Особливості моделювання картин дитинства в біографічному романі в повістинах М. Павленко "Райдуга в решеті"

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2020.16.14

Ключові слова:

біографічний роман у повістинах, біорафія, дитинство, Жиленко І., Симоненко В., Стус В., Тичина П., Суровцева Н., Павленко М.

Анотація

У статті розглядаються способи конструювання картин дитинства українських письменників ХХ ст. (П. Тичини, Н. Суровцевої, В. Симоненка, В. Стуса, І. Жиленко) на матеріалі біографічного роману в повістинах «Райдуга в решеті» української поетеси, письменниці, художниці, науковця, педагога Марини Павленко. Актуальність дослідження визначається пошуками нових ракурсів висвітлення проблеми дитинства в біографічній літературі. Особлива увага приділяється особливостям прояву автора в тексті. Здійснюється спроба аналізу інформативного значення заголовків повістин. Аналізуються чинники впливу на формування особистості і способи їхнього відтворення в романі. Робляться узагальнення щодо окреслення національно-культурної ідентифікації персонажів. Простежується текстуальна вираженість ідейно-художніх домінант поетично-художнього світу головних героїв повістин. Виявляються літературні прийоми характеристик персонажів (елементи портретування, характеротворення).

 

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Галич О. Портрет у мемуарному та біографічному дискурсах: семантика, структура, модифікації. Старобільськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2017. 449 с.

Павленко М. Райдуга в решеті: про дитинство Павла Тичини, Надії Суровцової, Василя Симоненка, Василя Стуса й Ірини Жиленко. Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2014. 368 с.

Галузяк В., Сметанський М., Шахов В. Педагогіка: навч. посіб. Вінниця: РВВ ВАТ «Віноблдрукарня», 2001. 200 с.

Черкашина Т. Наративні виміри художньо-біографічної прози. Луганськ: СПД Рєзніков В. С., 2009. 200 с.

Шевердіна А. Жанрові модифікації художньої біографії: (на матеріалі української прози кінця ХХ – початку ХХІ століття): автореф. дис. … канд. філол. наук. Луганськ, 2014. 20 с.

Biography and Autobiography: Essays on Irish and Canadian History and Literature edited by James Noonan. Ottawa: Carleton Univesity Press, 1993. 292 p.

Etzemüller T. Die Form «Biographie» als Modus der Geschichtsschreibung. Einige einfüh-rende Überlegungen zum Thema Biographie und Nationalsozialismus // Thomas Etzemüller. Regionen im Nationalsozialismus / ed. Michael Ruck and Karl Heinrich Pohl. Bielefeld, 2003. Рр. 71–90.

Parke C. N. Biography: Writing Lives. New York, London: Twayne, 1996. 175 p.

REFERENCES

Halych, О. (2017). Portret u memuarnomu ta biohrafichnomu dyskursakh: semantyka, struktura, modyfikatsii. Starobilsk, Ukraine: DZ “LNU imeni Tarasa Shevchenka”. (Іn Ukrainian).

Pavlenko, M. (2014). Rajduha v resheti: pro dytynstvo Pavla Tychyny, Nadiji Surovtsovoi, Vasylia Symonenka, Vasylia Stusa j Iryny Zhylenko: roman u povistynakh. Ternopil, Ukraine: Navchalna knyha-Bohdan. (Іn Ukrainian).

Haluziak, V.,  Smetanskyj, M., & Shakhov, V. (2001). Pedahohika. Vinnytsia, Ukraine: RVV VAT “Vinobldrukarnia”. (Іn Ukrainian).

Cherkashyna, T. (2009). Naratyvni vymiry khudozhno-biohrafichnoi prozy. Luhansk, Ukraine: SPD Rieznikov V. S. (Іn Ukrainian).

Sheverdina, A. (2014). Zhanrovi modyfikatsii khudozhnoi biohrafii: (na materiali ukrainskoi prozy kintsia ХХ – pochatku ХХI stolittia): extended abstract of PhD dissertation. Luhansk, Ukraine: Derzh. zaklad “Luhanskyj nac. un-t imeni Tarasa Shevchenka”. (Іn Ukrainian).

Noonan, J. (1993). Biography and Autobiography: Essays on Irish and Canadian History and Literature. Ottawa, Canada: Carleton Univesity Press. (Іn English).

Etzemüller, T. (2003). Die Form «Biographie» als Modus der Geschichtsschreibung. Einige einfüh-rende Überlegungen zum Thema Biographie und Nationalsozialismus. Regionen im Nationalsozialismus, Bielefeld, Germany. Pp. 71–90. (Іn Germany).

Parke, C. N. (1996). Biography: Writing Lives. New York, London: Twayne. (Іn English).

Downloads


Переглядів анотації: 132

Опубліковано

30.12.2020

Як цитувати

Shtolko, M. (2020). Особливості моделювання картин дитинства в біографічному романі в повістинах М. Павленко "Райдуга в решеті". Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (16), 97–105. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2020.16.14