ПАРАМЕТРИ АВТОРСЬКОГО МІФУ ПРО МИТЦЯ У ДРАМІ ОЛЕКСАНДРИ ПОГРЕБІНСЬКОЇ «ПАМ’ЯТІ ГАЛАТЕЇ»

Lesya Sydorenko

Анотація


У статті розглянуто драму Олександри Погребінської «Пам’яті Галатеї» як комедію із трагічним фіналом. Міфологічний образ геніального митця, закоханого у власне створіння, сприймається як актуальний, такий що може стати ракурсом розгляду низки проблем, у вирішенні яких зацікавлене молоде покоління, що входить в літературу й шукає орієнтири самоідентифікації. Центральною стратегією стає реінтерпретація міфу, використання його можливостей
концептування сучасності, зокрема актуальних для молодого покоління питань про сутність творчості й статус митця в соціумі, життєтворення, співвіднесення горішнього й приземленого планів буття. Основами ідіостилю стає парадоксальність, очуднення, поєднання різних систем координат інтерпретації митця (висока творчість, звичайне життя, кохання тощо), синтезування комічних і трагічних модусів, боротьба із каноном або ж усталеними уявленнями про знакову фігуру, міфотворчість. Образ героя-митця базується на основі традиційних структур — міфологічних і літературних архетипів.


Ключові слова


митець; авторефлексія; міф; метадрама; самоідентифікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондарева О.Є. Міф і драма у новітньому літературному контексті: поновлення структурного зв’язку через жанрове моделювання : моногр. / Олена Бондарева. — К. : Четверта хвиля, 2006. — 512 с.

Погребінська О. Пам’яті Галатеї / Олександра Погребінська // Сучасна українська драматургія: Альманах / редкол. В. Фольварочний (голова) та ін. — Вип. 4 / упоряд. і автор передм.

Я.М. Верещак. — К. : Фенікс, 2007. — С. 274–293.

Лотман Ю. Понятие границы / Ю.М. Лотман // Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек — Текст — Семиосфера — История. — М. : Языки русской культуры, 1999. — С. 175–192.

Гуцол М.І. Рецепція традиційних сюжетів і образів в українській драматургії кінця ХХ — початку ХХІ століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук / Марія Іванівна Гуцол. — К., 2015. — 22 с.

REFERENCES

Bondareva O.Ye. (2016). Mif i drama u novitniomu literaturnomu konteksti: ponovlennia strukturnoho zviazku cherez zhanrove modeliuvannia. Kyiiv, Chetverta khvylia.

Pohrebinska O. (2007). Pamiati Halatei. In V. Folvarochnyi (Eds.). Suchasna ukrayinska dramaturhiia: almanakh. Kyiv, Feniks, ss. 274–293.

Lotman Yu. (1999). Poniatie granitsy. In Yu Lotman (Eds.). Vnutri mysliashchikh mirov. Chelovek — Tekst — Semiosfera — Istoriia. M., Yazyki russkoi kultury, ss. 175–192.

Gutsol M.І. (2015). Retseptsіia tradytsіinykh siuzhetіv і obrazіv v ukrainskіi dramaturhii kіntsia XX — pochatku XXІ stolіt (avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia k. fіlol.nauk). Kyiv, 22 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.