Non fiction у сучасній літературі: перевага чи недолік? (На матеріалі творів Б.Гуменюка «Блокпост», М.Матіос «Приватний щоденник...», Н.Розлуцького «Нотатки мобілізованого»)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2020.16.2

Ключові слова:

Література нон-фікшн, майданно-воєнна проза, документалістика, еклектичність жанрів, екзистенційність, публіцистика, поетичний дискурс

Анотація

Стаття присвячена проблемі нон-фікшн у сучасній українській літературі. Авторка, на матеріалі книжок вітчизняних письменників про Революцію Гідності та війну на Сході, зокрема творів Б.Гуменюка, М.Матіос, Н.Розлуцького та ін., розглядає літературу факту як окремий різновид сучасної літератури, аналізує її особливості у контексті видань схожої тематики, задля подальшого послідовного «вписування» поняття в новітню літературознавчу парадигму. Такі еклектичні за жанром твори з’явилися в масиві воєнної прози найпершими, однак досі є одним із найзатребуваніших авторами і соціумом видань. Також у матеріалі переконливо доведено, що сьогоденна перевага документалістики над белетристикою не ґандж, а прикмета новітньої літератури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Nina Gerasymenko, Інститут літератури ім.Т. Шевченка НАН України

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Посилання

Варикаша М. Література non-fiction: поміж фактом і фікцією. Актуальні проблеми слов’янської філології. 2010. Вип. XXІІІ. Частина 3. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/38201/03-Varykasha.pdf (дата звертання: 30.11.20).

Галич О. У вимірах non-fiction: щоденники українських письменників ХХ ст. Луганськ: Знання, 2008. 200 с.

Галич О. Українська документалістика на зламі тисячоліть Луганськ: Знання, 2001. 246 с.

Головченко Н. «Блокпост», або Формула успіху Бориса Гуменюка. URL: https://www.facebook.com/notes/nina-golovchenko/блокпост-або-формула-успіху-бориса-гуменюка/1658373594429884/ (дата звертання: 30.11.20).

Гуменюк Б. Блокпост. Київ: Академія, 2016. 336 с.

Ігнатів Н. Документальна проза Світлани Алексієвич: проблематика та жанрологія. Султанівські читання. 2018. Вип. 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/culs_2018_7_18 (дата звертання: 02.12.20).

Колінько О. Нон-фікшн як особливий феномен сучасної белетристики. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2016. № 24. Том 2. URL: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v24/part_2/24.pdf (дата звертання: 02.12.20).

Колошук Н. Нефікційна література (документалістика) як маргінальне явище мультикультурного процесу сучасності: українська ситуація. Питання літературознавства: науковий  збірник. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. Вип. 78. С. 215–223.

Комлев Н. Словари иностранных слов. 2006. URL: http://rus-yaz.niv.ru/doc/foreign-words-komlev/fc/slovar-205.htm#zag-1522 (дата звертання: 01.12.20).

Коцарев О. Література війни. Дев’ять книг про фронт 2016 року: огляд. URL: http://texty.org.ua/pg/article/textynewseditor/read/73500/Literatura_vijny_Devjat_knyg_pro_front_2016 (дата звертання: 01.12.20).

Коцарев О. Сім книг про Майдан і Війну. Ще не осмислення, але ретельна фіксація реальності: огляд. URL: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/62544/Sim_knyg_pro_Majdan_i_Vijnu_Shhe (дата звертання: 01.12.20).

Матіос М. Приватний щоденник. Майдан. Війна. Львів: ЛА «Піраміда», 2015. 356 с.

Розлуцький Н. Нотатник мобілізованого. Київ: Темпора, 2018. 235 с.

Скочко Н. Борис Гуменюк: «Мені хочеться дати прикладом в зуби всій сучасній літературі». URL: http://litgazeta.com.ua/interviews/borys-gumenyuk-meni-hochetsya-daty-prykladom-v-zuby-vsij-suchasnij-literaturi/ (дата звертання: 01.12.20).

Таймазова Л. Мемуарно-щоденникова проза М. Волошина: художня інтерпретація внутрішнього світу особистості: автореф. дис… канд. філол. наук: спец. 10.01.02. «Російська література». Сімферополь, 2006. 20 с.

Танчин К. Щоденник як форма самовираження письменника: автореф. дис… канд. філол. наук: спец. 10.01.06 «Теорія літератури». Тернопіль, 2005. 20 с.

Чи є в Україні свій Хемінгуей? Нові книжки про війну. Громадське радіо, 15 вересня, 2015. URL: https://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/chy-ye-v-ukrayini-sviy-heminguey-novi-knyzhky-pro-viynu (дата звертання: 02.12.20).

Чиж Н. Воєнний щоденник як «Текст пам’яті» в умовах екстремального напруження особистості. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». №. 65. URL: https://eprints.oa.edu.ua/7685/1/22.pdf (дата звернення: 18.10.20).

REFERENCES

Varykasha M. (2010) Literatura non-fiction: pomizh faktom i fiktsiyeyu. [Non-fiction literature: between fact and fiction]. Aktualni problemy slovyanskoyi filolohiyi. 2010. № XXIII. Chastyna 3. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/38201/03-Varykasha.pdf (access date: 30.11.20) (in Ukrainіan).

Halych O. (2008) U vymirakh nonfiction: shchodennyky ukrayinskykh pysmennykiv XX stolittya: monohrafiya [In measuring non-fiction: blogs Ukrainian writers of the twentieth century: monograph]. Luhansk: Znannya. 200 p. (in Ukrainіan).

Halych O. (2001) Ukrayinska dokumentalistyka na zlami tysyacholit: monohrafiya. [Ukrainian documentary at the turn of the millennium]. Luhansk: Znannya. 246 p. [in Ukrainіan].

Golovchenko N. (2016) “Blokpost”, abo Formula uspihu Borysa Gumenyuka [“Checkpoint”, or Boris Humeniuk’s Formula for Success]. URL: https://www.facebook.com/notes/nina-golovchenko/блокпост-або-формула-успіху-бориса-гуменюка/1658373594429884/ (access date: 30.11.20) (in Ukrainіan).

Humenyuk B. (2016) Blokpost [Checkpoint]. Kyiv: Akademiya.

Ihnativ N. (2018) Dokumentalna proza Svitlany Aleksiyevych: problematyka ta zhanrolohiya [Documentary prose of Svetlana Aleksievich: issues and genre]. Sultanivsʹki chytannya. № 7. P. 199–214. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/culs_2018_7_18 (access date: 02.12.20) (in Ukrainіan).

Kolinko O. (2016) Non-fikshn yak osoblyvyy fenomen suchasnoyi beletrystyky [Non-fiction as a special phenomenon of modern fiction]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Filolohiya. № 24. Vol. 2. URL: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v24/part_2/24.pdf (access date: 02.12.20) (in Ukrainіan).

Koloshuk N. (2009) Nefiktsiyna literatura (dokumentalistyka) yak marhinalne yavyshche multykulturnoho protsesu suchasnosti: ukrayinska sytuatsiya [Non-fiction (documentary) as a marginal phenomenon of the multicultural process of modernity]. Pytannya literaturoznavstva: nauk. zb. Chernivtsi: Chernivetsʹkyy nats. un-t. №. 78. P. 215–223 (in Ukrainіan).

Komlev N. (2006) Slovari inostrannykh slov. URL: http://rus-yaz.niv.ru/doc/foreign-words-komlev/fc/slovar-205.htm#zag-1522 (access date: 01.12.20) (in Ukrainіan).

Koczarev O. (2016) Literatura vijny`. Dev'yat` kny`g pro front 2016 roku: oglyad [Literature of war. Nine Books on the Front of 2016: a review]. URL: http://texty.org.ua/pg/article/textynewseditor/read/73500/Literatura_vijny_Devjat_knyg_pro_front_2016 (дата звертання: 01.12.20) (in Ukrainіan).

Koczarev O. (2016) Sim kny`g pro Majdan i Vijnu. Shhe ne osmy`slennya, ale retel`na fiksaciya real`nosti: oglyad [Seven books about the Maidan and the War. Not yet comprehension, but a careful fixation of reality: a review]. URL: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/62544/Sim_knyg_pro_Majdan_i_Vijnu_Shhe. (access date: 01.12.20) (in Ukrainіan).

Matios M. (2015) Pry`vatny`j shhodenny`k. Majdan. Vijna [Private diary. Maidan. War]. L`viv: LA “Piramida”. 356 р. (in Ukrainіan).

Rozlutskyy, N. (2018). Notatnyk mobilizovanoho [Serviceman’s notebook]. Kyiv: Tempora. 235 p. (in Ukrainіan).

Skochko N. (2016) Borys Humenyuk: “Meni khochet'sya daty prykladom v zuby vsiy suchasniy literature” [Boris Humeniuk: “I want to give an example in the teeth of all modern literature”]. URL: http://litgazeta.com.ua/interviews/borys-gumenyuk-meni-hochetsya-daty-prykladom-v-zuby-vsij-suchasnij-literaturi/

(access date: 01.12.20) (in Ukrainіan).

Taymazova L. (2006) Memuarno-shchodennykova proza M. Voloshyna: khudozhnya interpretatsiya vnutrishnoho svitu osobystosti [M. Voloshin’s memoir-diary prose: artistic interpretation of the inner world of the individual]: avtoref. dys… kand. filoloh. nauk: spets. 10.01.02. “Rosiyska literature”. Simferopol. 20 p. (in Ukrainіan).

Tanchyn, K. (2005) Shchodennyk yak forma samovyrazhennya pysmennyka [Diary as a form of self-expression of the writer]: avtoref. dys... kand. filoloh. nauk: spets. 10.01.06 “Teoriya literatury”. Ternopil. 20 p. (in Ukrainіan).

Chy` ye v Ukrayini svij Xeminguej? Novi kny`zhky` pro vijnu [Does Ukraine have its own Hemingway? New books about the war]. Gromads`ke radio, 15 veresnya. URL: https://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/chy-ye-v-ukrayini-sviy-heminguey-novi-knyzhky-pro-viynu (access date: 02.12.20) (in Ukrainіan).

Chyzh N. (2017). Voyennyy shchodennyk yak “Tekst pam’yati” v umovakh ekstremalnoho napruzhennya osobystosti [Military diary as a “Text of the memory” in the circumstances of the extremal tension of the individual]. Naukovi zapysky Natsionalʹnoho universytetu “Ostrozka akademiya”. Seriya “Filolohichna”. № 65. URL: https://eprints.oa.edu.ua/7685/1/22.pdf (access date: 18.10.20) (in Ukrainіan).

Downloads


Переглядів анотації: 391

Опубліковано

30.12.2020

Як цитувати

Gerasymenko, N. (2020). Non fiction у сучасній літературі: перевага чи недолік? (На матеріалі творів Б.Гуменюка «Блокпост», М.Матіос «Приватний щоденник.», Н.Розлуцького «Нотатки мобілізованого») . Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (16), 16–22. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2020.16.2

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства