After the apocalypse: the representations of intolerance in McCarthy’s «The Road»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.18.5

Ключові слова:

толерантність, нетерпимість, Кормак Маккарті, американська література, постапокаліптичний роман, екзистенціалізм

Анотація

У статті досліджується художнє втілення толерантності та нетолерантності у романі К. Маккарті «Дорога». Феномен толерантності цікавив і продовжує цікавити філософів та письменників, які ставлять собі за мету розкрити справжню природу людської особистості та проникнути в глибини людської душі. Навіть тепер цей концепт привертає увагу політиків, майстрів слова та звичайних людей як спосіб досягти порозуміння та визнання у світі, що стрімко розвивається. Філософи розглядають толерантність як невід’ємну частину особистості та вважають, що людина по своїй природі толерантна до інших, вона визнає право кожного на повагу та індивідуальність. У художній літературі це поняття розглядається у тісному зв’язку з нетерпимістю, яка може приймати різні форми, такі як моральний чи фізичний гніт, неприйняття людської індивідуальності, заборона вільно висловлювати свою думку тощо, що може бути спровоковано урядом або суспільством. На противагу нетолерантності толерантність частіше зустрічається в дитячій літературі і зображається як терпиме ставлення до поглядів, способу життя інших людей. Кормак Маккарті, відомий американський письменник, твори якого змушують читачів замислитися над важливими питаннями людського існування, у постапокаліптичному романі «Дорога» досліджує ставлення головних героїв (батька та сина) один одного та до інших персонажів. Письменник прагне з’ясувати, чи в майже повністю зруйнованому світі, де кожен змушений боротися за своє власне існування, ще є місце для доброти та людяності. Протагоністи не завжди залишаються толерантними і розуміючими, до тих, кого зустрічають на своєму шляху, оскільки виживання їхньої групи (сім'ї) залежить від їхнього вибору. Таким чином, людина ставиться толерантно до інших, допоки це не шкодить її власним інтересам.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Баева, Л. В. (2009). Толерантность: идея, образы, персоналии. Монография. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет.

Глинська, Л., Скляров, Р. (2019). Феномен толерантності в соціально-філософських інтерпретаціях. Соціологічні студії, 2 (15), 42-47.

Нагачевська, О. (2013). Постапокаліптичний роман США на межі ХХ та ХХІ століть  (Пол  Остер  «В  країні  останніх  речей»  (1987),  Кормак  Маккарті «Дорога» (2006)). Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах, 27, 298-305.

Сулятицька, Т. (2011). Феномен толерантності в історичному дискурсі. Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія, 539-540, 35-38.

O’Sullivan, O. (2014). Cormac McCarthy’s Cold Pastoral: The Overturning of a National Allegory. PhD diss., University of Sussex.

Marcel, G. (1976). Being and Having: An Existentialist Diary. Trans. K. Farrer. Peter Smith Publishers.

McCarthy, C. (2006). The Road. M-71, Ltd.

Mill, J. S. (1859). On Liberty. J. W. Parker and Son.

Witenberg, R. T. (2019). The Psychology of Tolerance: Conception and Development. Springer.

REFERENCES

Baeva, L. V. (2009). Tolerantnost: ideya, obrazy, personalii. Monografiya. Astrakhan: Izdatelskii dom «Astrakhanskii universitet», 227 p. (in Russian)

Hlynska, L., Skliarov, R. (2019). Fenomen tolerantnosti v sotsialno-filosofskykh interpretatsiiakh. Sotsiolohichni studii, 2 (15), 42-47.

Marcel, G. (1976). Being and Having: An Existentialist Diary. Trans. K. Farrer. Peter Smith Publishers.

McCarthy, C. (2006). The Road. M-71, Ltd.

Mill, J. S. (1859). On Liberty. J. W. Parker and Son.

Nahachevska, O. (2013). Postapokaliptychnyi roman SShA na mezhi 20 ta 21 stolit  (Pol  Oster  «V  kraini  ostannikh  rechei»  (1987),  Kormak  Makkarti «Doroha» (2006)). Humanitarna osvita v tekhnichnykh vyshchykh navchalnykh zakladakh, 27, 298-305.

O’Sullivan, O. (2014). Cormac McCarthy’s Cold Pastoral: The Overturning of a National Allegory. PhD diss., University of Sussex.

Suliatytska, T. (2011). Fenomen tolerantnosti v istorychnomu dyskursi. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Filosofiia, 539-540,  35-38.

Witenberg, R. T. (2019). The Psychology of Tolerance: Conception and Development. Springer

Downloads


Переглядів анотації: 74

Опубліковано

2021-12-30

Як цитувати

Kachur, I. (2021). After the apocalypse: the representations of intolerance in McCarthy’s «The Road». Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (18), 36–40. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.18.5

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства