries 1986 1999]. Lviv: VNTL-Klasyka.

Pavlychko, S. (2002). Teoriia literatury. [Theory of literature]. Vyd-vo Solomii Pavlychko "Osnovy".

Samchuk, U. (1990). Na koni voronomu. Spomyny i vrazhennia. [On a black horse. Memories and impressions]. Vydannia Tovarystva "Volyn".

Skopnenko, O, Tsymbaliuk, T. (ukl.), (2006). Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv [Modern dictionary of foreign words]. Dovira.  

Shevelov, Yu. (Yurii Sherekh) (2001). Ya – mene – meni... (i dovkruhy): spohady [u 2 t.] [I - me - me ... (and around): memories [in 2 vols.]. Vol.1.Kharkiv; New York: vyd. chasopysu "Berezil", vyd-vo M. P. Kots.

Sherekh, Yu. (1998). Porohy i zaporizhzhia. Literatura. Mystetstvo. Ideolohii. Try tomy. Vol. 3. [Thresholds and Zaporozhye. Literature. Art. Ideologies. Three volumes. T. 3]. Folio.

Downloads


Переглядів анотації: 156

Опубліковано

2021-06-30

Як цитувати

Колошук, Н. (2021). ОБРАЗ-ІМІДЖ В. ПЕТРОВА-ДОМОНТОВИЧА У СПОГАДАХ ТА ЛИСТУВАННІ ЙОГО СУЧАСНИКІВ-ЕМІГРАНТІВ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (17), 45–54. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.17.6

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства