Інтермедіальні стратегії у біографічних романах про художників

(на матеріалі біографічних творів В. Домонтовича про Вінсента ван Гога та Ральфа Дутлі про Хаїма Сутіна)

Автор(и)

  • Оксана Левицька Українська академія друкарства; Національний університет "Львівська політехніка" https://orcid.org/0000-0002-5033-4661

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.18.6

Ключові слова:

інтермедіальність, роман про митця, v, біографічний роман про художника, кольороназва, екфразис, живописна цитата, ван Гог, Хаїм Сутін

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей інтермедіальних зв’язків у біографічних творах про художників. На матеріалі романізованої біографії В. Домонтовича «Самотній мандрівник простує по самотній дорозі» та роману Ральфа Дутлі «Остання подорож Сутіна» («Soutines letzte Fahrt») проаналізовано міжмистецьку взаємодію літератури й малярства, проаналізовано, як відбувається переклад з мови візуального мистецтва на мову літературного твору, як позначається творчий спадок митця й особливості його художньої техніки на поетиці біографічного роману. Застосовуючи методологію інтермедіального аналізу, досліджено оприявненість мистецтва в романах про художників на різних рівнях – композиційному, поетикальному, мовностилістичному.

Проаналізовано взаємодію словесного та образотворчого мистецтв на рівні тематизації, конструювання образу митця та опису творчого процесу. Розглянуто інтермедіальність біографічних романів про Вінсента ван Гога та Хаїма Сутіна через перенесення ознак твору образотворчого мистецтва у мистецтво словесне, залучення основних чинників творення образу в малярстві, як-от колір, лінія, композиція та ін. Відштовхуючись від мистецьких практик авангардного мистецтва, у якому творили художники, звернено увагу на виявлення поетикальних засад мистецьких течій у стилістиці літературного твору, зокрема натуралістської й імпресіоністської в художній біографії ван Гога й експресіоністської та сюрреалістської в романі про Сутіна. Опрацьовано роль живописної цитати в біографістиці митця. Важливу роль в біографічних романах про художників відведено художній деталі та екфразису.

Романи про художників дають багатий матеріал для дослідницьких пошуків на предмет діалогу літератури й образотворчого мистецтва не лише для літературознавців, а й для мистецтвознавців.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бовсунівська, Т. (Ред). (2013). Екфразис : вербальні образи мистецтва : монографія. Київ : ВПЦ «Київський університет».

Бочкарева Н. (2000). Роман о художнике как «роман творения»: генезис и поэтика. Пермь : Пермский университет.

Генералюк Л. (2008). Універсалізм Шевченка : взаємодія літератури і мистецтва. Київ : Наукова думка.

Гог ван В. (2018). Письма к брату Тео. Москва : АСТ.

Гундорова, Т., Сиваченко, Г. (Ред.). (2018). Література на полі медій : збірка наук. пр. відділу теорії л-ри та компаративістики Ін‑ту л‑ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Київ

Домонтович В. (2017). Спрага музики: вибрані твори.Київ : Комора.

Дутлі Р. (2017). Остання подорож Сутіна. Чернівці; : Книги ХХІ.

Маценка С. (2014). Партитура роману : монографія. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка.

Мішеніна H. (2001). Інтертекстуальний характер жанру романізованої біографії (на прикладі текстів Віктора Петрова-Домонтовича). Наукові записки. Філологічні науки, 19, 65–70.

Мочернюк Н. (2018). Поза контекстом : Інтермедіальні стратегії літературної творчості українських письменників-художників міжвоєння. Львів : Вид-во Львів. Політехніки.

Нісевич С. (2016). Образ художника в інтерпретаційній площині поняття краси. Султанівські читання, 5, 128–136.

Пастуро М. (2020). Кольори наших споминів. Київ : Ніка-Центр ; Львів : Видавництво Анетти Антоненко.

Фесенко В. І. (2014). Література і живопис : інтермедіальний дискурс : навч. посіб. Київ : Вид. центр КНЛУ

Hansen-Löve A. A. (1983). Intermedialität und Intertextualität. Probleme der Korrelation von Wort- und Bildkunst Am Beispiel der russischen Moderne In: Dialog der Texte. Hamburger Kolloquium zur Intertextualität / нg. von W. Schmid und W. D. Stempel (Wiener Slawist. Almanach, Sonderb. 11). (s.291 – 360). Wien.

Rajewsky I. О. (2005). Intermediality, Intertextuality, and Remediation : A Literary Perspective on Intermediality. Intermédialités. Québec, 6, 43–64.

Ralph Dutli über seinen Roman «Soutines letzte Fahrt». URL: https://www.domradio.de/audio/ralph-dutli-ueber-seinen-roman-soutines-letzte-fahrt?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=dyn&gclid=EAIaIQobChMI5pyKqd7D7AIVloXVCh3H-wGrEAAYASAAEgLz7vD_BwE&fbclid=IwAR1VMC97hcrSowc1itLyZNR_GZdSStzEe6Zh0qYzLK-od76_6WnuvZXtplA

REFERENCES

Bochkareva N. The novel about the artist as a «novel of creation»: the genesis and poetics. 252 р.

Bovsunivskа, Т. (Еd.). (2013). Ekphrasis: verbal images of a masterpiece. Kyiv.

Domontovych V. Thirst for Music. Kyiv, 2017. 448 р.

Dutli R. Soutine’s Last Journey. Chernivtsi, 2017. 272 р.

Fesenko V. (2014). Literature and Painting: Intermedial Discourse. Kyiv.

Generaluk L. Shevchenko’s Universality: interaction of literature and art. Kyiv, 2008. 544 р.

Gogh van V. Letters to his Brother Theo. Moscow: AST, 2018. 480 р.

Hansen-Löve A. A. (1983). Intermedialität und Intertextualität. Probleme der Korrelation von Wort- und Bildkunst Am Beispiel der russischen Moderne In: Dialog der Texte. Hamburger Kolloquium zur Intertextualität / нg. von W. Schmid und W. D. Stempel (Wiener Slawist. Almanach, Sonderb. 11). (s.291 – 360). Wien.

Macenka S. (2014). The score of the novel. Lviv.

Mishenina N. (2001). Intertextual Character of the Novelistic Biography (on the instance of Victor Petrov-Domontovych’s texts). Naukovi Zapysky, 19, 65–70.

Mochernyuk N. (2018). Out of Context: Intermediate strategies of literary creativity of Ukrainian writers-artists of the interwar period. Lviv.

Nisevych S. (2016). The Image of an Artist in the Interpreting Space of the Notion of Beaty. Sultanìvs’kì čitannâ, 5, 128–136.

Pastoureau M. (2020). The Colours of Our Memories. Kyiv.

Rajewsky I. О. (2005). Intermediality, Intertextuality, and Remediation : A Literary Perspective on Intermediality. Intermédialités. Québec, 6, 43–64.

Ralph Dutli über seinen Roman «Soutines letzte Fahrt». https://www.domradio.de/audio/ralph-dutli-ueber-seinen-roman-soutines-letzte-fahrt?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=dyn&gclid=EAIaIQobChMI5pyKqd7D7AIVloXVCh3H-wGrEAAYASAAEgLz7vD_BwE&fbclid=IwAR1VMC97hcrSowc1itLyZNR_GZdSStzEe6Zh0qYzLK-od76_6WnuvZXtplA

Нundorova, T., Syvachenko, Н.  (Еd.). (2018). Literature on the Field of Media / ed.. Kyiv, 2018.633 p.

Downloads


Переглядів анотації: 138

Опубліковано

2021-12-30

Як цитувати

Левицька, О. (2021). Інтермедіальні стратегії у біографічних романах про художників : (на матеріалі біографічних творів В. Домонтовича про Вінсента ван Гога та Ральфа Дутлі про Хаїма Сутіна). Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (18), 41–47. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.18.6

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства