СУЧАСНИЙ РОМАН У СВІТЛІ ФРЕЙМОВОЇ ПОЕТИКИ

Автор(и)

  • Тетяна Бовсунівська Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.17.2

Ключові слова:

поетика, фрейм, фреймова поетика, роман, жанр, літературний процес, фрагмент, фрагментованість, літературнен мислення

Анотація

У статті розглядається можливість синтезу системи поетики на засадах когнітології, у даному разі - теорії фреймів. Поетика фреймів здатна надати мотивацій  там, де класична, некласична чи постнекласична вже не спрацьовують. Поетика розвивається за законами людського мислення, зокрема зафіксованими у теорії фреймів. Фрейм - це природна сегментація мислення в літературі так само, як і в будь-якій галузі науки. Проблема жанрових дефініцій та жанрових трансформацій в сучасних романних формах створила кризу жанрового окреслення. Фреймова теорія  дозволяє вирішити проблему жанрового визначення, або принаймні поглянути на неї з нового боку, сприяючи укладанню нового жанрового  гештальту. Становлення сучасних романних форм розглядається в аспекті еволюції різних типів поетик, які укладалися людством впродовж всього його існування. Поетика – ментальна мнемонічна система перекодування реальності або вигадки в образний світ художнього твору. Постнекласична поетика, яка представлена насамперед у творах постмодерністів, перестала задовольняти потреби літературознавчої аналітики, оскільки більше не встигає генерувати теоретичні підходи внаслідок множинності модифікацій сучасного роману. Отже, постала проблема винайдення іншого підходу до аналізу сучасного стану романістики. Поетика оновлюється для того, щоб надати можливість вичерпного аналізу смислової структури художнього твору і занепадає у випадку втрати такої можливості. Природа мислення незмінна та послідовна у принципах конструювання думки, а отже, фреймова поетика є еволюційним породженням всіх попередніх типів поетик. Вона не може суперечити класичній чи постнекласичній поетикам там, де справа стосується суто когнітивних закономірностей. Джерелами основоположних уявлень для створення фреймової поетики літератури є теорія фреймів від М. Мінського до І. Гофмана й В. Вахштайна, фреймова семантика в лінгвістиці від Ч. Філлмора до С. Шида, теорія патернів Е. де Боно у психології та динамічних патернів Н. Бабуца з проекцією на французьку літературу доби модернізму, міждисциплінарна методологія когнітивного літературознавства й теорія гештальту від Т. Куна й І. Пригожина до К. Айдукевича і Т. Котарбінського, нарешті, іконологія як принцип втіленого фреймового розгортання від Е. Пануфського, Е. Гомбріха й Н. Гудмена до Е. Кассірера, Дж. Річардсона й В. Т. Мітчелла.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вахштайн, В. (2011). Социология повседневности и теория фреймов. Изд-во Европейского университета в СПб.

Вивейруш де Кастру, Эдуарду. (2017). Каннибальские метафизики. Рубежи постструктурной антропологии. Ад Маргинем Пресс.

Геллер, Л. (2012) Хаос и энергия. Наука в культуре модернизма. Siedlce.

Геллер, Л. (Ред). (2007). Утопии звериности или репрезентации животных в русской культуре. Труды Лозаннского симпозиума 2005. Лозанна-Дрогобич: Unil.

Гофман, И. (2004). Анализ фреймов. Эссе об организации повседневного опыта. Ин-т социологии РАН.

Зюмтор, П. (2003). Опыт построения средневековой поэтики. Алетейя.

Кайда, Л. (2011). Композиционная поэтика текста. Флинта, Наука.

Манкевич, И. (2011). Поэтика обыкновенного: Опыт культурологической интерпретации. Алетейя.

Меднис, Н. (2011). Поэтика и семиотика русской литературы. Языки славянской культуры.

Михайлов, А. (1986). Историческая поэтика в контексте западного литературоведения. У: Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения (с.53 – 71). Наука.

Наваррия, Д. (2016). Символическая антропология. Человек религиозный и его опыт священного. ДУХ І ЛІТЕРА.

Негус, К., Пикеринг, М. (2011). Креативность. Коммуникация и культурные ценности. Изд-во Гум-ный Центр.

Никонова Ж. (2008). Основные этапы фреймового анализа речевых актов (на материале современного немецкого языка). Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Филология. Искусствоведение, 6.

Софронова, Л. (2006). Культура сквозь призму поэтики. Языки славянских культур.

Тамарченко, Н.(1999). Теоретическая поэтика: Понятия и определения. РГГУ.

Тарановский, К. (2000). О поэзии и поэтике. Языки русской культуры.

Успенский, Ф. (2014). Работы о языке и поэтике Осипа Мандельштама: «Соподчиненность порыва и текста». Фонд «Развития фундаментальных лингвистических исследований».

Ферино, Е. (2004). Поэтика и ее разновидности. У: Введение в литературоведение. Учебное пособие (с.61 – 71). СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена.

Хюбнер, Б. (2006). Смысл в бес-СМЫСЛЕННОЕ время: метафизические рассчеты, просчеты и сведение счетов. Экономпресс.

Шагинян, Р. (2002). Теоретическая поэтика. КСУ.

Hans Adler, Sabine Gross. (2002). Adjusting the Frame: Comments on Cognitivism and Literature. У: Poetics Today Summer, 196 – 220.

Des O'Rawe. (2011). Towards a poetics of the cinematographic frame. Journal of Aesthetics & Culture, 3.

Gibbs, R. W. (1994). The Poetics of Mind: Figurative Thought, Language and Understanding. Cambridge University Press/

Hunter, Walt. (2014). Poetry and Sociality in a Global Frame. West Chester University of Pennsylvania. https://arcade.stanford.edu/content/poetry-and-sociality-global-frame

Jacobs, A. (2015). Towards a neurocognitive poetics model of literary reading. In: Towards a Cognitive Neuroscience of Natural Language Use, Willems R.( ed). Cambridge: Cambridge University Press, 135-195.

Mani Shekhar Singh (2000). A journey into pictorial space: Poetics of frame and field in Maithil painting. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/006996670003400303.

Mann Barbara. (1999)/ Framing the Native: Esther Raab's Visual Poetics. Israel Studies. Indiana, 4, 1, 234-257.

Stockwell, P. (2002). Cognitive Poetics: An Introduction. Routledge.

Stockwell, P. (2007). Cognitive poetics and literary theory. In: Lit. J. Theory 1, 136–152.

REFERENCES

Des O'Rawe. (2011). Towards a poetics of the cinematographic frame. Journal of Aesthetics & Culture, 3.

Ferino, E. (2004). Poetyka i ee raznovidnosti. [Poetics and its varieties]. In: Vvedenie v literaturovedenie. Uchebnoe posobie (s. 61 – 71). RHPU im. A. Y. Hertsena.

Gibbs, R. W. (1994). The Poetics of Mind: Figurative Thought, Language and Understanding. Cambridge University Press

Heller, L. (2012). Khaos y enerhyia. Nauka v kulture modernyzma. [Chaos and energy. Science in the culture of modernism]. .Siedlce.

Hofman, Y. (2004). Analyz freimov. Esse ob orhanyzatsyy povsednevnoho opyta.

[Analysis of frames. An essay on organizing everyday experiences]. Yn-t sotsyolohyy RAN.

Heller, L. (Ed.). (2005). Utopii zverynosti ili reprezentatsii zhyvotnykh v russkoi kulture. [Utopias of bestialness or representation of animals in Russian culture]. In: Trudy Lozannskoho simpoziuma. Lozanna-Drohobych: Unil.

Hans Adler, Sabine Gross. (2002). Adjusting the Frame: Comments on Cognitivism and Literature. У: Poetics Today Summer, 196 – 220.

Hunter, Walt. (2014). Poetry and Sociality in a Global Frame. West Chester University of Pennsylvania. https://arcade.stanford.edu/content/poetry-and-sociality-global-frame

Jacobs, A. (2015). Towards a neurocognitive poetics model of literary reading. In: Towards a Cognitive Neuroscience of Natural Language Use, Willems R.( ed). Cambridge University Press, 135-195.

Kaida L.H.(2011) Kompozitsionnaia poetyka teksta. [Compositional poetics of the text]. Flinta, Nauka.

Khiubner, B. (2006). Smsl v bes-SMYSLENNOE vremia: metafizicheskie rasschetы, proschety i svedenie schetov. [Meaning in meaningless time: metaphysical calculations, miscalculations and settling scores].Ekonompress.

Mankevych, Y. (2011). Poetyka obyknovennoho: Opyt kulturolohycheskoi interpretatsyi. [The Poetics of the Ordinary: An Experience of Culturological Interpretation]. Aleteiia.

Mednis, N. (2011). Poetyka i semiotyka russkoi literatury. [Poetics and semiotics of Russian literature].Yazyki slavianskoi kultury.

Mikhailov, A. (1986). IstorIcheskaia poetyka v kontekste zapadnoho literaturovedenia. [Historical poetics in the context of Western literary criticism]. In: Istorycheskaia poetyka. Itohi i perspektivy izuchenyia (53 – 71). Nauka.

Mann, Barbara. (1999). Framing the Native: Esther Raab's Visual Poetics. Israel Studies. Indiana, 4, 1, 234-257.

Mani, Shekhar Singh (2000). A journey into pictorial space: Poetics of frame and field in Maithil painting. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/006996670003400303.

Navarryia, D (2016). Simvolicheskaia antropolohyia. Chelovek relihioznyi i eho opyt sviashchennoho. [Symbolic anthropology. A religious person and his experience is sacred]. DUKH I LITERA.

Nehus, K., Pykerynh, M. (2011). Kreatyvnost Kommunikatsyia i kulturnye tsennosti. [Creativity. Communication and cultural values]. Izd-vo Hum-nyi Tsentr.

Nykonova, Zh. (2008). Osnovnye etapy freimovoho analyza rechevykh aktov (na materyale sovremennoho nemetskoho yazyka). [The main stages of the frame analysis of speech acts (based on the material of the modern German language) ]. Vestnyk Nizhehorodskoho universiteta im. N.Y. Lobachevskoho. Fylolohyia. Iskusstvovedenie,  6.

Sofronova, L. (2006). Kultura skvoz pryzmu poetiky. [Culture through the poetics]. Yazyki slavianskykh kultur.

Shahynian, R. (2002). Teoreticheskaia poetyka. [Theoretical poetics]. KSU.

Stockwell, P. (2002). Cognitive Poetics: An Introduction. Routledge.

Stockwell, P. (2007). Cognitive poetics and literary theory. In: Lit. J. Theory 1, 136–152.

Tamarchenko, N. (1999). Teoreticheskaia poetyka: Poniatyia i opredelenyia..

[Theoretical poetics: Concepts and definitions].RHHU.

Taranovskyi, K. (2000). O poeziyi i poetyke. [About poetry and poetics].

Yazyki russkoi kultury.

Uspenskyi, F. (2014). Raboty o yazyke i poetyke Osypa Mandelshtama: «Sopodchinennost poryva i teksta». [Works on the language and poetics of Osip Mandelstam: "Subordination of impulse and text."].Fond «Razvitia fundamentalnykh linhvisticheskikh issledovanyi».

Vakhshtayin, V. (2011). Sotsiolohyia povsednevnosti i teoryia freimov. [Sociology of everyday life and the theory of frames]. SPb.: Izd-vo Evropeiskoho universiteta v SPb.

Viveirush de Kastru, Eduardu (2017). Kannibalskie metafiziki. Rubezhy poststrukturnoi antropolohyiy. [Cannibal metaphysicians. The frontiers of poststructural anthropology]. Ad Marhynem Press.

Ziumtor, P. (2003). Opyt postroenia srednevekovoi poetyky. [The experience of constructing medieval poetics].Aleteiia.

Downloads


Переглядів анотації: 181

Опубліковано

2021-06-30

Як цитувати

Бовсунівська, Т. (2021). СУЧАСНИЙ РОМАН У СВІТЛІ ФРЕЙМОВОЇ ПОЕТИКИ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (17), 16–24. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.17.2

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства