Деконструкція як стратегія творення альтернативної біографії (на матеріалі роману П. Яценка «Нечуй. Немов. Небач»)

Автор(и)

  • Yana Kravchenko Запорізький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2020.16.4

Ключові слова:

деконструкція, альтернативна біографія, вільна гра, децентрування структури, паратекст, контекст, стімпанк, кінороман

Анотація

Дослідження зумовлене трансформацією світоглядно-ідеологічних орієнтирів сучасної національної самосвідомості і потребою узагальнення специфічних процесів переформатування канонічних форм літературної біографії. На матеріалі стімпанк роману П. Яценка «Нечуй. Немов. Небач» аналізується характер реалізації деконструктивної стратегії творення альтернативної біографії. Авторська концепція виявляється суголосною ідеям Ж. Дерріди про заперечення існування єдиного джерела художнього смислу і переміщення смислотворчого центру в межах естетичного об’єкту. Концепція зцентрованої структури («вільної гри»), реалізована в романі П. Яценка, обумовила заміщення, трансформації і переміщення змістовних і формальних елементів тексту. Ігрові стратегії візуалізації, використані в романному паратексті, а також елементи альтернативності, маніфестують характерну для деконструкції зміну полярності традиційних бінарних опозицій і відмову від авторитетного центру. Цілісність біографії І.С. Нечуя-Левицького, забезпечена в романі П. Яценка загальним світоглядним і ідейно-естетичним контекстом, завдяки прийомам децентрування структури, отримує інші центри – романтичний, ідеологічний, пригодницько-містичний, гумористично-фарсовий, релігійний, символічний, ціннісний.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство та культурологія. Київ: Смолоскип, 2008. 360 с.

Ганошенко Ю. Альтернативна біографія в сучасній українській літературі як гра з пам’яттю та ідентичністю. Літератор-інтелектуал у міграційних процесах: виклики для пам’яті та ідентичності. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2018. С. 161–177.

Дерріда Ж. Структура, знак і гра у дискурсі гуманітарних наук. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. Львів: Літопис, 2001. С. 617–641.

Ісаєнко К. Іван Нечуй-Левицький: по-чу-ти «механічне серце». Література та культура Полісся. Вип. 93. Серія «Філологічні науки». № 11. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. С. 19–26.

Книш І. Кордологізм та його роль у становленні української нації: сучасний науковий дискурс. Філософія науки: традиції та інновації. Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. № 1(11). С. 136–145.

Мейзерська Т. Інтертекст роману П. Яценка «Нечуй. Немов. Небач». Сучасні літературознавчі студії. 2018. Вип. 15. С. 138–142.

Тараторіна С. Нечуй-Левицький із механічним серцем, або Незбагненні шляхи українського паропанку. ЛітАкцент. URL: http://litakcent.com/2017/10/20/nechuy-levitskiy-iz-mehanichnim-sertsem-abo-nezbagnenni-shlyahi-ukrayinskogo-paropanku (дата звернення 20.10.2017).

Тарнавський М. Нечуваний Нечуй. Реалізм в українській літературі. Київ: Лаурус, 2018. 288 с.

Юркевич П. Философские произведения. Москва: Правда, 1990. 672 с.

Яценко П. Нечуй. Немов. Небач: кінороман. Львів: ЛА Піраміда, 2017. 148 с.

REFERENCES

Barri, P. (2008) Vstup do teoriji: literaturoznavstvo ta kulturologhija (360 р.). Smoloskyp.

Ghanoshenko, Ju. (2018) Aljternatyvna bioghrafija v suchasnij ukrajinsjkij literaturi jak ghra z pam'jattju ta identychnistju (рр. 161–177). Literator-intelektual u mighracijnykh procesakh: vyklyky dlja pam'jati ta identychnosti. Vyd-vo ChNU im. Petra Moghyly.

Derrida, Zh. (2001) Struktura, znak i ghra u dyskursi ghumanitarnykh nauk (рр. 617–641). Antologhija svitovoji literaturno-krytychnoji dumky ХХ st. Litopys.

Isajenko, K. (2018) Ivan Nechuj-Levycjkyj: po-chu-ty “mekhanichne serce” (рр. 19–26). Literatura ta kuljtura Polissja. Vyp. 93. Serija “Filologhichni nauky”. № 11. NDU im. M. Gogolja.

Knysh, I. (2015) Kordologhizm ta jogho rolj u stanovlenni ukrajinsjkoji naciji: suchasnyj naukovyj dyskurs (рр. 136–145). Filosofija nauky: tradyciji ta innovaciji. SumDPU im. A. S. Makarenka. № 1(11).

Mejzersjka, T. (2018) Intertekst romanu P. Jacenka “Nechuj. Nemov. Nebach” (рр. 138–142). Suchasni literaturoznavchi studiji. Vyp. 15.

Taratorina, S. (2017) Nechuj-Levycjkyj iz mekhanichnym sercem, abo Nezbaghnenni shljakhy ukrajinsjkogho paropanku. LitAkcent. http://litakcent.com/2017/10/20/nechuy-levitskiy-iz-mehanichnim-sertsem-abo-nezbagnenni-shlyahi-ukrayinskogo-paropanku

Tarnavskyj, M. (2018) Nechuvanyj Nechuj. Realizm v ukrajinsjkij literaturi. Laurus.

Jurkevych, P (1990). Fylosofskye proyzvedenyja. Pravda.

Jacenko, P. (2017) Nechuj. Nemov. Nebach: kinoroman. LA Piramida.

Downloads


Переглядів анотації: 223

Опубліковано

30.12.2020

Як цитувати

Kravchenko, Y. (2020). Деконструкція як стратегія творення альтернативної біографії (на матеріалі роману П. Яценка «Нечуй. Немов. Небач»). Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (16), 29–34. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2020.16.4

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства