Художня трансгресія Леоніда Чернова-Малошийченка: мемуарний дискурс

Олександр Галич

Анотація


У статті здійснено аналіз двох автобіографій Леоніда Чернова-Малошийченка, які автор розглядає як мемуари суб’єктного типу. Перша автобіографія цього призабутого письменника є короткою й нагадує подібні традиційні письменницькі твори, а друга — поширена, написана емоційно, в дусі експресіонізму, з виразним романтичним пафосом, окремими патетичними
місцями. У ній помітною є світоглядна і творча трансгресія письменника, що бачив себе в літературі спочатку як російськомовний автор, але згодом, долаючи можливе й неможливе, поступово переходить на українську мову і стає помітною постаттю в українському літературному процесі на рубежі 20–30-х років ХХ ст.
Попри те, що спогади були написані в 1930 р., у них майже відсутня апологетика будівництва нового суспільства, притаманна мемуарам багатьох українських письменників тієї пори (В. Поліщук, В. Сосюра). Проте останні слова автобіографії Л. Чернова свідчать про недооцінку ним складних суспільно-політичних реалій початку 30-х років, коли посилився ідеологічний
тиск на літературу. Складається враження, що письменник живе в якомусь паралельному вигаданому світі, а звідси — патетична упевненість в його словах, що явно дисгармоніює з реаліями тієї доби.


Ключові слова


автобіографія; мемуари; трансгресія; імажинізм; експресіонізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Гажа Т.П. Українська літературна мемуаристика другої половини ХХ століття: становлення об’єктивного і суб’єктивного типів : дис. ... канд. філол. наук : спец.: 10.01.01 «Українська літерату-

ра» / Т.П. Гажа. — Харків, 2007. — 200 с.

Галич А.А. Украинская писательская мемуаристика (природа, эволюция, поэтика) : дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.08 «Теория литературы» / Александр Андреевич Галич. — К., 1991. — 339 с.

Куценко Л. Репресований після смерті / Л. Куценко // Час «чорного ворона» : нариси. — Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 1995. — С. 64–73.

Мельників Ростислав. «Кобзар на мотоциклі»: роки й маски Леоніда Чернова (Малошийченка) / Ростислав Мельників // Український письменник Леонід Чернов (Малошийченко) (1899–1933): Бібліографічний покажчик. — Харків : ХДНБ ім. В.Г. Короленка, 2005. — С. 4–16.

Чернов Леонід. Автобіографія / Леонід Чернов // Самі про себе: Автобіографії українських митців 1920-х років / упор. Р. Мовчан. — К. : ТОВ «Видавництво “Кліо”», 2015. — С. 442–459.

Чернов Леонід. Автобіографія / Леонід Чернов // Самі про себе: Автобіографії українських митців 1920-х років / упор. Р. Мовчан. — К. : ТОВ «Видавництво “Кліо”», 2015. — С. 444–459.

REFERENCES

Hazha T.P. Ukrayinska literaturna memuarystyka druhoyi polovyny XX stolittia: stanovlennia obiektyvnoho i subiektyvnoho typiv : dys. ... kand. filol. nauk : spets.: 10.01.01 «Ukrayinska literatura» /

T.P. Hazha. — Kharkiv, 2007. — 200 s.

Halych A.A. Ukrainskaia pisatelskaia memuarisika (priroda, evoliutsiia, poetika) : dys. ... d-ra filol. nauk : 10.01.08 «Teoriia literatury» / Aleksandr Andreevich Halich. — K., 1991. — 339 s.

Kutsenko L. Represovanyi pislia smerti / L. Kutsenko // Chas «chornoho vorona» : narysy. — Kirovohrad : Tsentralno-Ukrainske vyd-vo, 1995. — S. 64–73.

Melnykiv Rostyslav. «Kobzar na mototsykli»: roky i masky Leonida Chernova (Maloshyychenka) / Rostyslav Mel’nykiv // Ukrayins’kyy pys’mennyk Leonid Chernov (Maloshyichenko) (1899–1933):

Bibliohrafichnyi pokazhchyk. — Kharkiv : KhDNB im. V.H. Korolenka, 2005. — S. 4–16.

Chernov Leonid. Avtobiohrafiia / Leonid Chernov // Sami pro sebe: Avtobiohrafiii ukrainskykh myttsiv 1920-kh rokiv / upor. R. Movchan. — K. : TOV «Vydavnytstvo “Klio”», 2015. — S. 412–444.

Chernov Leonid. Avtobiohrafiia / Leonid Chernov // Sami pro sebe: Avtobiohrafii ukrainskykh myttsiv 1920-kh rokiv / upor. R. Movchan. — K.: TOV «Vydavnytstvo “Klio”», 2015. — S. 444–459.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.