Біографія як інтертекст у ліриці Володимира Базилевського: особливості художньої інтерпретації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2020.16.8

Ключові слова:

Володимир Базилевський, транспозитивна лірика, біографічні елементи, інтертекст, трансформація

Анотація

У статті проаналізовано поетичну інтерпретацію фактів біографії відомих історичних осіб у творчості Володимира Базилевського. Відзначається, що поет іде за модерністською традицією осмислювати життєписи персонажів світової історії та культури (реалонімів) як прецедентних постатей, які формують інтертекст його лірики. Матеріалом для таких літературних трансформацій стають не тільки реальні факти з біографій, а й перекази та легенди, які побутують у мистецькому просторі. В. Базилевський виявляє інтерес до світової історії і культури  в цілому, але центр його уваги зміщено в бік власне української (князь Святослав, І. Нечуй-Левицький, П. Куліш).

На вибір біографічного матеріалу впливає особливе – «трагічно-оптимістичне» – сприйняття автором дійсності, його ставлення до традиції, суголосність життєвої та ідеологічної позиції реально-історичного персонажа з проблематикою сьогодення. У творах, які визначаються зразками транспозитивної лірики, В. Базилевський схильний актуалізувати екзистенційні ситуації, як-от «вибір», «смерть», «самотність». Синтезуючи об’єктивні та суб’єктивні фактори, поет  по-новому інтерпретує факти життя і творчості відомих людей. У такий спосіб В. Базилевський створює власну каталогізацію морально-естетичних вартостей та позитивних персонажів, життя яких є мірилом для сучасників.

Узагальнено, що біографічні елементи в ліричних текстах В. Базилевського постають частиною великого авторського міфу про Особистість і окреслюють перспективу дослідження автобіографічних елементів як частини авторської міфологеми Поета.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Valentyna Sotnykova, Київський університет імені Бориса Грінченка

Аспірантка кафедри української літератури і компаративістики
Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

Посилання

Акіншина І. Жанрово-стильові особливості художньо-біографічної прози 80–90-х років XX століття: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01. Дніпропетровськ, 2005. 19 с.

Базилевський В. Вертеп: вибрані твори. Київ: Криниця, 2004. 608 с.

Базилевський В. Вертеп. Хроніка душі: Вірші, поеми. Київ: Укр. письменник, 1992. 302 с.

Базилевський В. Повітря резервацій (2011–2012 р.) Київ: Літ. Україна, 2016. 260 с.

Базилевський В. Читання попелу: Поезії. Київ: Фенікс, 2007. 387 с.

Базилевський В. Шляхами вітру: Поезії. Київ: Укр. письменник, 2011. 415 с.

Гальчук О. Тексти по колу: пізнати Себе в Іншому: монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 268 с.

Грегуль Г. Українська біографічна проза першої половини XX ст.: жанровий аспект (за творами В. Петрова, С. Васильченка, О. Ільченка, Л. Смілянського): автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.01. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2005. 18 с.

Данильченко І. Трансформація історичної правди в художню у творах української художньої біографії: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.06. Дніпропетровськ, 1997. 22 с.

Лавринович Л. Біографічний час митця в сучасній художній прозі («Маски опадають повільно» С. Процюка, «Бути Босхом» А. Корольова). Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Літературознавство. 2014. № 19. С. 75–80.

REFERENCES

Akinshyna I. (2005) Zhanrovo-stylovi osoblyvosti khudozhno-biohrafichnoi prozy 80−90-kh rokiv XX stolittia [Genre and style features of fiction and biographical prose of the 80-90s of the XX century]. Thesis for Cand. Sc. (Ukrainian Literature), 10.01.01, Dnipropetrovsk (in Ukrainian).

Bazylevskyi V. (2004) Vertep: vybrani tvory [Nativity scene: selected works]. Kyiv, Krynytsia (in Ukrainian).

Bazylevskyi V. (1992) Vertep. Khronika dushi: Virshi, poemy [Nativity scene. Chronicle of the soul: Poems, poems]. Kyiv, Ukrainskyi pysmennyk (in Ukrainian).

Bazylevskyi V. (2016) Povitria rezervatsii (2011–2012 r.) [Air reservations (2011–2012)]. Kyiv, Literaturna Ukraina (in Ukrainian).

Bazylevskyi V. (2007) Chytannia popelu: Poezii [Reading the Ashes: Poetry]. Kyiv, Feniks (in Ukrainian).

Bazylevskyi V. (2011) Shliakhamy vitru: Poezii [Ways of the wind: Poetry]. Kyiv, Ukrainskyi pysmennyk (in Ukrainian).

Halchuk O. (2019) Teksty po kolu: piznaty Sebe v Inshomu: monohrafiia [Texts in a circle: to know yourself in another: monograph]. Kyiv, Tsentr uchbovoi literatury (in Ukrainian).

Hrehul H. (2005) Ukrainska biohrafichna proza pershoi polovyny XX st.: zhanrovyi aspekt (za tvoramy V. Petrova, S. Vasylchenka, O. Ilchenka, L. Smilianskoho) [Ukrainian biographical prose of the first half of the XX century: genre aspect (according to the works of V. Petrov, S. Vasylchenko, O. Ilchenko, L. Smilyansky)]. Thesis for Cand. Sc. (Ukrainian Literature), 10.01.01, Kyiv natsionalnyi universytet imeni T. Shevchenka (in Ukrainian).

Danil’chenko I. (1997) Transformatsiia istorychnoi pravdy v khudozhniu u tvorakh ukrainskoi khudozhnoi biohrafii [Transformation of historical truth into art in the works of Ukrainian art biography]. Thesis for Cand. Sc. (Theory of literature), 10.01.06, Dnipropetrovsk (in Ukrainian).

Lavrynovych L. (2014) Biohrafichnyi chas myttsia v suchasnii khudozhnii prozi (“Masky opadaiut povilno” S. Protsiuka, “Buty Boskhom” A. Korolova) [Biographical time of the artist in modern fiction (“Masks fall slowly” by S. Protsyuk, “Being Bosch” by A. Korolyov)]. Naukovyi visnyk SNU im. Lesi Ukrainky. Seriia: Filolohichni nauky. Literaturoznavstvo, 19, 75–80.

Downloads


Переглядів анотації: 191

Опубліковано

30.12.2020

Як цитувати

Sotnykova, V. (2020). Біографія як інтертекст у ліриці Володимира Базилевського: особливості художньої інтерпретації. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (16), 61–66. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2020.16.8

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства