Табу: заборонені теми у романі "Солодка Даруся" М.Матіос

Автор(и)

  • Марина Повар Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди (Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0002-4769-7429

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.18.9

Ключові слова:

табу, заборона, культурна традиція, суспільно-політичні норми, знаки-заборони, релігія, суспільна думка

Анотація

У статті було розглянуто табу як поняття, яке несе певні заборони та яке з плином часу зазнавало суттєвих змін. Табу накладалося на певні теми, норми поведінки, слова, знаки тощо. Метою нашої студії було дослідити витоки табу та виявити їх через систему національно-психологічних факторів у романі «Солодка Даруся» М. Матіос. У статті представлена спроба тлумачення табу з сучасних позицій та його втілення у художньому просторі твору. Питання табу прийшло зі сфери лінгвістики та психології, де ґрунтовні дослідження провели Ю. Дем’янова, Ю. Єловська, І. Ігнатенко, Л. Курагіна, М. Лановик, Р. Рада, З. Фрейд та інші. У результаті дослідження виявилося, що табу на обговорення української історії, минулих подій, а саме діяльності УПА в романі простежується на різних рівнях: соціальному, психологічному, культурному, національному. Авторка піднімає теми, які замовчувалися, були заборонені для аналізу: окупація західних земель України радянською владою, жорстокі розправи з повстанцями, вивіз людей до Сибіру, колективізація. Відтворення цих подій у сюжеті роману спонукає авторку до пошуку реалістичного зображення табуйованих тем та досяганні емоційно-експресивного ефекту. Це забезпечує наявність напруги у творі й спонукає до інтелектуальної та емоційної роботи реципієнта. Табу в романі показано як розмикання звичних рамок сприйняття дійсності. Персонажі твору болісно переживають життєві драми, які визначаються психологічними, суспільними, культурними табу, які впливають на долю головних героїв роману. У перспективі варто розглянути інші табу, які простежуються в певних словах, символах, поведінці, традиціях, наприклад, табу на приватне життя, особисту думку, «інакшість» тощо. Усе це дає простір для наступних досліджень та аналізу творчості М. Матіос.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гримич М.В. (2013). Язичництво. Енциклопедія історії України. Т. 10. http://www.history.org.ua/?termin=Yazychnytstvo

Загребельний П. (2004). Лист до членів Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, грудень.

Курагіна Л. П. (2016). Табу як лінгвістичне явище (на прикладі німецької лінгвокультури). Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Філологічні науки: Науковий журнал, 1, 51–56.

Матіос М. (2011). Солодка Даруся. Львів.

Онацький, Є. (Ред). (1966). Українська мала енциклопедія. Т.8. Буенос-Айрес.

Фрейд З. (2013). Тотем и табу. Санкт-Петербург.

Фрейд З. (1993). Человек по имени Моисей и монотеистическая религия Зигмунд Фрейд. Москва.

Rada R. (2001). Tabus und Euphemismen in der deutschen Gegenwartssprache: mit besonderer Berücksichtigung der Eigenschaften von Euphemismen. Budapest.

REFERENCES

Gry`my`ch M.V. (2013). Yazy`chny`cztvo. Ency`klopediya istoriyi Ukrayiny`. T. 10. http://www.history.org.ua/?termin=Yazychnytstvo

Zagrebel`ny`j P. (2004). Ly`st do chleniv Komitetu z Nacional`noyi premiyi Ukrayiny` imeni Tarasa Shevchenka, gruden`.

Kuragina L. P. (2016). Tabu yak lingvisty`chne yavy`shhe (na pry`kladi nimecz`koyi lingvokul`tury`). Naukovi zapy`sky` Nizhy`ns`kogo derzhavnogo universy`tetu imeni My`koly` Gogolya. Filologichni nauky`: Naukovy`j zhurnal, 1, 51–56.

Matios M. (2011). Solodka Darusya. L`viv.

Onacz`ky`j, Ye. (Red). (1966). Ukrayins`ka mala ency`klopediya. T.8. Buenos-Ajres.

Frejd Z. (2013). Totem y` tabu. Sankt-Peterburg.

Frejd Z. (1993). Chelovek po y`meny` Moy`sej y` monotey`sty`cheskaya rely`gy`ya Zy`gmund Frejd. Moskva.

Rada R. (2001). Tabus und Euphemismen in der deutschen Gegenwartssprache: mit besonderer Berücksichtigung der Eigenschaften von Euphemismen. Budapest.

Downloads


Переглядів анотації: 68

Опубліковано

2021-12-30

Як цитувати

Повар, М. (2021). Табу: заборонені теми у романі "Солодка Даруся" М.Матіос. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (18), 62–66. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.18.9

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства