«Я ОДИН, ВСЕ ТОНЕТ В ФАРИСЕЙСТВЕ»: ВАСИЛЬ СТУС ТА БОРИС ПАСТЕРНАК — ПРОТИСТОЯННЯ ЛИЦЕМІРСТВУ

Автор(и)

  • Tatiana Mykhailova

Ключові слова:

образ Гамлета, текстові перегуки, подібність, В. Стус, Б. Пастернак

Анотація

Стаття присвячена порівняльному вивченню рецепції образу Гамлета у  поезіях В.  Стуса та Б.  Пастернака. Виявлено подібність між ліричним героєм українського поета і  образом Гамлета, представленим у поезії Б. Пастернака.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tatiana Mykhailova

аспірантка відділу слов’янських літератур Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

Посилання

Горенок Г.Ю. Гамлет і гамлетизм у європейській літературі першої половини ХХ століття : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук : спец. 10.01.05 «Порівняльне літературознавство» /

Г.Ю. Горенок. — Тернопіль, 2007. — 20 с.

Горенок Г.Ю. Особливості інтерпретації Шекспірового Гамлета в європейській літературі першої половини XX століття / Г.Ю. Горенок // Вісник Житомир. держ. ун-ту, 2009. — Вип. 45. Філологічні науки. — С. 66–69.

Єгорченко М. Функція «Пастернаківського тексту» у творчості Василя Стуса / М. Єгорченко // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : наук. зб. / Редкол.: С.В. Мишанич (відп.

ред.) та ін. — Донецьк : Норд-Прес, 2008. — Вип. 12. — С. 83–87.

Коцюбинська М.Х. Поетове «самособоюнаповнення». (Із роздумів над поезією і листами Василя Стуса) / М.Х. Коцюбинська // Мої обрії : в 2 т. — К. : Дух і літера, 2004. — Т. 2. — С. 152–162.

Морозов М.М. Метафоры Шекспира как выражение характеров действующих лиц / М.М. Морозов // Статьи о Шекспире. — М. : Худ. лит., 1964. — С. 221–274.

Новий тлумачний словник української мови / [уклад. В. Яременко, О. Сліпушко]. — К. : Аконіт, 2004. — Т. 2. — С. 786.

Пастернак Б.Л. «Гул затих. Я вышел на подмостки…» / Б.Л. Пастернак // Б.Л. Пастернак. Стихотворения и поэмы : в 2 т. / [сост. В.С. Баевского и Е.Б. Пастернака]. — Л. : Сов. писат., 1990. — Т. 2. — С. 56. — (Библиотека поэта. Большая серия).

Пастернак Б.Л. Стихотворения и поэмы : в 2 т. / сост. В.С. Баевский и Е.Б. Пастернак. — Л. : Сов. писат., 1990. — Т. 1. — 504 с. (Библиотека поэта. Большая серия).

Пастернак Е. Борис Пастернак. Биография / Е. Пастернак. — М. : Цитадель, 1997. — 728 с.

Поливанов К.М. Пастернак и современники. Биография. Диалоги. Параллели. Прочтения [Текст] / К.М. Поливанов ; Гос. ун-т. — Высшая шк. экономики. — М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. —

с.

Рубчак Б. Перемога над прірвою: Про поезію Василя Стуса [Електронний ресурс] / Б. Рубчак // за журн. «Сучасність» (Мюнхен, ФРН). — 1983. — № 10. — С. 52–3. — Режим доступу : http://

exlibris.org.ua/stus/r23.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 12.02.2014.

Стус В.С. Твори : у 4 т., 6 кн. / Голов. редкол.: Коцюбинська М.Х. [та ін.] ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. — Львів : Просвіта. — Т. 1, кн. 1. — 1997. — 496 с.

Стус В.С. Твори : у 4 т., 6 кн. / Голов. редкол.: Коцюбинська М.Х. [та ін.] ; НАН України, Ін-т

літератури ім. Т.Г. Шевченка. — Львів : Просвіта. — Т. 6, кн. 1 : Листи до рідних. — 1997. — 496 с.

Downloads


Переглядів анотації: 124

Опубліковано

2016-03-04

Як цитувати

Mykhailova, T. (2016). «Я ОДИН, ВСЕ ТОНЕТ В ФАРИСЕЙСТВЕ»: ВАСИЛЬ СТУС ТА БОРИС ПАСТЕРНАК — ПРОТИСТОЯННЯ ЛИЦЕМІРСТВУ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (6). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/175