Роман Б.Тенети «Загибель Анагука» і проблема масової літератури 1920–30-х років

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2020.16.3

Ключові слова:

масова література, марксизм, націозахисний наратив, симптоматичне читання, антиколоніалізм

Анотація

А.Грамші вважав тексти масової культури ареною зустрічі ідей, нав’язуваних суспільству панівними групами, та тих, що протистоять їм. Проблемою дослідження є з’ясування дискурсів, які формують українську масову літературу 1920–30-х років.

Мета цієї розвідки полягає у демонстрації співприсутності кількох дискурсів у тексті пригодницької літератури 1920–30-х років на прикладі роману Б.Тенети «Загибель Анагуака». Ефективною методологією аналізу проблеми є марксизм, передусім метод симптоматичного читання Альтусера. Для аналізу окремих дискурсів будуть залучені постколоніальні студії та компаративний метод.

У результаті дослідження з’ясовано, що роман «Загибель Анагуака» Б.Тенети втілює протистояння марксизму (у трактуванні історії) та націозахисного наративу (у белетристичному сюжеті). Історія про знищення ацтеків демонструє антиколоніальне спрямування як порівнюючи з романом англійського письменника Р.Хаггарда, так і з радянською белетристикою про освоєння Півночі та Далекого Сходу. Імпліцитний автор переконаний у праві неєвропейських народів на власний шлях і оригінальну культуру. Фокалізоване зображення опору корінного народу загарбникам у романі Тенети підважує цивілізаційну місію будь-яких завоювань. Водночас прихованою темою роману стає колонізація України і роль митця в часи кризи. Новизна дослідження пов’язана із демонстрацією співприсутності різних дискурсів, що формують зміст цього тексту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Snizhana Zhyhun, Київський університет імені Бориса Грінченка

Доцент кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

Посилання

Багрій Р. Шлях сера Вальтера Скотта на Україну. Київ: Ред. журн. «Всесвіт», 1993. 296 с.

Документи із «Сумних архівів ГПУ» // Косинка Г. Повна збірка творів. Документи. Спогади / упоряд. С. Гальченко. Київ: Саміт-книга, 2019. С. 363–525.

Костюк Г. Зустрічі і прощання. Спогади: у 2 кн. / Г. Костюк; передм. М. Жулинського. Київ: Смолоскип, 2008. Кн. 1. 720 с.

Кулакевич Л. Жанрові стратегії української авантюрно-пригодницької прози першої третини ХХ століття. Дніпро: Свідлер А. Л., 2020. 380 с.

Сторі Д. Теорія культури та масова культура. Київ: Акта, 2005. 362 с.

Строженко Л. Доля нарекла його Українцем // Тенета Б. Загибель Анагуака: роман / упор., передмова та прим. Ліни Стороженко. Київ: Четверта хвиля, 2015. 280 с.

Тенета Б. Загибель Анагуака: роман / упор., передмова та прим. Ліни Стороженко. Київ: Четверта хвиля, 2015. 280 с.

Macherey P. A Theory of Literary Production. London: Routledge & Kegan Paul, 1978. 326 p.

REFERENCES

Bahrij, R. (1993). Shliah sera Valtera Scotta na Ukrainu. Red. zhurn. “Vsesvit”.

Dokumenty iz “Sumnyh arhiviv HPU” In Kosynka, H. (2019). Povna zbirka tvoriv. Dokumenty. Spohady (S. Halchenko ed.). Samit-knyha.

Kstiuk, H. (2008). Zustrichi i proshchania. Spohady: u 2 kn. Smoloskyp, Kn. 1.

Кulakevych, L. (2020). Zhanrovi stratehii ukrajinskoji avanturno-pryhodnytskoi prozy pershoji tretyny XX stolittia. Svidler A. L.

Storey, J. (2005). Teoria kultury ta masova kultura. Akta.

Storozhenko, L. (2015). Dolia narekla joho Ukraintsem. In Teneta, B. (2015). Zahybel Anahuaka (L. Storozhenko ed.). Chetverta khvylia.

Teneta, B. (2015). Zahybel Anahuaka (L. Storozhenko ed.). Chetverta khvylia.

Macherey, P. (1978). A Theory of Literary Production. Routledge & Kegan Paul.

Downloads


Переглядів анотації: 132

Опубліковано

30.12.2020

Як цитувати

Zhyhun, S. (2020). Роман Б.Тенети «Загибель Анагука» і проблема масової літератури 1920–30-х років. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (16), 23–28. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2020.16.3

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства