Історичний факт і література для дітей (на матеріалі прози сучасних письменників: роману О.Захарченко «Вертеп», повісті Г.Кирпи «Мій тато став зіркою», «Казки про Майдан» Х.Лукащук і казки Р.Романишин і А.Лесіва «Війна, що змінила Рондо», «Повернутися з війни» Н.Нагорної та ін.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2020.16.5

Ключові слова:

Революція Гідності, російсько-українська війна, література для дітей, дитяча сотня, історичний факт, художня реалізація тексту, жанр сповіді

Анотація

У статті досліджено художні особливості творів для дітей про Революцію Гідності та війну на Сході України; найвідоміші з них проаналізовано в контексті інших видань про Майдан і АТО-ООС. Простежено специфіку репрезентації історичного факту в контексті теми «дитина і війна», творчі стратегії, що дозволяють доступною для юних читачів мовою розповісти про переламні історичні події. Особливу увагу приділено проблемі соціалізації дітей в умовах війни, які формують їхній характер і психологію, спричинюють стрімке дорослішання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Yanina Kulinska, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри україністики

Посилання

Вертеп. Великий тлумачний словник. Київ, Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. С. 122.

Вертеп. Літературознавчий словник-довідник. Київ: Академія, 1997. С. 112.

Жадан С. Інтернат. Роман. Чернівці: Меридіан Черновіц, 2017. 368 с.

Жолдак Б. Укри. Бойова проза. Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. С. 122-123.

Захарченко О. Вертеп. #Роман про Майдан. Київ: Нора-друк, 2016. 266 с.

Качак Т. Тема війни і миру в сучасній українській прозі для дітей та юнацтва // Українська література в загальноосвітній школі. 2015. № 3. С. 22–24. URL: file:///E:/Download/Ulvzsh_2015_3_6.pdf.

Кирпа Г. Мій тато став зіркою. Львів: Видавництво Старого Лева, 2015. 38 с.

Лукащук Х. Казка про Майдан. Львів: Видавництво Старого Лева, 2014. URL: https://www.yakaboo.ua/ua/kazka-pro-majdan-1608265.html#media_popup_fragment.

Нагорна Н. Повернутися з війни. Київ: Діпа, 2018. 120 с.

Олена Захарченко у своєму романі описала два виміри Майдану. URL: //03.10.16 08:59 / Україна молода, http://bukvoid.com.ua/print/?26772.

Поняття історичного факту URL: https://studfile.net/preview/5257730/page:4.

Романишин Р., Лесів А. Війна, що змінила Рондо. Львів: Видавництво старого Лева, 2015. 40 с.

Скоріна Г. #Книги про війну: сучасний феномен української літератури / 18 жовтня 2019. URL: https://www.armyfm.com.ua/knigi-pro-vijnu-suchasnij-fenomen-ukrainskoi-literaturi/.

REFERENCES

Vertep (2005). Velykyj tlumachnyj slovnyk. Kyiv, Irpin`: VTF “Perun”, p. 122. (in Ukrainіan).

Vertep (1997). Literaturoznavchyj slovnyk-dovidnyk. Kyiv: Akademiya, p. 112. (in Ukrainіan).

Zhadan, S. (2017). Internat. Roman. Chernivci: Merydian Chernovicz, 368 р. (in Ukrainіan).

Zholdak, B. (2015). Ukry. Bojova proza. Kyiv: A-BA-BA-GA-LA-MA-GA, pp. 122–123. (in Ukrainіan).

Zakharchenko, O. (2016). Vertep. #Roman pro Majdan. Kyiv: Nora-druk, 266 р. (in Ukrainіan).

Kachak, T. (2015). Tema vijny i myru v suchasnij ukrayins`kij prozi dlya ditej ta yunacztva. Ukrayins`ka literatura v zagal`noosvitnij shkoli, No 3, pp. 22–24. file:///E:/Download/Ulvzsh_2015_3_6.pdf (access date: 18.09.20) (in Ukrainіan).

Kyrpa, G. (2015). Mij tato stav zirkoyu. L`viv: Vydavnycztvo Starogo Leva, 38 р. (in Ukrainіan).

Lukashhuk, H. (2014). Kazka pro Majdan. L`viv: Vydavnycztvo Starogo Leva. https://www.yakaboo.ua/ua/kazka-pro-majdan-1608265.html#media_popup_fragment (access date: 15.09.20) (in Ukrainіan).

Nagorna, N. (2018). Povernutysya z vijny. Kyiv: Dipa, 120 р. (in Ukrainіan).

Olena Zakharchenko u svoyemu romani opysala dva vymiry Majdanu. Ukrayina moloda. http://bukvoid.com.ua/print/?26772 (access date: 18.09.20) (in Ukrainіan).

Ponyattya istorychnogo faktu. https://studfile.net/preview/5257730/page:4/ (access date: 18.09.20) (in Ukrainіan).

Romanyshyn, R., Lesiv, A. (2015). Vijna, shho zminyla Rondo. L`viv: Vydavnycztvo Starogo Leva, 40 р. (in Ukrainіan).

Skorina, G. (2019). #Knygy pro vijnu: suchasnyj fenomen ukrayins`koyi literatury. https://www.armyfm.com.ua/knigi-pro-vijnu-suchasnij-fenomen-ukrainskoi-literaturi/ (access date: 18.09.20) (in Ukrainіan).

Downloads


Переглядів анотації: 290

Опубліковано

30.12.2020

Як цитувати

Kulinska, Y. (2020). Історичний факт і література для дітей (на матеріалі прози сучасних письменників: роману О.Захарченко «Вертеп», повісті Г.Кирпи «Мій тато став зіркою», «Казки про Майдан» Х.Лукащук і казки Р.Романишин і А.Лесіва «Війна, що змінила Рондо», «Повернутися з війни» Н.Нагорної та ін.). Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (16), 35–40. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2020.16.5

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства