Проблема ідентичності в романі О. Токарчук «Бігуни»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.18.10

Ключові слова:

роман «Бігуни», ідентичність, польська література, Ольга Токарчук

Анотація

Стаття присвячена проблемі ідентичності в романі польської письменниці, лауреатки Нобелівської премії Ольги Токарчук «Бігуни». Актуальність теми зумовлена активною увагою суспільства до поняття ідентичності та її пошуку в ХХІ столітті. Об'єктом дослідження є роман О. Токарчук «Бігуни», предметом – проблема ідентичності, представлена в цьому творі. Під час роботи були застосовані аналіз, індукція, дедукція, описовий і контекстологічний методи. Новизна роботи полягає у розгляді аспектів роману, не досліджених раніше, а також у новому погляді на особливості такого поняття, як ідентичність. У статті проаналізовано різні варіанти трактування даного терміну в українській, англійській та польській мовах, звернуто увагу на його семантичну трансформацію; досліджено окремі фрагменти роману «Бігуни», особливості ідентичності деяких героїв цього твору та розуміння ними відповідного терміну; встановлено ключову роль усвідомлення власного існування як складової ідентичності; проаналізовано роль мови у формуванні самосвідомості, а також вплив самоідентифікації на буття індивідуума; показано можливість існування ідентичності не тільки homo sapiens, але й інших живих істот, а також неістот; встановлено роль предметів у категоризації індивідуумів. Дослідження показало, що важливим чинником формування як зовнішньої, так і внутрішньої ідентичностії є мова, при цьому допускається будь-яка форма вираження (як усна, так і писемна). Водночас, наявність мови не є обов'язковою умовою появи ідентичності, оскільки це поняття може трактуватися дуже широко та приписуватися не тільки суб'єктам, але й об'єктам. Процес ідентифікації може супроводжуватися використанням додаткових предметів, які полегшують категоризацію. Зміни у самоідентифікації можуть спричинювати кардинальні зміни буття індивідуума та ставати поштовхом до його переходу в небуття. Робота має чималу перспективу. Зокрема, в межах подальших досліджень плануємо проаналізувати інші фрагменти роману «Бігуни» з точки зору теорії ідентичності, а також вибудувати схему формування самоусвідомлення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Єгупов, М. В. (2015). Ідентичність як ціннісна основа світогляду сучасної вітчизняної вищої школи. Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Філософія, 45, (ч. 1), 143–154.

Киященко Н.И. (2013). Нулевая идентичность. Философия и культура, 12(12), 1747–1756.

Пустовіт, Л. (Ред.). (2000). Словник іншомовних слів. Довіра.

Словник української мови (б. д.-a). Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні. Головна сторінка. http://www.inmo.org.ua/sum.html?wrd=ідентичність

Словник української мови. (б. д.-b). Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні | Головна сторінка. http://www.inmo.org.ua/sum.html?wrd=тотожність

Шульгун, М. Е. (2019). Тілесність як екзистенційний пошук себе: О. Токарчук «Бігуни». Contemporary literary studies, 16, 208–213.

Abdelal, R., Herrera, Y. M., Johnston, A. I., & McDermott, R. (2006). Identity as a Variable. Perspectives on Politics, 4(04).

Encyklopedia Polskiego Wydawnictwa Naukowego (б. д.).  https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/to%C5%BCsamo%C5%9B%C4%87.html

Kwapis, K., & Brygoła, E. (2013). Tożsamość osobista w ujęciu emotywno-refleksyjnym: zawartość, funkcje i procesy kształtowania tożsamości. Opuscula sociologica, 4, 33–49.

Sobol, E. (Ред.). (2002). Popularny słownik języka polskiego PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Przyklenk, J. (2017). Od identyczności do różnicy – uwagi o pojęciu tożsamości w najnowszej historii polszczyzny. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія», 18, 61–70.

Tokarczuk, O. (2009). Bieguni. Wydawnictwo Literackie.

Trygar, B. (2015). Post-fenomenologiczna narracja w powieści “Bieguni” Olgi Tokarczuk. Tematy i konteksty, 5 (10), 18–30.

Waszczyńska, K. (2014). Wokół problematyki tożsamości. Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego, 6, 48–73.

REFERENCES

Abdelal, R., Herrera, Y. M., Johnston, A. I., & McDermott, R. (2006). Identity as a Variable. Perspectives on Politics, 4(04).

Encyklopedia Polskiego Wydawnictwa Naukowego (б. д.).  https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/to%C5%BCsamo%C5%9B%C4%87.html

Iehupov, M. V. (2015). Identychnist yak tsinnisna osnova svitohliadu suchasnoi vitchyznianoi vyshchoi shkoly. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. H.S. Skovorody. Filosofiia (issue 45, (vol. 1)), 143–154 [in Ukrainian].

Kiyashchenko N.I. Nulevaya identichnost. (2013). Filosofiya i kultura, 12(12), 1747–1756 [in Russian].

Kwapis, K., & Brygoła, E. (2013). Tożsamość osobista w ujęciu emotywno-refleksyjnym: zawartość, funkcje i procesy kształtowania tożsamości. Opuscula sociologica, 4, 33–49.

Przyklenk, J. (2017). Od identyczności do różnicy – uwagi o pojęciu tożsamości w najnowszej historii polszczyzny. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Kulturolohiia», 18, 61–70.

Pustovit, L. (Red.). (2000). Slovnyk inshomovnykh sliv. Dovira [in Ukrainian].

Shulhun, M. E. (2019). Tilesnist yak ekzystentsiinyi poshuk sebe: O. Tokarchuk «Bihuny». Contemporary literary studies, 16, 208–213 [in Ukrainian].

Slovnyk ukrainskoi movy (b. d.-a). Instytut movoznavstva im. O.O. Potebni. Holovna storinka. http://www.inmo.org.ua/sum.html?wrd=ідентичність [in Ukrainian].

Slovnyk ukrainskoi movy. (b. d.-b). Instytut movoznavstva im. O.O. Potebni. Holovna storinka. http://www.inmo.org.ua/sum.html?wrd=тотожність [in Ukrainian].

Sobol, E. (Ред.). (2002). Popularny słownik języka polskiego PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tokarczuk, O. (2009). Bieguni. Wydawnictwo Literackie.

Trygar, B. (2015). Post-fenomenologiczna narracja w powieści “Bieguni” Olgi Tokarczuk. Tematy i konteksty, 5 (10), 18–30.

Waszczyńska, K. (2014). Wokół problematyki tożsamości. Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego, 6, 48–73.

Downloads


Переглядів анотації: 140

Опубліковано

2021-12-30

Як цитувати

Половинкіна, М. (2021). Проблема ідентичності в романі О. Токарчук «Бігуни» . Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (18), 67–72. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.18.10

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства