МІФОСЦЕНАРІЇ: ДО ПРОБЛЕМИ ДЕСКРИПЦІЇ

Автор(и)

  • Юлія Василівна Вишницька Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра світової літератури Гуманітарного інституту

Ключові слова:

квест, міф, міфологічний сценарій, образна схема, секуляризація, трансформація, етнокультурний стереотип

Анотація

У статті окреслено теоретичний аспект дослідження неоміфологізму в сучасному суспільстві,
а саме: представлено наукові концепції розуміння міфу та інформаційних моделей, за допомогою яких вибудовуються міфологічні сценарії, що проходять тривалий процес адаптації у соціумі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Юлія Василівна Вишницька, Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра світової літератури Гуманітарного інституту

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Байбурин А. К. Ритуал: свое и чужое / А. К. Байбурин // Фольклор и этнография. Сборник статей / Отв. ред. Б. Н. Путилов. Л., 1970. – 256 с.

Голодникова Ю. А. Город: сценарии виртуального карнавала / Ю. А. Голодникова // Актуальні проблеми слов'янської філології. – 2010. – Випуск XXIII. – Частина 1. – С. 303-310. // Електронний ресурс. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/dspace/handle/123456789/17225

Губарева О. В. Формы репрезентации мифологической модели культуры в России конца XIX-первой половины XXвв. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Код специальности – 24.00.01. – Белгород, 2006. / О. В. Губарева // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/formy-reprezentatsii-mifologicheskoi-modeli-kultury-v-rossii-kontsa-xix-pervoi-poloviny-xx-v

Гудкова Н. Н. Сценарии манипуляций сознанием в рекламных текстах элитных товаров / Н. Н. Гудкова // Материалы XXXIX международной филологической конференции. Психолингвистика. 15–20 марта 2010 г. Санкт-Петербург . - Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета . – 2010. – С. 8-13 // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.genlingnw.ru/Staff/mart10ps.pdf

Добролюбов Ярослав. Мифологики власти / Ярослав Добролюбов // Отечественные записки. Журнал для медленного чтения. – Выпуск журнала № 4-5 (5-6) 2012 // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.strana-oz.ru/2002/4/mifologiki-vlasti

Еліаде Мірча. Священне і мирське; Міфи, сновидіння і містерії; Мефістофель і андрогін; Оккультизм, ворожбицтво та культурні уподобання / Пер. з нім., фр., англ. Г. Кьорян, В. Сахно / Мірча Еліаде – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. – 591 с.

Казміренко В. П. Особистісне прийняття відповідальності в політичному виборі / В. П. Казміренко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : Збірник статей / Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – 2003. Вип. 7 (10). – С. 186-198 – ISBN 966-8063-59-2

Клочко Н. Н. Этноцентрические мифологемы в современном славянском коллективном сознании / Н. Н. Клочко // Политическая лнгвистика. – Вып. 20. – Екатеринбург, 2006. – С. 126-134.

Колесник О. С. Лінгвокульурні особливості організації міфологічних просторів / О. С. Колесник // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна – № 848. – Вип. 58. – 2009. – С. 78-82.

Колесник О. С. Лінгвокульурні особливості міфологічних сценаріїв / О. С. Колесник – С. 122-134. // Електронний ресурс. Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/zrgf/2009_24/Articles/Kolesnik%20RGF24.pdf

Колесник О. С. Функціональні особливості номінативних одиниць вербалізації міфологічних концептів у поетичному дискурсі (на матеріалі англомовних текстів рок-пісень кінця ХХ століття) / О. С. Колесник // Електронний ресурс. Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/1485/1/04koskpd.pdf

Колесник А. С. Языковые средства создания мифологической картины мира: лингвокогнитивный аспект (на материале древнеанглийского эпоса и современных британских художественных произведений жанра фэнтези). – Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Киевский национальный лингвистический университет, Киев, 2003. / О. С. Колесник // Електронний ресурс. Режим доступу: http://31f.ru/author-abstract/page,7,227-avtoreferat-yazykovye-sredstva-otrazheniya-mifologicheskoj-kartiny-mira-lingvokognitivnyj-aspekt.html

Лапина Н. Ю., А. Е. Чирикова. Региональная власть и реформа Российского федерализма: сценарии политического будущего – С. 12-27 / Н. Ю. Лапина // Електронний ресурс. Режим доступу: http://ecsocman.hse.ru/data/802/238/1217/003Lapina.pdf

Левченко Мария. Капля крови Ильича: сотворение мира в советской поэзии 1920-х годов / Мария Левченко // Електронний ресурс. Режим доступу: http://proletcult.narod.ru/ng.htm

Литвак Михаил. Из Ада в Рай: Избранные лекции по психотерапии (учебное пособие) / Михаил Литвак – Ростов н/Д.: Феникс, 1997. – 448 с. // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/566434/

Науменко А. М. Філологічний аналіз тексту (Основи лінгвопоетики). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. М. Науменко – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 416 с. – С. 55- 59.

Неклюдов С. Ю. Структура и функции мифа / С. Ю. Неклюдов // Мифы и мифология в современной России. Под ред. К.Аймермахера, Ф.Бомсдорфа, Г.Бордюкова. М.: АИРО-XX, 2000.- С. 17-38. // Електронний ресурс. Режим доступу: http://philologos.narod.ru/myth/nekludov.htm

Никонова Ж. В. Основные этапы фреймового анализа речевых актов / Ж. В. Никонова // Вестник Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского. – 2008. – № 6. – С. 224-228.

Пантелей М. В. Фреймовий аналіз понятійного складника лінгвокультурного концепту POLITICIAN/ПОЛІТИК у британському газетному дискурсі / М. В. Пантелей // Електронний ресурс. Режим доступу: http://bibl.kma.mk.ua/pdf/novitfilolog/13/62.pdf

Петрова Елена. Реклама, сказки архетипы / Елена Петрова // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.dv-reclama.ru/others/articles/psihologiya_i_reklama/detail.php?ELEMENT_ID=7856

Тихомирова О. В. Міфологічний квест у літературній спадщині Дж. Р.Р.Толкіна: Дис. канд. філолог. наук: 10.01.04. / О. В. Тихомирова – К., 2003. – 238 с.

Чернявская Юлия. Идентичность на фоне мифа / Юлия Чернявская // Антропологический форум, 2008. № 8. – С. 198-226. // Интернет-ресурс: http://anthropologie.kunstkamera.ru/06/2008_8/

Чарняк Ю. Умозаключения и знания / Ю.Чарняк // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1983. – Вып. XII. – С. 171-207.

Чернышов А. С. Современное состояние советской мифологии / А. С. Чернышов // Современная российская мифология. – М., 2005. – С. 27-50.

Чейф У. Л. Память и вербализация прошлого опыта / У.Чейф // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1983. – Вып. XII. – С. 35-73.

Чуличков А. И. Соотношение естественнонаучной и мифологической картин мира / А. И. Чуличков // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.newacropolis.org.ua/ua/study/conference/?thesis=4313

Downloads


Переглядів анотації: 114

Опубліковано

05.03.2016

Як цитувати

Вишницька, Ю. В. (2016). МІФОСЦЕНАРІЇ: ДО ПРОБЛЕМИ ДЕСКРИПЦІЇ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (3). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/235