АРХЕТИПНИЙ ОБРАЗ ВОРІТ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ ПРОЗІ 30–60-х рр. ХІХ ст.

Автор(и)

  • Zhanna Yankovska доцент кафедри культурології та філософії Національного університету «Острозька академія»

Ключові слова:

ворота, архетип, культурний архетип, ахетипний образ, символ, семантика, полісемантичність, родинна обрядовість, календарна обрядовість

Анотація

Поняття «архетип»  — «культурний архетип»  — «архетипний образ» є парадигмою посту- пування і «незнищенною властивістю художнього мислення». Крізь призму архетипізованих образів з давніх часів людина сприймала світ як цілісно, так і в деталях та взаємозв’язках, що його відтворюють. У відповідності з конкретним хронотопом ці образи здатні трансфор- муватися, набирати нових рис, зберігаючи, проте, свої основні ознаки, а тому є наскрізними у семантично-змістовому ряді «міф — твір фольклорний — літературний твір». У статті методом компаративного аналізу зроблено спробу визначити напрямки рецепції семантичних паралелей використання архетипного образу воріт в українській літературній прозі 30–60-х рр. ХІХ ст.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Zhanna Yankovska, доцент кафедри культурології та філософії Національного університету «Острозька академія»

кандидат філологічних наук

Посилання

найвідоміших образів української міфології / Під заг. редакцією д-ра філологічних наук

Олени Таланчук. — К. : Книжковий дім «Орфей», 2002. — 448с.

Словник іншомовних соціокультурних термінів [Електронний ресурс] / Словопедія. — Режим

доступу: http://slovopedia.org.ua/39/53392/260678.html

Босик З. Родинна обрядовість: трансформація та архетипові мотиви весільної обрядовості

Середньої Наддніпрянщини: Монографія / З. Босик. — К. : НАКККіМ, 2010. — 344 с.

Василько З. Символіка фольклорного образу / З. Василько. — Львів : «ДПА Друк», 2004. — 392 с.

Ганна Барвінок. Твори у двох томах. Т. 1. / Ганна Барвінок / [упоряд. В. Шендеровський,

В. Яременко]. — Львів : БаК, 2011. — 572 с.

Гарасим Я. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору / Я. Гарасим. —

Львів : НВФ «Українські технології», 2010. — 376 с.

Давидюк В. Генетично-порівняльний метод нові можливості фольклористичної компаративістики / В. Давидюк // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Випуск 36. — К. : Київський на-

ціональний університет імені Тараса Шевченка, 2012. — С. 66–86.

Дмитренко М. Символи українського фольклору : Монографія / М. Дмитренко. — К. : УЦКД, 2011. — 400 с.

Дронь К. Міфологізм у художній прозі Івана Франка / К. Дронь. — К. : Наукова думка, 2013. — 242 с.

Іванишин П. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. Костенко :

Монографія / П. Іванишин. — К. :Академвидав, 2008. — 392 с.

Кримський С. Архетипи української ментальності // С. Кримський // Проблеми теорії менталь-

ності / [відпов. редактор М.В. Попович]. — К. : Наукова думка, 2006. — С. 273–301.

Куліш П. Чорна рада. Хроніка 1663 року / П. Куліш // Твори в двох томах. — Т. 2. — К. : Дніпро, 1989. — С. 5–153.

Личковах В.А. Філософія етнокультури як новітній напрям народознавства В.А. Личковах //

Вісник Чернігівського державного університету. — Випуск 75. Серія «Філософські науки». — Чернігів, 2010. — С. 3–9.

Літературознавчий словник-довідник / [За редакцією Р.Т. Гром’яка, Ю.І. Коваліва,

В.І. Теремка]. — К. : Академія, 2007. — 752 с.

Лозко Г. Українське народознавство / Г. Лозко. — Харків : ЧП «Див», 2005. — 472 с.

Пашник О. Теоретичні проблеми універсально-культурного аналізу в сучасному літературо-

знавстві / Олена Пашник // Слово і час. — 2004. — № 7. — С. 57–61.

Пригодій С.М. Американський романтизм. Полікритика: навч. посіб. для студ. філ. спец. ВНЗ /С.М. Пригодій, О.П. Горенко. — К. : Либідь, 2006. — 440 с.

Славянские древности. Этнолингвистический словарь в пяти томах. Т. 1 / Под общей редакцией Н.И. Толстого. — М. : «Международные отношения», 1995. — 584 с.

Словник символів культури України / [За заг. редакцією В.П. Коцура, О.І. Потапенка, М.К. Дмитренка]. — К. : Міленіум, 2002. — 260 с.

Українська фольклористика. Словник-довідник / [Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского]. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. — 448 с.

Шестопалова Т. Кореляція понять «архетипний образ-міфологема-символ-міф» (на прикладі поезії П. Тичини) / Т. Шестопалова // Наукові записки НаУКМА. Філологія. — Том 17. — К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 1999. — С. 37–41.

Янковська Ж.О. Концепт «Дім-Поле-Храм» крізь призму історичного роману П. Куліша «Чорна рада» / Ж.О. Янковська // Вісник Чернігівського національного університету. — Випуск 95. Серія «Філософські науки». — Чернігів : Редакційно-видавничий відділ ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2011. — С. 21–25.

Янковська Ж.О. Семантично-символічні модуси лексеми «ворота» в українській культурній

традиції / Ж.О. Янковська // Мандрівець. Всеукраїнський науковий журнал. — Тернопіль, 2013. — № 4 (106) липень-серпень. — С. 63–70.

Downloads


Переглядів анотації: 206

Опубліковано

28.12.2015

Як цитувати

Yankovska, Z. (2015). АРХЕТИПНИЙ ОБРАЗ ВОРІТ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ ПРОЗІ 30–60-х рр. ХІХ ст. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (5). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/149