Пізнавати й утривалити в пам’яті: мемуаристика Святослава Гординського

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2020.16.13

Ключові слова:

мемуари, подорожній нарис, есе, образотворче мистецтво, Святослав Гординський

Анотація

У статті висвітлено тематику і жанрові різновиди мемуаристики Святослава Гординського. Виокремлено такі жанри, як власне мемуари, подорожні нариси, щоденникові нотатки, портрети відомих митців, листи, некрологи, усні оповіді, представлені інтерв’ю автора. Заакцентовано на магістральній мистецькій темі у мемуарах. Простежено наративні особливості спогадів митця. Мемуаристика Святослава Гординського може слугувати документальним матеріалом для мистецтвознавства та розкривати секрети творчості митця і письменника.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гординський С. Камені і люди. Гординський С. На переломі епох. Львів: Світ, 2004a. С. 443–453.

Гординський С. Леонід Перфецький у Парижі. Леонід Перфецький: монографія. Нью-Йорк, Торонто: Українська вільна академія наук у США, 1990. С. 47–49.

Гординський С. Лист з-над Арна Святослав Гординський про мистецтво. Збірник статей. Львів: Апріорі, 2015a. С. 153–156.

Гординський С. Львів, Париж, еміграція. Спогади про Степана Луцика. Степан Луцик – мистець. Нью-Йорк, Торонто, Вашингтон: Український вільний університет, 1973. С. 27–39.

Гординський С. Одинадцять днів на океані. Листки із щоденника. Арка. 1948. Ч. 1. С. 37–40.

Гординський С. Поїздка в Україну. Гординський С. На переломі епох. Львів: Світ, 2004b. С. 456–474.

Гординський С. Про мандрівки. Гординський С. Колір і ритми. Київ: Час, 1997. С. 68.

Гординський С. Про Олексу Новаківського і мистецьке життя Львова в його часи (жмут спогадів). Святослав Гординський про мистецтво. Збірник статей. Львів: Апріорі, 2015b. С. 410–413.

Горинь Б. Святослав Гординський на тлі доби: есе-колаж у 2 кн. Кн. 1. Київ: Ярославів Вал, 2017. С. 213.

Коцюбинська М. Історія, оркестрована на людські голоси. Екзистенційне значення художньої документалістики для сучасної української літератури. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 70 с.

Чермінська М. Автобіографічний трикутник. Свідчення, сповідь і виклик. Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. Друга половина ХХ – початок ХХІ ст. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. С. 327–428.

REFERENCES

Hordynskyi, S. (2004a) Kameni i liudy. Hordynskyi S. Na perelomi epokh. Lviv: Svit, pp. 443–453. (in Ukrainian).

Hordynskyi, S. (1990) Leonid Perfeckyi u Paryzhi. Leonid Perfeckyi. New York, Toronto: Ukrainska vilna akademiia nauk u SShA, pp. 47–49. (in Ukrainian).

Hordynskyi, S. (2015) Lyst z-nad Arna. Sviatoslav Hordynskyi pro mystetstvo. Zbirnyk statej. Lviv: Apriori, pp. 153–156. (in Ukrainian).

Hordynskyi, S. (1973) Lviv, Paryzh, emihratsiia. Spohady pro Stepana Lucyka. Stepan Lutsyk – mystets. New York, Toronto, Washington: Ukrainskyi vilnyi universytet, pp. 27–39. (in Ukrainian).

Hordynskyi, S. (1948) Odynadtsiat dniv na okeani. Lystky iz shhodennyka. Arka, Ch. 1. pp. 37–40. (in Ukrainian).

Hordynskyi, S. (1997) Pro mandrivky. Hordynskyi S. Kolir i rytmy. Kyiv: Chas, p. 68. (in Ukrainian).

Hordynskyi, S. (2015) Pro Oleksu Novakivskogho i mystecke zhyttia Lvova v joho chasy (zhmut spohadiv). Sviatoslav Hordynskyi pro mystetstvo. Zbirnyk statej. Lviv: Apriori, pp. 410–413. (in Ukrainian).

Hordynskyi, S. (2004b) Poizdka v Ukrainu. Hordynskyi S. Na perelomi epokh. Lviv: Svit, pp. 456–474. (in Ukrainian).

Horyn, B. (2017) Sviatoslav Hordynskyi na tli doby: ese-kolazh u 2 kn. Kn. 1. Kyiv: Yaroslaviv Val, 424 p. (in Ukrainian).

Kotsiubynska, M. (2008) Istoriia, orkestrovana na liudski holosy. Ekzystentsiine znachennia khudozhnoi dokumentalistyky dlia suchasnoi ukrainskoi literatury. Kyiv: Vyd. dim “Kyjevo-Mohylianska akademiia”, 70 p. (in Ukrainian).

Cherminska, M. (2008) Avtobiohrafichnyi trykutnyk. Svidchennia, spovid i vyklyk. Teoriia literatury v Polshchi. Antolohiia tekstiv. Druha polovyna ХХ – pochatok ХХІ st. Kyiv: Vyd. dim “Kyjevo-Mohylianska akademiia”, pp. 327–428. (in Ukrainian).

Downloads


Переглядів анотації: 104

Опубліковано

30.12.2020

Як цитувати

Mocherniuk, N. (2020). Пізнавати й утривалити в пам’яті: мемуаристика Святослава Гординського. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (16), 90–96. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2020.16.13