Штрихи до квазібіографії Фандоріна: експеримент Б. Акуніна

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2020.16.12

Ключові слова:

Ключові слова, квазібіографія, експеримент, постмодернізм, ремейк, коан.

Анотація

Новітній російський письменник Б. Акунін понад два десятиліття тому розпочав серію різножанрових романів, головним героєм яких став Ераст Петрович Фандорін, що стрімко зробив кар’єру детектива, ставши відомим не лише в Росії, а далеко за її межами. З’явившись спочатку в художньому романі «Азазель», Фандорін пізніше став швидко набувати рис реальної історичної особистості, котра впливає на перебіг історичних подій. Доповненням до квазібіографії Фандоріна стали твори, героями яких були його пращури та нащадки. Одним з таких романів є «Ф. М.», додатки і доповнення до якого свідчать про постмодерний експеримент автора, який, залишив усередині свого твору лише край необхідні для розуміння сюжету пояснення, натомість увів маргінальні неканонічні тексти і жанри (новела, нарис, фрагмент), цим самим вирішивши розширити й уточнити його сенс. До того ж до художнього тексту вводяться навкололітературні доповнення, такі як міні-глосарій наркоманського жаргону, або дзенський коан. Фрагменти, нариси, новели, різного плану доповнення й уточнення, видіння й сни, на перший погляд, руйнують цілісність роману письменника, а насправді розширюють його наративні можливості, подовжують часові й просторові характеристики, суттєво збагачують основні сюжетні лінії, висвітлюють мотивацію вчинків героїв, показують їх у незвичному ракурсі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оlexander Нalуch, Національний університет водного господарства та природокористування

Професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності

Посилання

Акунин Б. Ф. М. Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2007. Т. 2. 286 с.

Галич О. Глобалізація і квазідокументальна література: монографія. Рівне: ДЗ «Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка»; видавець О. Зень, 2015. 200 с.

Галич О. Документальна література та глобалізаційні процеси у світі: монографія. Луганськ: СПД Рєзніков В. С., 2013. 264 с.

Галич О. Експериментальний роман Б. Акуніна «Ф. М.»: жанрові особливості // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. Зб. наук. праць. Вип. 40. Київ, 2019. С. 52 – 59.

Література non fiction: теоретичний вимір: монографія / упорядник Т. Черкашина; наук. ред. О. Галич. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. 272 с.

Кропивко І. Українська і польська постмодерна проза (карнавал, фрагментація, фронтир): монографія. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. 524 с.

REFERENCES

Akunin, B. (2007). F. M. [F. M.]. Moskva: OLMA Media Hrupp. Vol. 2. 286 p. (in Russian).

Halych, О. (2015) Hlobalisatsija i qvasidokumentalna literature [Globalization and quasi-documentary literature]. Rivne: DZ “Luhansʹkyy nats. un-t imeni Tarasa Shevchenka”; vydavets O. Sen. 200 p. (in Ukrainian).

Halych, О (2013) Dokumentalʹna literatura ta hlobalizatsiyni protsesy u sviti [Documentary literature and globalization processes in the world]. Luhansk: SRD Rjesnikov V. S. 264 p. (in Ukrainian).

Halych, О. (2019) Experymentalnyy  roman B. Akunin F. M.: zhanrovi osoblyvosti [B. Akunin’s experimental novel “F. M”: genre features]. Humanitarna osvita v tekhnichnykh vyshchykh navchalʹnykh zakladakh. Issue 40. P. 52–59 (in Ukrainian).

Literatura non fiction: teoretychnyy vymir (2019) [Non-fiction literature: a theoretical dimension]. Kyyiv: Vydavnychyy dim Dmytra Buraho. 272 p. (in Ukrainian).

Kropyvko, I. (2019) Ukrayinsʹka i polʹsʹka postmoderna proza (karnaval, frahmentatsiya, frontyr) [Kropivko I. V. Ukrainian and Polish Postmodern Prose (Carnival, Fragmentation, Front)] Kyyiv: Vydavnychyy dim Dmytra Buroho. 524 p. (in Ukrainian).

Downloads


Переглядів анотації: 84

Опубліковано

30.12.2020

Як цитувати

Нalуch О. (2020). Штрихи до квазібіографії Фандоріна: експеримент Б. Акуніна. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (16), 84–89. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2020.16.12