Історія однієї присвяти: автобіографічний дискурс роману Віталія Бендера «Марш молодости»

Антон Бузов

Анотація


У статті виявлено автобіографізм як поетикальну стратегію організації роману Віталія Бендера «Марш молодости». З’ясовано природу присвяти, поданої автором на початку твору, визначено її функцію. Проаналізовано історичний шлях Першої дивізії УНА, в лавах якої письменнику довелося брати участь у військових діях під час Другої світової війни в Європі. Відзначено наявність у подієвості роману певних сюжетних колізій, співвідносних із конкретними тенденціями історичної та соціальної картин тієї доби, що дають змогу констатувати відповідність зображених у творі подій фактам біографії прозаїка. Визначено роль і функції введення автобіографічних маркерів до структури романного тексту, виокремлено його автопоетикальні характеристики. Відзначено своєрідність авторського зображення ролі України та українців
у Другій світовій війні. Комплекс поетикальних домінант, реалізованих у романі «Марш молодости», свідчить про світоглядну приналежність Віталія Бендера до ідейно-естетичного дискурсу української еміграційної літератури повоєнного періоду. Автобіографізм постає особливою рисою ідіостилю письменника, який намагався бути точним у відтворенні деталей та настроїв, загальної атмосфери епохи.


Ключові слова


автопоетика; роман; автобіографізм; художній світ; еміграція

Повний текст:

PDF

Посилання


Бендер В. Марш молодости [Текст] / Віталій Бендер. — К. : Юніверс, 2005. — 888 с.

Бузов А.С. Дискурс експресіонізму в романі Віталія Бендера «Фронтові дороги» [Текст] / Антон Сергійович Бузов // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : наук. зб. / редкол.: В.А. Просалова (відп. ред.) та ін. — Вінниця : ДонНУ, 2015. — Вип. 23. — С. 70–79.

Бузов А.С. Стильові пошуки у малій прозі Віталія Бендера [Текст] / Антон Сергійович Бузов // Jahrbuch der VІ Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik „Dialog der Sprachen — Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht“ Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik

[Діалог мов — діалог культур. Україна і світ]. — Мюнхен : KUBON & SAGNER, 2016. — С. 255–260.

Василенко Р.М. Ех, дороги [Текст] / Ростислав Миколайович Василенко // Життя в гримі та без (шляхами діаспори): мемуари, поезія, публіцистика. — К. : Рада, 1999. — С. 366–369.

Гайке В.-Д. Українська дивізія «Галичина»: історія формування і бойових дій у 1943–45 роках [Текст] / Вольф-Дітріх Гайке. — Торонто; Париж; Мюнхен, 1970. — 278 с.

Галич В.М. Публіцистика Віталія Бендера: жанрово-стильові домінанти [Текст] / Валентина Миколаївна Галич // Соціальні комунікації: теорія, історія, регіональний дискурс : наук. зб. / редкол.: В.М. Галич (гол. ред.), К.М. Ульянова (заст. гол. ред), О.С. Куцевська, Ю.Є. Соловйова, Н.Є. Манич; [передм. К.М. Ульянової]. — Рівне : О. Зень, 2015. — С. 23–46.

Дальний М. Вибране: Люди — події — коментарі [Текст] / Мар’ян Дальний ; упоряд. О. Коновал. — К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2007. — 563 с.

Качуровський І.В. Покоління Другої світової війни в літературі української діаспори [Текст] / Ігор Васильович Качуровський // Променисті сильвети. — К. : Києво-Могилянська академія,

— С. 514–531.

Коновал О.Г. Віталій Бендер про «Вогненне коло» Івана Багряного [Текст] / Олексій Григорович Коновал // Літературна Україна. — 2011. — 10 листопада. — С. 11.

Коновал О.Г. Жив з Україною в серці [Текст] / Олексій Григорович Коновал // Марш молодости. — К. : Юніверс, 2005. — С. 5–9.

Мацько В.П. Українська еміграційна проза ХХ століття [Текст] : монографія / Віталій Петрович Мацько. — Хмельницький : ПП І.Ж. Дерепа, 2009. — 388 c.

Просалова В.А. Віталій Бендер [Текст] / Віра Андріївна Просалова // Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості. — Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. — С. 27.

Просалова В.А. Проблема автор — герой у романі Віталія Бендера «Фронтові дороги» [Текст] / Віра Андріївна Просалова // Вісник Донецького ун-ту. Серія Б. «Гуманітарні науки». — 2015. — № 1–2. — С. 208–213

Хализев В.Е. Теория литературы [Текст] / Валентин Евгеньевич Хализев. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Высш. школа, 2004. — 405 с.

REFERENCES

Bender V. Marsh molodosti [Tekst] / Vitaliy Bender. — K. : Yunivers, 2005. — 888 s.

Buzov A. S. Dyskurs ekspresionizmu v romani Vitaliia Bendera «Frontovi dorohy» [Tekst] / Anton Serhiiovych Buzov // Aktualni problemy ukrainskoi literatury i folkloru : nauk. zb. / redkol.: V.A. Prosalova (vidp. red.) ta in. — Vinnytsia : DonNU, 2015. — Vyp. 23. — S. 70–79.

Buzov A.S. Styliovi poshuky u malii prozi Vitaliia Bendera [Tekst] / Anton Serhiiovych Buzov // Jahrbuch der VI Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik „Dialog der Sprachen — Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht“ Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Dialoh mov — dialoh kultur. Ukraina i svit. — Miunkhen : KUBON & SAGNER, 2016. — S. 255–260.

Vasilenko R.M. Ekh, dorogi [Tekst] / Rostislav Mykolaiovych Vasylenko // Zhyttia v hrymi ta bez (shliakhamy diaspory): memuary, poeziia, publitsystyka. — K. : Rada, 1999. — S. 366–369.

Haike V.-D. Ukrayinska dyviziia «Halychyna»: istoriia formuvannia i boiovykh dii u 1943-45 rokakh [Tekst] / Volf-Ditrikh Haike. — Toronto; Paryzh; Miunkhen, 1970. — 278 s.

Halych V.M. Publitsystyka Vitaliia Bendera: zhanrovo-styliovi dominanty [Tekst] / Valentyna Mykolaivna Halych // Sotsialni komunikatsii: teoriia, istoriia, rehionalnyi dyskurs: naukovyi zbirnyk / redkol.: V.M. Halych (hol. red.), K.M. Ulianova (zast. hol. red), O.S. Kutsevska, Yu.Ye. Soloviova, N.Ye. Manych;

[рeredm. K.M. Ulianovoi]. — Rivne : O. Zen, 2015. — S. 23–46.

Dalnyi M. Vybrane: Liudy — podii — komentari [Tekst] / Marian Dalnyi; uporiad. O. Konoval. — K. : VD «Kyievo-Mohylianska akademiia», 2007. — 563 s.

Kachurovskyi I.V. Pokolinnia Druhoi svitovoi viiny v literaturi ukrainskoi dyaspory [Tekst] / Ihor Vasyliovych Kachurovskyi // Promenysti sylvety. — K. : Kyievo-Mohylianska akademiia, 2008. —

S. 514–531.

Konoval O.H. Vitalii Bender pro «Vohnenne kolo» Ivana Bahrianoho [Tekst] / Oleksii Hryhorovych Konoval // Literaturna Ukraina. — 2011. — 10 lystopada. — S. 11.

Konoval O.H. Zhyv z Ukrainoiu v sertsi [Tekst] / Oleksii Hryhorovych Konoval // Marsh molodosti. — K. : Yunivers, 2005. — S. 5–9.

Matsko V.P. Ukrainska emihratsiina proza XX stolittia : monohrafiia [Tekst] / Vitalii Petrovych Matsko. — Khmelnytskyi : PP I.Zh. Derepa, 2009. — 388 s.

Prosalova V.A. Vitaliii Bender [Tekst] / Vira Andriivna Prosalova // Ukrainska diaspora: literaturni postati, tvory, biobibliohrafichni vidomosti. — Donetsk : Skhidnyi vydavnychyi dim, 2012. — S. 27.

Prosalova V.A. Problema avtor — heroi u romani Vitaliia Bendera «Frontovi dorohy» [Tekst] / Vira Andriivna Prosalova // Visnyk Donetskoho universytetu. Seriia B. «Humanitarni nauky». — 2015. —№ 1–2. — S. 208–213.

Halizev V.Ye. Teoriia literatury [Tekst] / Valentin Yevgenevich Halizev. — 4-e izd., ispr. i dop. — M. : Vysshaia shkola, 2004. — 405 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.