ОРГАНІЗАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ В РОМАНІ М. ТА С. ДЯЧЕНКІВ «VITA NOSTRA»

Автор(и)

  • Serhii Tsikavyi Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

простір, просторова рамка, місто, гіпертекст, фантастика

Анотація

Стаття присвячена аналізу простору в романі сучасних українських фантастів М. та С. Дяченків «Vita nostra». Із застосуванням наратологічного та геопоетичного підходів вдалося визначити особливості світу, створеного в аналізованому творі. Охарактеризовано основні просторові рамки, визначено особливості їх наративних функцій. Доведено послідовне руйнування конвенційних ознак курорту, особистого простору та міста провінційного; у романі «Vita nostra»
культурно-просторова відповідність поступається розгортанню інших смислів: відповідно — випробування, дім, метаморфоза. Окремо проаналізовано фіктивні міста в романі — Торпу та його оприявлення в гіпертекстовій реальності. Визначено показові геопоетичні параметри цих топосів, окрему увагу приділено інтерпретації центрованості гіпертекстового урбаністичного простору. Простежено особливості деформації просторовості під впливом метаморфози
героїні. Відзначено, що центральне фантастичне припущення корелює зі специфічними параметрами місця / простору: суб’єктивність, повторюваність, включеність окремих рамок у наративний всесвіт, стирання меж між приватним та комунальним просторами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Serhii Tsikavyi, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доцент кафедри теорії та історії української і світової літератури Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат філологічних наук

Посилання

Барт Р. Империя знаков / Ролан Барт [Пер. с франц. Я.Г. Бражниковой]. — М. : Праксис, 2004. — 144 с.

Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства / Гастон Башляр / Пер. с франц. — М. : «Российская

политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. — 376 с.

Дяченко М. Vita nostra / Марина Дяченко, Сергій Дяченко; пер. з рос. О. Негребецького. — Харків : Фоліо, 2013. — 380 с.

Каплан В. Изгоняющая страх: [Рец. на кн. : Дяченко М. и С. Vita nostra] / Виталий Каплан // Знамя (М.). — 2007. — № 10. — С. 219–222.

Мохначева О. Ценностные приоритеты современного романа фэнтези в контексте национальной идентичности (Нил Гейман, Марина и Сергей Дяченко) / Ольга Мохначева // Літературний

процес: методологія, імена, тенденції. — 2017. — № 7. — С. 99–102.

Олди Г.Л. «Допустим, ты — пришелец жукоглазый...» Фантастическое допущение / Генри Лайон

Олди // Мир фантастики. — 2008. — № 2(54). — С. 52–56.

Прокофьева В.Ю. Категория пространства в художественном преломлении: локусы и топосы / В.Ю. Прокофьева // Вестник Оренбургского государственного университета. — 2005. — № 11. — С. 87–94.

Файзулліна Г. Етнокультурологічні виміри українського філософського роману : дис. … кандидата культурології / Ганна Файзулліна. — К., 2017. — 206 с.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. Т. 4. (Т — Ящур) / Макс Фасмер; пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. — М. : Прогресс, 1987. — 864 с.

Чернецов А. Архитектура миров М. и С. Дяченко: модели хронотопа / Алексей Чернецов // Карповские научные чтения : сб. науч. ст. Вып. 11: в 2 ч. Ч. 2 / редкол. : А.И. Головня (отв. ред.) [и др.] — Минск : «ИВЦ Минфина», 2017. — С. 299–302.

Черняк М. «Библиотравелог» в новейшей прозе для подростков: к вопросу о жанровой трансгрессии в современной литературе / М.А. Черняк // Уральский филологический вестник. — 2014. — № 4. — С. 91–106.

Щербина Т. Волшебное слово низкого жанра [Рец. на кн. : Дьяченко М., Дьяченко С. Vita Nostra : роман. — М. : ЭКСМО, 2008; Дьяченко М., Дьяченко С. Цифровой. Избранные произведения. — М. : ЭКСМО, 2009] / Татьяна Щербина // Дружба народов. — 2009. — № 12. — С. 201–202.

Ivanova E. On Both Sides of Fiction: Maryna and Serhiy Dyachenko / Ekaterina Ivanova // Russian

Studies in Literature. — 2016. — Volume 52. Issue 3–4. — P. 235—248.

Ryan M.-L. Space [Електронний ресурс] / Marie-Laure Ryan // The living handbook of narratology [Hühn, Peter et al. (eds.)]. — Hamburg : Hamburg University. — Режим доступу : http://www.lhn.unihamburg.de/article/space

Rybicka E. Geopoetyka. Przestrzeń i mejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich / Elżbieta Rybicka. — Kraków : UNIVERSITAS, 2014. — 474 s.

Sławek T. Akro/nekro/polis wyobrażenia miejskiej przestrzeni / Tadeusz Sławek // Pisanie miasta — czytanie miasta [red. A. Zeidler-Janiszewska]. — Poznan : Wydawnictwo Fundacji Humaniora 1997. — S. 11—40.

Downloads


Переглядів анотації: 130

Опубліковано

2018-10-15

Як цитувати

Tsikavyi, S. (2018). ОРГАНІЗАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ В РОМАНІ М. ТА С. ДЯЧЕНКІВ «VITA NOSTRA». Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (11). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/429

Номер

Розділ

Час і простір в художньому тексті