Феномен синкретизму в оригінальній творчості Бориса Грінченка в контексті перекладацької діяльності: спроба трансформації канону

Алла Хоптяр

Анотація


У статті розглядається феномен стильового синкретизму в оригінальній творчості Бориса Грінченка як спроба трансформації народницького канону в контексті розвитку українського літературного процесу кінця ХІХ — початку ХХ ст., позначеного посиленням модерністських тенденцій та активізацією національного перекладацтва.


Ключові слова


стильовий синкретизм; народницький канон; романтизм; народництво; модернізм; декаданс

Повний текст:

PDF

Посилання


Грабович Г. До історії української літератури. Дослідження, есеї, полеміка / Григорій Грабович. —

Київ: Критик, 2003. — 631 с.

Грінченко Б. Твори: в 2 т. / Б. Грінченко. — Київ: Вид-во Академії наук Української РСР, 1963. — Т. 1. — 603 с.

Грінченко Б. Твори: у 10 т. / Б.Д. Грінченко. — Х. : Кооперативне видавництво «Рух», 1929. — Т. 10 :

Поезії. Книжка друга / [Редакція і приміт. Академ. С. Єфремова]. — 1929. — 284 с.

Гундорова Т. ПроЯвленння Слова. Дискурсія раннього українського модернізму / Т. Гундорова / [Видання друге, перероблене та доповнене]. — К. : «Часопис “Критика”», 2009. — 447 с.

Денисюк І.О. Розвиток жанрів в українській літературі кінця ХІХ — поч. ХХ ст. / І.О. Денисюк. — К. : Наукова думка, 1986. — 295 с.

Єременко О. Інтеграція стильового і жанрового синкретизму в українській прозі другої половини

ХІХ ст. / О. Єременко // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. —

Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2007. — Випуск 15. — Том 2. — С. 35–40. — (Сер. «Філологічні науки»).

Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період / О. Забужко. — К. : Факт, 2009. — 156 с. — (Сер. «Висока полиця»).

ІР НБУ ім. В.І. Вернадського НАН України. — Ф. І. — Од. зб. 31208. — Арк. 74–75.

ІР НБУ ім. В.І. Вернадського НАН України. — Ф. І. — Од. зб. 31240. — Арк. 411–413.

Калениченко Н.Л. Українська література кінця ХІХ — початку ХХ ст. Напрями, течії / Н.Л. Калениченко. — К. : Наукова думка, 1983. — 256 с.

Камінчук О.А. Художній дискурс української поезії кінця ХІХ — початку ХХ ст. : [монографія] / Ольга Камінчук. — К. : Педагогічна преса, 2009. — 352 с.

Костенко Л. Річка Геракліта / Ліна Костенко / [ упоряд. та передм. О. Пахльовської; післямова Д. Дроздовського; худож. С. Якутович]. — К. : Либідь, 2011. — 336 с.

Літературознавча енциклопедія: у 2 т. — Т. 1 / авт.-уклад. Ю.І. Ковалів. — К. : ВЦ «Академія», 2007.—

с. (Енциклопедія ерудита).

Мельник В. Модернізм української прози: ґенеза, розвиток, значення / В.Мельник / Стильові тенденції української літератури ХХ століття: Зб. — К. : ПЦ «Фоліант», 2004. — 284 с.

Миронюк Л.В. Українська література в загальній структурі культурного процесу: ранній модернізм / Л.В. Миронюк [Електронний ресурс]. — Режим доступу :

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gam/Npifznu/2007_21/21/myronyk.pdf

Моренець В. Народництво — позитивізм — модернізм / В. Моренець // Слово і час. — 2000. — №1. — С. 35–39.

МоскаленкоМ. Нариси з історії українського перекладу / М.Москаленко [Електронний ресурс].—

Режим доступу :

http://www.vsesvit-journal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=167&Itemid=41

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі: [монографія] / C.Павличко. —2-ге вид.,

перероб. і доп. — К. : Либідь, 1999. — 448 с.

Рудницький М. Від Мирного до Хвильового. Між ідеєю і формою. Що таке «Молода Муза»? / М. Рудницький / [упоряд., передм. Баган О.]. — Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 2009. — 502 с. — (Серія «Cogito: навчальна класика»).

Силантьєва В.І. Художнє мислення перехідного часу (література та живопис): А.П. Чехов, І. Левітан, В. Сєров, К. Коровін / В.І. Силантьева. — Одеса : Астропринт, 2000. — 352 с.

Ткаченко Р.П. Декаданс як проблема авторської свідомості в українські й літературі кінця ХІХ — по-

чатку ХХ століття: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01

«Українська література» / Р.П. Ткаченко. — К., 2004. — 21 с.

Хоптяр А.О. Французькі натуралістичні тенденції ХІХ ст. у перекладацькій рецепції Бориса Грінченка / А.О. Хоптяр // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. — Випуск 28. — С. 472–475. — (Сер. «Філологічні науки»).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.