УКРАЇНОЦЕНТРИЗМ ЕПІСТОЛЯРІЮ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ. (СЕМІОТИЧНИЙ АСПЕКТ)

Inga Pogrebniak

Анотація


У статті проаналізовано україноцентричний вектор епістолярію через призму семіотичного аспекту. З’ясовано провідні україноцентричні особливості письменницького епістолярію кінця ХІХ — початку ХХ ст., визначено, що саме листування стає для багатьох митців відкритою трибуною обговорення найсуттєвіших соціально-політичних питань часу.


Ключові слова


семіотика; знакова система; знак; україноцентризм; епістолярій

Повний текст:

PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. — К. : ВТФ «Перун», 2002. — 1440 с.

Eco У. A Theory of Semiotics. Bloomington, IN: Indiana University Press / London: Macmillan. — 1976. — р. 7.

Saussure F. Cours de linguistique générale. Paris: Course in General Linguistics (trans. Roy Harris). London: Duckworth. — 1916. — 123 р.

Peirce C. Principles of Philosophy, ed. Charles Hartshorne and Paul Weiss, 1931; vol. 2. — р. 227.

ІР НБУВ. — Ф. III. — Спр. 40613. — 2 арк.

Грінченко Б. Драми і комедії / Борис Грінченко. — Чернігів : [Б. в.], 1902. — 337 с.

Багалій Д. Автобіографія / Д. Багалій // Київ. старовина. — 1992. — Чис. 4. — С. 83.

ІР НБУВ. — Ф. III. — Спр. 33182. — 1 арк.

ІР НБУВ. — Ф. III. — Спр. 40904. — 1 арк.

ІР НБУВ. — Ф. III. — Спр. 40880. — 1 арк.

ІР НБУВ. — Ф. III. — Спр. 40997. — 1–4 арк.

Павличко С.Д. Дискурс модернізму в українській літературі : моногр. / С.Д. Павличко. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : Либідь, 1999. — 447 с.

REFERENCES

Busel V.T (Ed.). (2002). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. Kyiv, VTF «Perun», 1140 s.

Eco U. (1976). A Theory of Semiotics. Bloomington, IN: Indiana University Press; London, Macmillan, s. 7.

Saussure F. (1916). Cours de linguistique générale. Paris: Course in General Linguistics (trans. Roy Harris). London, Duckworth, 123 s.

Peirce C. (1931). Principles of Philosophy. Ed. Charles Hartshorne and Paul Weiss, Vol. 2, p. 227.

IR NBUV, F. III, Spr. 40613. 2 ark.

Hrinchenko B. (1902). Dramy i komedii. Chernihiv, 337 s.

Bahalii D. (1992). Avtobiohrafiia. Kyivska starovyna, 4, s. 83.

IR NBUV, F. III, Spr. 33182. 1 ark.

IR NBUV, F. III, Spr. 40904. 1 ark.

IR NBUV, F. III, Spr. 40880. 1 ark.

IR NBUV, F. III, Spr. 40997. 1–4 ark.

Pavlychko S.D. (1999). Dyskurs modernizmu v ukrayinskii literaturi: monohrafiya. Kyiv, Lybid, 447 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.