"Sie werden nur entsorgt!": гендерні варіанти старіння у п'єсі Сибілле Берг "Дами чекають"

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.18.4

Ключові слова:

старіння, літній вік, ейджизм, мізогінія, Сибілле Берг, «Дами чекають», толерантність, тілесність, літературознавча геронтологія

Анотація

Дана робота продовжує ініціативу, започатковану у розвідці «Антиутопія Констанц Денніг «Extasy Rave»: репрезентації старості». У статті проаналізовано в світлі літературознавчої геронтології вияви стереотипізації щодо персонажів передпенсійного віку, процеси старіння, прояви ейджизму і мізогінії з політичним забарвленням та проблемно-смислові аспекти тілесності і толерантності в п’єсі Сибілле Берг «Дами чекають» (2012). Саркастичні діалоги, що наявні в п’єсі, демонструють стереотипні мисленнєві шаблони, притаманні сучасному суспільству щодо соціальних ролей літніх жінок. Вони зображають старіння, як фізичний і моральний занепад та тягар для суспільства. Дискримінаційні практики по відношенню до жінок віком за 50 не лише вербальні, а й фізичні (примусове переселення у підземелля), що перегукується з драмою К.Денніг. Ейджистський дискурс виявляється через висвітлення аспектів тілесності з мізогінічним та сексистським забарвленням. В образах жіночої геронтогрупи Сибілле Берг викриває стигму пізньої зрілості у негативних стереотипах, пов’язаних із жіночою привабливістю, старінням, статтю. Також увага приділяється розгляду сучасних тенденцій німецькомовного театру, що відіграє велику роль у висвітленні суспільних проблем, таких, як ейджизм, стереотипізація, жінконенависництво. Аналіз театральних постановок та викликів, реалізованих власне авторкою, дозволяє віднести її твір до постдраматичного театру, що, за Леманом, спрямований на підтримання внутрішньої єдності суспільства. Зроблено висновки про можливості авторського перебудування дискримінаційних стереотипів старіння та упередженість до жінок. Сибілле Берг у фінальному акті твору розкриває неочікувано-негативні наслідки, до яких може призвести ейджизм та самостереотипізація в процесі старіння, які становлять загрозу для підтримки морально-етичних якостей сучасного суспільства Німеччини, яке орієнтується у своїх політичних і культурних напрямах на ідеї толерантності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Берг С. (2018). А дамы все еще ждут. У: ШАГ 5: Новая немецкоязычная драматургия (с. 19–70). Гёте-Институт.

Гайдаш А. В. (2019). Дискурс старіння у драматургії̈ США : проблемне поле, семантика, поетика : монографія. Дніпро : Акцент ПП.

Гайдаш А. В. (2019). До питання дефініції літературознавчої геронтології. Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки, 13.

Гайдаш А. В., Кадубовська С. С. (2020). Антиутопія Констанц Денніг «Extasy Rave»: репрезентації старості. Studia Philologika, 15, 70–77.

Жданова І. А Молодь і толерантність у сучасній Україні (національно-етнічний аспект). Агора. Перспективи соціального розвитку регіонів. 2008. https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/ publication/Agora07.pdf (дата звернення: 15.09.2021).

Леман Х-Т. (2013). Постдраматический театр. ABCdesign.

Паві П. (1991). Словарь театра. Прогресс.

Радишова С. С. (2016). Художня література як мистецтво виховання і формування людини. Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 1 (70), 145–155. http://oaji.net/articles/2017/690-1486219436.pdf (дата звернення: 15.09.2021).

Садохин А. П., Грушевицкая Т. Д. (2004). Культурология. Теория культуры. ЮНИТИ – ДАНА.

Сищик А. С. (2013). Поняття толерантність в науковій літературі. Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 5 (58), 165–173. URL: http://oaji.net/articles/2014/690-1396431499.pdf (дата звернення: 09.09.2021).

Словник ґендерних термінів. http://a-z-gender.net/ua/mizoginiya.html (дата звернення: 08.09.2021).

Словник ґендерних термінів. http://a-z-gender.net/ua/ejdzhizm.html (дата звернення: 20.02.2021).

Berg Sibille.(2013).  Die Damen warten. Rowohlt E-Book.

Das zeitgenössische deutschsprachige drama.

Goethe-Institut. https://www.goethe.de/ins/sk/de/kul/mag/ 209359128.09.2021 (Zugriffsdatum: 10.09.2021).

Hepworth M. (2000). Stories of Ageing. Buckingham : Open UP.

Kriebernegg Ulla, & Maierhofer Roberta. (2013). The Ages of Life. Living and Aging in Conflict? Aging Studies, 3.

REFERENCES

Berg, S. (2018). A damy vse eshche zhdut. [Ladies are waiting] In: ShAG 5: Novaya nemetskoyazychnaya dramaturgiya (s. 19 – 70). Gete-Institut.

Berg, Sibille. (2013). Die Damen warten. Rowohlt E-Book.

Das zeitgenössische deutschsprachige drama. Goethe-Institut. Retrieved September 10, 2021, from https://www.goethe.de/ins/sk/de/kul/mag/20935913.html

 Eidzyzm [Ageism].  Slovnyk gendernykh terminiv [Dictionary of gender terms]. http://a-z-gender.net/ua/wp-content/uploads/2018/05/Slovnyk-gendernyh-terminiv.pdf

Goethe-Institut. https://www.goethe.de/ins/sk/de/kul/mag/ 209359128.09.2021

Haidash, A. V. (2019). Do pytannia definitsii literaturoznavchoi herontolohii [On the question of the definition of literary gerontology]. Literaturnyi protses: metodolohiia, imena, tendentsii. Filolohichni nauky, 13.

Haidash, A. V. (2019). Dyskurs starinnia u dramaturhiï SShA: problemne pole, semantyka, poetyka [The discourse of aging in US drama: the problem field, semantics, poetics]. Aktsent PP.

Haidash, A. V., & Kadubovska. S. S. (2020). Antyutopiia Konstants Dennih «Extasy Rave»: reprezentatsii starosti [Konstanz Dennig's Anti-Utopia "Extasy Rave": Representations of Old Age]. Studia Philologika, 15, 70-77.

Hepworth M. (2000). Stories of Ageing. Buckingham : Open UP.

Kriebernegg, Ulla, & Maierhofer, Roberta. (2013). The Ages of Life. Living and Aging in Conflict? Aging Studies, 3.

Leman, Kh-T. (2013). Postdramatycheskyi teatr [Post-dramatic theater]. ABCdesign.

 Mizohiniia [Misogyny]. Slovnyk gendernykh terminiv. terminiv [Dictionary of gender terms]. http://a-z-gender.net/ua/mizoginiya.html

Pavi, P. (1991). Slovar teatra [Theater Dictionary]. Progress.

Radyshovа, S. S. (2016). Khudozhnia literatura yak mystetstvo vykhovannia i formuvannia liudyny [Fiction as the art of education and human formation]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka, 1(70), 145-155. http://oaji.net/articles/2017/690-1486219436.pdf

Sadokhin, A. P. & Grushevitskaya, T. D. (2004). Kulturologiya. Teoriya kultury [Culturology. Cultural theory]. YuNITI – DANA.

Syshchyk, A. S. (2013). Poniattia tolerantnist v naukovii literaturi [The concept of tolerance in the scientific literature]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka, 5(58), 165-173. http://oaji.net/articles/2014/690-1396431499.pdf

Zhdanova, I. A. Molod i tolerantnist u suchasniy̆ Ukraïni (natsionalno-etnichnyy̆ aspekt) [Youth and tolerance in modern Ukraine (national-ethnic aspect)]. Ahora. Perspektyvy sotsialnoho rozvytku rehioniv. 2008. https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/ publication/Agora07.pdf

Downloads


Переглядів анотації: 53

Опубліковано

2021-12-30

Як цитувати

Кадубовська, С. (2021). "Sie werden nur entsorgt!": гендерні варіанти старіння у п’єсі Сибілле Берг "Дами чекають". Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (18), 27–35. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.18.4

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства