Генеза літературного мейнстриму в контексті функціонування соцреалізму та постмодернізму

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2412-2475.2020.16.9

Ключові слова:

Мейнстрим, літературний мейнстрим, оверграунд, соцреалізм, постмодернізм, канон, ідеологія, топіка, літературний процес

Анотація

У статті проаналізовано мейнстрим як набір прийнятних офіційних культурних стандартів, що активно функціонують в літературно-мистецьких практиках соцреалізму та постмодернізму. Визначено особливості розвитку літературного процесу в Україні в контексті узаконення соцреалістичного канону, що автономно існує в межах культурно-історичного простору і накладає ідеологічний та естетичний відбиток на формуванні й становленні літератури, витісняє попередній та існуючий письменницький досвід. За допомогою історико-літературного та порівняльного методів аналізу літературних напрямів осмислено маркери мейнстримних художніх текстів та співвіднесеність з літературним оверграундом соцреалістичних та постмодерних творів. Результатом дослідження є факт встановлення помилкового утотожнення текстів періоду соцреалізму з явищем літературного мейнстриму в межах масової культури, оскільки такі твори не орієнтовані на демократичні цінності, натомість марковані ідеологічними штампами та мають на меті нав’язати читачу позицію правлячої верхівки влади. Деформація відбувається і в межах категорії реалістичності, адже соцреалістичний текст не відтворює буття в об’єктивних проявах, а прогнозує його як запрограмоване в майбутньому щасливе життя народу за умови дотримання останнім встановлених державою правил та вимог. Тексти доби соцреалізму деформують двокомпонентну структуру літературного мейнстриму: читацький інтерес та його очікування від художніх текстів не були каталізатором розвитку радянської літератури, яка мала чисто прагматичне спрямування. В межах literature-компоненту, реципієнти мали справу з чітко визначеним колом проблем, порушених у текстах, серед яких чільне місце – за формуванням нового типу громадянина, здатного служити на становлення рідної держави та її пріоритетних напрямів розвитку. Натомість формують літературний мейнстрим тексти доби постмодернізму, яким притаманні відкритість, тривіальність, звернення до буденного, доступність, вживання архетипних образів та уявлень, суміш непоєднуваного в одне ціле тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Yurii Telets, Київський університет імені Бориса Грінченка

Аспірант кафедри української літератури і компаративістики Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

Посилання

Борев Ю. Художественный процесс (проблемы теории и методологии). Методология анализа литературного процесса. Москва, 1989. С. 4–30.

Галич О. Теорія літератури. Київ: Либідь, 2001. 487 с.

Голубков М. Утраченные альтернативы: формирование монической концепции советской литературы. 20–30-е годы. Москва: Наследие, 1992. 202 с.

Гройс Б. Полуторный стиль: соцреализм между модернизмом и постмодернизмом / Борис Гройс. Соцреалистический канон / под общ. ред. Х. Гюнтера, Е. Добренко. Санкт-Петербург: Академический проект, 2000. С. 109–118.

Гундорова Т. Соцреалізм як масова культура. Сучасність. 2004. № 6. С. 52–66.

Гундорова Т. Соцреалізм: між модерном і авангардом. Слово і Час. 2008. № 4. С. 14–21.

Гюнтер Х. Жизненные фазы соцреалистического канона. Соцреалистический канон / под общ. ред. Х. Гюнтера, Е. Добренко. Санкт-Петербург: Академический проект, 2000. С. 281–288.

Гюнтер Х. Художественный авангард и социалистический реализм. Соцреалистический канон / под общ. ред. Х. Гюнтера, Е. Добренко. Санкт-Петербург: Академический проект, 2000. С. 101–108.

Десятерик Д. Альтернативная культура. URL: http://cult-lib.ru/doc/dictionary/alternative-culture/index.htm

Конквест Р. Роздуми над сплюндрованим століттям. Київ: Основи, 2003. 371 с.

Казакова Г. Мейнстрим в современной литературе: культурологический аспект. Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2017. № 1. С. 60–64.

Панченко А. Топика и культурная дистанция. Историческая поэтика: Итоги и перспективы изучения. Москва: Наука, 1986. С. 237–246.

Теория литературы: в 4 т. / под. ред. Ю. Борева. Москва: Наследие, 2001. Т. 4: Литературный процесс. 624 с.

Тлостанова М. Мейнстрим // Западное литературоведение ХХ века: энцикл. / гл. ред. Е. Цурганова. – Москва: Intrada, 2004. – С. 246–247.

Федорів У. Соцреалістичний канон в українській літературі: механізми формування та трансформації: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова». Львів, 2016. 20 с.

Фесянова Н. Эволюция романного творчества Уильяма Дина Хоуэллса. Вестник Чувашского университета. 2009. Вып. 3. С. 330–336.

Хархун В. Соцреалістичний канон в українській літературі: генеза, розвиток, модифікації. Ніжин: ТОВ «Гідромакс», 2009. 508 с.

Możejko E. Realizm socjalistyczny: Teoria. Rozwój. Upadek. Kraków: Universitas, 2001. 314 s.

REFERENCES

Borev, Y. (1989). Hudozhestvennyiy protsess (problemyi teorii i metodologii) [Artistic process (problems of theory and methodology)]. Metodologiya analiza literaturnogo protsessaMethodology for analyzing the literary process, Moscow, 4–30 (in Russian).

Borev, Y. (Ed.). (2001). Teoriya literaturyi: v 4 t. [Literary theory: in 4 vol.]. Moscow: Nasledie, (Vol. 4), 624 p. (in Russian).

Desyaterik, D. (2005). Alternativnaya kultura [Alternative culture]. Moscow: Ultra. Kultura. URL: http://cult-lib.ru/doc/dictionary/alternative-culture/index.htm. (in Russian).

Fedoriv, U. (2016). Sotsrealistichniy kanon v ukrayinskiy literaturi: mehanizmi formuvannya ta transformatsiyi: avtoref. dis. … kand. fIlol. nauk: spets. 10.02.01 “Ukrayinska mova” [Socialist realist canon in Ukrainian literature: mechanisms of formation and transformation]. Extended abstract of candidate`s thesis. Lviv, 20 p. (in Ukrainian).

Fesyanova, N. (2009). Evolyutsiya romannogo tvorchestva Uilyama Dina Houellsa [The Evolution of William Dean Howells' Romance]. Vestnik Chuvashskogo universiteta – Bulletin of the Chuvash University, 3, 330–336 (in Russian).

Galich, O., & Vasilev, E., Nazarets, O. (2001). Teoriya literaturi [Theory of literature]. Kyiv, Libid, 487 р. (in Ukrainian).

Golubkov, M. (1992). Utrachennyie alternativyi: formirovanie monicheskoy kontseptsii sovetskoy literaturyi. 20–30-e gody [Lost Alternatives: Formation of the Monic Concept of Soviet Literature. 20–30 years]. Moscow: Nasledie, 202 р. (in Russian).

Groys, B., & Gyunter, H., Dobrenko, Е. (Ed.). (2000). Polutornyiy stil: sotsrealizm mezhdu modernizmom i postmodernizmom / Sotsrealisticheskiy kanon [One and a half style: socialist realism between modernism and postmodernism / Socialist realist canon]. Saint Petersburg: Akademicheskiy proekt, 109–118 (in Russian).

Gundorova, T. (2004). Sotsrealizm yak masova kultura [Social realism as a mass culture]. Suchasnіst – Modernity, 6, 52–66 (in Ukrainian).

Gundorova, T. (2008). Sotsrealizm: mizh modernom i avangardom [Socialist realism: between modernism and avant-garde]. Slovo i chas – Word and time, 4, 14–21 (in Ukrainian).

Gyunter, H., & Dobrenko, E. (Ed.). (2000). Hudozhestvennyiy avangard i sotsialisticheskiy realizm / Sotsrealisticheskiy kanon [Artistic avant-garde and socialist realism / Socialist realist canon]. Saint Petersburg: Akademicheskiy proekt, 101–108 (in Russian).

Gyunter, H., & Dobrenko, E. (Ed.). (2000). Zhiznennyie fazyi sotsrealisticheskogo kanona / Sotsrealisticheskiy kanon / [Life phases of the socialist realist canon / Socialist realist canon]. Saint Petersburg: Akademicheskiy proekt, 281–288 (in Russian).

Harhun, V. (2009). Sotsrealistichniy kanon v ukrayinskiy literaturi: geneza, rozvitok, modifikatsiyi [Socialist realist canon in Ukrainian literature: genesis, development, modifications]. Nizhin: TOV “Gidromaks”, 508 p. (in Ukrainian).

Kazakova, G. (2017). Meynstrim v sovremennoy literature: kulturologicheskiy aspekt [Mainstream in modern literature: cultural aspect]. Vestnik Chelyabinskoy gosudarstvennoy akademii kulturyi i iskusstv – Bulletin of the Chelyabinsk State Academy of Culture and Arts, 1, 60–64 (in Russian).

Konkvest, R. (2003). Rozdumi nad splyundrovanim stolittyam [Reflections on the plundered century]. Kyiv: Osnovy, 371 p. (in Ukrainian).

Mozeyko, E. (2001). Realizm sotsrealistichniy: Teoria. Rosvytok. Upadok [Socialist Realism: Theory. Development. Fall]. Kraków: Universitas, 314 p. (in Polish).

Panchenko, A. (1986). Topika i kulturnaya distantsiya / Istoricheskaya poetika: Itogi i perspektivyi izucheniya [Topics and Cultural Distance / Historical Poetics: Results and Prospects of Study]. Moscow: Nauka, 237–246 (in Russian).

Tlostanova, M. & Tsurganova, E. (Ed.) (2004). Meynstrim / Zapadnoe literaturovedenie XX veka [Mainstream / Western Literary Studies of the 20th Century: The Encycl.] Moscow: Intrada, 246–247 (in Russian).

Downloads


Переглядів анотації: 177

Опубліковано

30.12.2020

Як цитувати

Telets, Y. (2020). Генеза літературного мейнстриму в контексті функціонування соцреалізму та постмодернізму. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (16), 67–74. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2020.16.9

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства