КУЛЬТУРНО-УНІВЕРСАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ В МЕТОДОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ

Автор(и)

  • Ольга Дмитрівна Турган

Ключові слова:

універсалія, культурно-універсальний аналіз, «онтологічна поетика», тема, образ, мотив, інваріант / варіант

Анотація

У статті окреслюється місце універсальних структур в художній, зокрема літературній, творчості, розглядаються культурно-універсальні підходи до художньо-літературного твору
в сучасних гуманітарних науках. Обґрунтовується зміст категорії культурної універсалії
у співвідношенні з такими літературознавчими поняттями, як тема, мотив, образ та ін.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Дмитрівна Турган

завідувач кафедри культурології та українознавства Запорізького державного медичного університету, доктор філологічних наук, професор

Посилання

Бахтин М.М. Эпос и роман / М.М. Бахтин. — СПб : Азбука, 2000. — 304 с.

Белецкий А. В мастерской художника слова // Білецький О. Зібрання праць у п’яти томах. Том 3. Українська радянська література. Теорія літератури. — К. : Наукова думка, 1966. — С. 274–489.

Германова де Діас Е.В. Християнська традиція в ситуації постмодерну / Германова де Діас Елеонора Владиславна. — Дис… канд. філос. н. : 17.00.01. — Харків, 2004. — 232 с.

Гутчин И.Б. Кибернетические модели творчества / И.Б. Гутчин. — М. : Знание, 1969. — 64 с.

Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора; Пер. з англ. В. Шовкун;

Наук. ред. пер. О. Шевченко. — К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. — 503 с.

Ерёменко А.М. История как событийность : Монография : В 2-х т. / А.М. Ерёменко. — Т. 1. — Луганск : РИО ЛАВД, 2005. — 544 с.

Жолковский А.К. Работы по поэтике выразительности: Инварианты — Тема — Приёмы — Текст / Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. — М. : АО Изд. группа «Прогресс», 1996. — 344 с.

Карасёв Л.В. Онтология и поэтика / Л.В. Карасёв // Литературные архетипы и универсалии /

Под ред. Е.М. Мелетинского. — М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. — С. 293–347.

Кирилюк А. Универсалии культуры и семиотика дискурса. Миф / Александр Кирилюк. — Одесса : Изд. дом «Рось», 1996. — 143 с.

Крымский С.Б. Эпистемология культуры / Крымский С.Б., Парахонский В.М. — К. : Наукова думка, 1993. — 216 с.

Культурология. ХХ век // www.auditorium.ru/edu/ref/enc

Лотман Ю.М. Структура художественного текста / Ю.М. Лотман. — М. : Искусство, 1970. — 382 с.

Мириманов В.Б. Универсалии дописьменного искусства / В.Б. Мириманов // Литературные архетипы и универсалии / Под ред. Е.М. Мелетинского. — М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. — С. 11–72.

Морен В. Втрачена парадигма: природа людини / В. Морен / Пер. з фр., вступ, післямова М. Собацького. — К. : КАРМЕ-СІНТО, 1995. — 208 с.

Пашник О.В. Онтологічні й культурно-історичні універсалії в українській прозі 20-30-х рр. ХХ ст. / Олена Валеріївна Пашник. — Дис… канд. філол. н. : 10.01.01. — Запоріжжя, 2005. — 197 с.

Постмодернизм. Энциклопедия / Сост. и науч. ред. А.А. Грицанов, М.А. Можейко. — Минск : Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. — 1040 с.

Пятигорский А.М. Избранные труды / А.М. Пятигорский. — М. : Школа «Языки русской культуры», 1996. — 590 с.

Силантьев И.В. Поэтика мотива / И.В. Силантьєв / Отв. ред. Е.К. Ромодановская. — М. : Языки славянской культуры, 2004. — 296 с.

Універсальні виміри української культури / НАН України. — Одеса : Друк, 2000. — 216 с.

Хализев В.Е. Теория литературы / В.Е. Хализев. — М. : Высшая школа, 1999. — 110 с.

Downloads


Переглядів анотації: 93

Опубліковано

2016-03-11

Як цитувати

Турган, О. Д. (2016). КУЛЬТУРНО-УНІВЕРСАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ В МЕТОДОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (4). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/269