Роль християнської традиції Т. Шевченка у філософських та історіософських працях Дмитра Донцова

Марія Сенета

Анотація


У статті на матеріалі філософських та історіософських праць Д. Донцова проаналізовано формування світогляду мислителя під впливом творчості Т. Шевченка. У результаті дослідження вдалося з’ясувати, що поезія Кобзаря володіє унікальною здатністю розвивати націософське мислення, мислення у категоріях збереження, відтворення і розвитку українських цінностей. Це
яскраво проявилося на прикладі життя і творчості Дмитра Донцова. Зокрема, вдалося простежити поступове поглиблення розуміння поезії Кобзаря, зростання рівня самосвідомості та національної тотожності. Попри те, що поезія Кобзаря написана у попередньому столітті, дослідник вдало використав духовно-творчий і ментальний потенціал «Кобзаря» для розв’язання непростої геополітичної ситуації України у ХХ ст. Основними авторитетами для мислителя є Біблія, «Кобзар», духовна спадщина українського народу. Слід звернути увагу, що саме через творчість поета націософ поступово приходить до глибшого розуміння Святого Письма. Виокремлено основні сфери творчого використання поезії Т. Шевченка, зокрема: формує державницьке мислення, сприяє збереженню традиційних цінностей українського народу, виховує високі естетичні критерії.


Ключові слова


історіософія; національна самоідентифікація; християнські цінності; духовність; критерій

Повний текст:

PDF

Посилання


Баган О. Джерела світоглядного націоналізму / О. Баган // Донцов Д. Вибрані твори [Текст] : в 10 т. / Упоряд., післям., комент. О. Баган. — Дрогобич : ВФ «Відродження», 2011. — Т. 1. Політична аналітика (1912–1918 рр.) / Передмова О. Багана. — Дрогобич : ВФ «Відродження», 2011. — С. 5–19.

Баган О. Долання епохи Ratio: оцінки Дмитра Донцова [Електронний ресурс] / О. Баган. — Режим доступу : http://dontsov-nic.org.ua/ index.php?m=content&d= view&cid=79/.

Баган О. Естетика і поетика вісниківського неоромантизму : дис ... канд. філол. наук : 10.01.01 «Українська література» / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Відділ української літератури / О. Баган. — Л., 2002. — 194 арк. — Бібліогр. : арк. 186–194.

Баган О. Поміж містикою і політикою (Дмитро Донцов на тлі української політичної історії 1-ої половини ХХ ст.) / О. Баган. — Київ : УВС ім. Ю. Липи, 2008. — 78 с.

Баган О. Про загадки Росії [Електронний ресурс] / О. Баган. — Режим доступу : http://dontsovnic.org.ua/index.php?m=content&d=view&cid=260/

Глущенко І. Соціально-філософські погляди Д. Донцова : автореф. дис. … канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / І. Глущенко. — Слов’янськ, 2011. — 33 с.

Грабович Г. Шевченко в рецепції Дмитра Донцова / Г. Грабович // Слово і час. — 2004. — № 3. — С. 37–46.

Донцов Д. Воююча церква і нація [Електронний ресурс] / Д. Донцов. — Режим доступу : http://

dontsov-nic.org.ua/index.php?m= content&d= view&cid=268/

Донцов Д. Дороговказ у майбутнє [Електронний ресурс] / Д. Донцов. — Режим доступ у : http://

dontsov-nic.org.ua/index.php?m=content&d=view &cid=134/

Донцов Д. Дух нашої давнини / Д. Донцов. — Дрогобич : ВФ «Відродження», 1991. — 342 с.

Донцов Д. За яку революцію; репринтне відтвор. вид. 1957 р. / Д. Донцов. — Львів, 1990. — 84 с.

Донцов Д. Ідеологія чинного націоналізму [Електронний ресурс] / Д. Донцов. — Режим доступу : http://dontsovnic.org.ua/index.php?m=content &d= view&cid= 127/

Донцов Д. Літературна есеїстика / Д. Донцов. — Дрогобич : ВФ «Відродження», 2010. — 688 с.

Донцов Д. Націоналізм / Д. Донцов. — Київ : ФОП Стебеляк, 2011. — 256 с.

Донцов Д. Національні гермафродити [Електронний ресурс] / Д. Донцов. — Режим доступу :

http://dontsovnic.org.ua/index.php?m= content d=view&cid=399/

Донцов Д. Огню іскра великого [Електронний ресурс] / Д. Донцов. — Режим доступу : http://

dontsov-nic.org.ua/index.php?m= content&d= view&cid =130/

Донцов Д. Плян «демократії» унешкідливити український націоналізм [Електронний ресурс] /

Д. Донцов. — Режим доступу http://dontsov-nic.org.ua/index.php?m= content&d =view &cid=330

Донцов Д. Правда прадідів великих [Електронний ресурс] / Д. Донцов. — Режим доступу :

http://dontsov-nic.org.ua/index.php?m= content&d =view &cid=150

Донцов Д. Хрестом і мечем [Електронний ресурс] / Д. Донцов. — Режим доступу : http://dontsovnic.

org.ua/index.php?m=content&d=view&cid= 135/

Загребельний І. Націоналізм versus модерн: життя і творчість Дмитра Донцова в оптиці консервативної революції : монографія / І. Загребельний. — К. : Видавництво Сергія Пантюка, 2014. —

с.

Іванишин В. Дмитро Донцов / Василь Іванишин // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : Збірник наукових праць, присвячений пам’яті Василя Іванишина / Ред. колегія : Л. Кравченко (голова), О. Баган, П. Іванишин та ін. — Дрогобич : Коло, 2009. — С. 236–244.

Іванишин В. Світогляд нації / Василь Іванишин // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : Збірник наукових праць, присвячений пам’яті Василя Іванишина / Ред. колегія : Л. Кравченко (голова), О. Баган, П. Іванишин та ін. — Дрогобич : Коло, 2009. — С. 227–235.

Іванишин П. Тарас Шевченко крізь призму «естетики Шевченка»: Націоналістична герменевтика Дмитра Донцова / П. Іванишин // Донцов Д. Незримі скрижалі Кобзаря (Містика лицарства запорозького). — Київ : Українська видавнича спілка ім. Ю. Липи, 2008. — С. 3–19.

Квіт С. Дмитро Донцов: ідеологічний портрет. Видання друге, виправлене і доповнене / С. Квіт. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. — 192 с.

Козій І. Соціально-філософські погляди Дмитра Донцова : автореферат дис. ... філос. наук : спец. 09.00.05 «Історія філософії» / І. Козій. — Львів, 2005. — 16 с.

Колкутіна В. Основні чинники формування ідеологічних та естетичних поглядів Д. Донцова як літературного критика [Електронний ресурс] / В. Колкутіна — Режим доступу : http://bo0k.net/

index.php?p= achapter&bid=17805&chapter=1

Леськова М. «Літературно-науковий вістник» як культурологічне джерело духовного відродження української нації (20–40 рр. ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.

філолог. наук : спец. 10.01.08 «Журналістика» / М. Леськова. — К., 1996. — 18 с.

Сенета М. Національно-екзистенціальна актуалізація Дмитром Донцовим творчості Тараса Шевченка / М. Сенета // Націософська інтенціональність та її естетичні вияви в українській літературі ХІХ–ХХ століть : колективна монографія / За редакцією Петра Іванишина. — Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. — 272 с.

Сосновський М. Дмитро Донцов: Політичний портрет. З історії розвитку ідеології українського націоналізму / М. Сосновський. — Нью-Йорк ; Торонто, 1974. — 419 с.

Чугуєнко М. Формування та розвиток ідеології Дмитра Донцова : автореферат дис. … канд. філос. наук 09.00.12 / М. Чугуєнко. — Харків, 1996. — 16 с.

Шептицька Т. Антималоросійський дискурс української літератури 1920-х — початку 1930-х років (на матеріалі «Літературно-наукового вістника») : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Т. Шептицька. — Київ, 2005. — 11 с.

Шліхта І. Дмитро Донцов як ідеолог і теоретик українського націоналізму : дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / І. Шліхта. — К., 2005. — 263 с.

REFERENCES

Bahan O. Dzherela svitogliadnoho natsionalizmu / O. Bahan // Dontsov D. Vybrani tvory [Tekst] : v 10 t. / Uporiad., pisliam., koment. O. Bahan. — Drogobych : VF «Vidrodzhennia», 2011. T. 1. Politychna analityka (1912–1918 rr.) / Peredmova O. Bahana. — Drogobych : VF «Vidrodzhennya», 2011. — S. 5–19.

Bahan O. Dolannia epokhy Ratio: otsinky Dmytra Dontsova [Elektronnyi resurs] / O. Bahan. — Rezhym dostupu : http://dontsov-nic.org.ua/ index.php?m=content&d= view&cid=79/

Bahan O. Estetyka i poetyka visnykivskoho neoromantyzmu : dys ... kand. filol. nauk : 10.01.01 «Ukrainska literatura» / Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha. Viddil ukrainskoi literatury /

O. Bahan. — L., 2002. — 194 ark. — Bibliohr. : ark. 186–194.

Bahan O. Pomizh mistykoiu i politykoiu (Dmytro Dontsov na tli ukrainskoi politychnoi istorii 1-i polovyny XX st.) / O. Bahan. — Kyiv : UVS im. Yu. Lypy, 2008. — 78 s.

Bahan O. Pro zahadky Rosii [Elektronnyi resurs] / O. Bahan. — Rezhym dostupu : http://dontsov-nic. org.ua/index.php?m=content&d=view&cid=260/

Hlushchenko I. Socialno-filosofski pogliady D. Dontsova : avtoref. dys. … kand. filosof. nauk : spets. 09.00.03 «Sotsialna filosofiia ta filosofiia istorii» / I. Hlushchenko. — Sloviansk, 2011. — 33 s.

Hrabovych H. Shevchenko v reseptsii Dmytra Dontsova / H. Hrabovych // Slovo i chas. — 2004. — No. 3. — S. 37–46.

Dontsov D. Voiuiucha tserkva i natsiia [Elektronnyi resurs] / D. Dontsov. — Rezhym dostupu : http://

dontsov-nic.org.ua/index.php?m=content&d= view&cid=268/

Dontsov D. Dorohovkaz u maibutnie [Elektronnyi resurs] / D. Dontsov. — Rezhym dostupu : http://

dontsov-nic.org.ua/index.php?m=content&d=view &cid=134/

Dontsov D. Dukh nashoi davnyny / D. Dontsov. — Drohobych : VF «Vidrodzhennia», 1991. — 342 s.

Dontsov D. Za yaku revoliutsiiu; repryntne vidtvor. vyd. 1957 r. / D. Dontsov. — Lviv, 1990. — 84 s.

Dontsov D. Ideolohiia chynnoho natsionalizmu [Elektronnyi resurs] / D. Dontsov. — Rezhym dostupu :

http://dontsovnic.org.ua/index.php?m=content &d= view&cid= 127/

Dontsov D. Literaturna eseistyka / D. Dontsov. — Drohobych : VF «Vidrodzhennia», 2010. — 688 s.

Dontsov D. Natsionalizm / D. Dontsov. — Kyiv : FOP Stebeliak, 2011. — 256 s.

Dontsov D. Natsionalni hermafrodyty [Elektronnyi resurs] / D. Dontsov. — Rezhym dostupu : http://

dontsovnic.org.ua/index.php?m=content &d=view&cid=399/

Dontsov D. Ohniu iskra velykoho [Elektronnyi resurs] / D. Dontsov. — Rezhym dostupu : http://

dontsov-nic.org.ua/index.php?m= content&d= view&cid =130/

Dontsov D. Plian «demokratii» uneshkidlyvyty ukrainskyi natsionalizm [Elektronnyi resurs] / D. Dontsov. — Rezhym dostupu : http://dontsov-nic.org.ua/index.php?m= content&d =view &cid=330

Dontsov D. Pravda pradidiv velykykh [Elektronnyi resurs] / D. Dontsov. — Rezhym dostupu : http://

dontsov-nic.org.ua/index.php?m= content&d =view &cid=150

Dontsov D. Khrestom i mechem [Elektronnyi resurs] / D. Dontsov. — Rezhym dostupu : http://

dontsov-nic.org.ua/index.php?m=content&d= view&cid =135/

Zahrebelnyi I. Natsionalizm versus modern: zhyttia i tvorchist Dmytra Dontsova v optytsi konservatyvnoi revoliutsii: monografiia / I. Zahrebelnyi. — K. : Vydavnytstvo Serhiia Pantiuka, 2014. —

s.

Ivanyshyn V. Dmytro Dontsov / Vasyl Ivanyshyn // Visnykivstvo: literaturna tradytsiia ta idei : Zbirnyk naukovykh prats, prysviachenyi pamiati Vasylia Ivanyshyna / Red. kolehiia : L. Kravchenko (holova), O. Bahan, P. Ivanyshyn ta in. — Drohobych : Kolo, 2009. — S. 236–244.

Ivanyshyn V. Svitohliad natsii / Vasyl Ivanyshyn // Visnykivstvo: literaturna tradytsiia ta idei : Zbirnyk naukovykh prats, prysviachenyi pamiati Vasylia Ivanyshyna / Red. kolehiia : L. Kravchenko (holova), O. Bahan, P. Ivanyshyn ta in. — Drohobych : Kolo, 2009. — S. 227–235.

Ivanyshyn P. Taras Shevchenko kriz pryzmu «estetyky Shevchenka»: Nacionalistychna hermenevtyka Dmytra Dontsova / P. Ivanyshyn // Dontsov D. Nezrymi skryzhali Kobzaria (Mistyka lytsarstva zaporozkogo). — Kyiv : Ukrainska vydavnycha spilka im. Yu. Lypy, 2008. — S. 3–19.

Kvit S. Dmytro Dontsov: ideolohichnyi portret. Vydannia druge, vypravlene i dopovnene / S. Kvit. — Lviv : Halytska vydavnycha spilka, 2013. — 192 s.

Kozii I. Sotsialno-filosofski pohliady Dmytra Dontsova : avtoreferat dys. ... filos. nauk : spets. 09.00.05 «Istoriia filosofii» / I. Kozii. — Lviv, 2005. — 16 s.

Kolkutina V. Osnovni chynnyky formuvannia ideolohichnykh ta estetychnykh pohliadiv D. Dontsova yak literaturnoho krytyka [Elektronnyi resurs] / V. Kolkutina. — Rezhym dostupu : http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=17805&chapter=1

Leskova M. «Literaturno-Naukovyi Vistnyk» yak kulturolohichne dzherelo dukhovnoho vidrodzhennia ukrainskoi natsii (20–40 rr. XX stolittia) : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. filoloh. nauk : spets. 10.01.08 «Zhurnalistyka» / M. Leskova. — K., 1996. — 18 s.

Seneta M. Natsionalno-ekzystentsialna aktualizatsiia Dmytrom Dontsovym tvorchosti Tarasa Shevchenka / M. Seneta // Natsiosofska intentsionalnist` ta yii estetychni vyiavy v ukrainskii literaturi XIX–XX stolit : kolektyvna monohrafiia / Za redaktsiieiu Petra Ivanyshyna. — Drohobych : Vydavnychyi viddil Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2014. — 272 s.

Sosnovskyi M. Dmytro Dontsov: Politychnyi portret. Z istorii rozvytku ideolohii ukrainskoho natsionalizmu / M. Sosnovskyi. — Niu-York, Toronto, 1974. — 419 s.

Chuhuienko M. Formuvannia ta rozvytok ideolohii Dmytra Dontsova : avtoreferat dys. … kand. filos. nauk. 09.00.12 / M. Chuhuienko. — Kharkiv, 1996. — 16 s.

Sheptytska T. Antymalorosiskyi dyskurs ukrainskoi literatury 1920-kh — pochatku 1930-kh rokiv (na materiali «Literaturno-Naukovoho Vistnyka») : avtoref. dys. … kand. filol. nauk : spets. 10.01.01 «Ukrainskaliteratura» / T. Sheptytska. — Kyiv, 2005. — 11 s.

Shlichta I. Dmytro Dontsov yak ideoloh i teoretyk ukrainskoho natsionalizmu : dys. ... kand. ist. nauk : spets. 07.00.01 «Istoriia Ukrainy» / I. Shlichta. — K., 2005. — 263 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.