Революційність поетики «четвертого часу» в романі-спогаді Ґ. Ґрасса «Цибулина пам’яті»

Кирило Ігошев

Анотація


У статті автор розглядає часопростір у його реальному та художньому втіленні та окреслює основні характеристики художнього часу. За допомогою отриманих висновків автор статті аналізує поетику літературного прийому «четвертого часу» в романі-спогаді Ґ. Ґрасса «Цибулина пам’яті» та визначає основні характерні риси цього революційного прийому віддзеркалення художнього часу. Зазначається, що літературний прийом «четвертого часу» полягає у поєднанні минулого, теперішнього та майбутнього часових планів з вигадкою, що дозволяє
урізноманітнити темпоральну організацію твору, наближаючи її до темпоральності реального життя. Також визначено, що використання прийому «четвертого часу» зумовлює появу вигаданих епізодів та симулякрів відомих історичних осіб у даному романі-спогаді, а також організацію композиції твору за допомогою методу монтажу епізодів в єдине ціле.


Ключові слова


поетика; часопростір; роман-спогад; «четвертий час»; монтаж; симулякр

Повний текст:

PDF

Посилання


Грасс Г. Луковица памяти / Г. Грасс; пер. с нем. Б.Н. Хлебников. — Москва : Иностранка, 2008. — 592 с.

Добряшкина А.В. Гротеск в творчестве Гюнтера Грасса : дис. … кандидата филол. наук : 10.01.03 / Добряшкина Анна Владимировна. — Москва, 2005. — 160 с.

Руднев В.П. Прочь от реальности / В.П. Руднев. — Исследования по философии текста. — Москва : Аграф, 2000. — 432 с.

Скляр Н.В. Своєрідність поетики автобіографічного роману Г. Грасса «Цибулина пам’яті» / Н.В. Скляр // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка : Філологічні науки (Ч. ІІ). — 2010. — № 4(191). — С. 152–158.

Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М.Н. Кожиной. — Москва : Флинта; Наука, 2006. — 696 с.

Чанцев А. Литература 2.0 : Статьи о книгах / А. Чанцев. — Москва : Новое литературное обозрение, 2011. — 488 с.

Grass G. The Art of Fiction № 124 [Interview] / Günter Grass // The Paris Review. — Summer 1991. — № 119. — 13 p.

Meyerhoff H. Time in Literature / H. Meyerhoff. — Oakland : University of California Press, 1960. — 160 p.

REFERENCES

Grass G. Lukovitsa pamiati / G. Grass; per. s nem. B.N. Hlebnikov. — Moskva : Inostranka, 2008. — 592 s.

Dobriashkina A.V. Grotesk v tvorchestve Giuntera Grassa : dis. … kandidata filol. nauk : 10.01.03 / Dobriashkina Anna Vladimirovna. — Moskva, 2005. — 160 s.

Rudnev V.P. Proch ot realnosti / V.P. Rudnev. — Issledovaniia po filosofii teksta. — Moskva : Agraf, 2000. — 432 s.

Skliar N.V. Svoieridnist poetyky avtobiohrafichnoho romanu H. Hrassa «Tsybulyna pamiati» / N.V. Skliar // Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka : Filolohichni nauky (Ch. II). — 2010. — № 4 (191). — S. 152–158.

Stilisticheskii entseklopedicheskii slovar russkogo yazyka / Pod red. M.N. Kozhinoi. — Moskva : Flinta ; Nauka, 2006. — 696 s.

Chantsev A. Literatura 2.0 : Stati o knigakh / A. Chantsev. — Moskva : Novoie literaturnoie obozreniie, 2011. — 488 s.

Grass G. The Art of Fiction № 124 [Interview] / Günter Grass // The Paris Review. — Summer 1991. — № 119. — 13 p.

Meyerhoff H. Time in Literature / H. Meyerhoff. — Oakland : University of California Press, 1960. — 160 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.