ВАСИЛЬ СТУС: ДО ПИТАННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ВПЛИВУ

Автор(и)

  • Тетяна Михайлівна Михайлова

Ключові слова:

вплив, текстові перегуки, читацькі захоплення, самобутність, палімпсести

Анотація

У статті аналізуються факти літературних впливів на творчість В. Стуса. Відмічається наслідування поетом текстів Шевченка, Рільке, Пастернака та інших письменників. Здійснюється спроба співвіднести відповідне явище з творчою індивідуальністю самого Стуса.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Михайлівна Михайлова

аспірантка відділу слов’янських літератур Інституту літерату- ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України

Посилання

Бахтин М.М. Ответ на вопрос редакции «Нового мира» / М.М. Бахтин // Литературно-критические статьи / сост. С. Бочаров, В. Кожинов. — М. : Худ. лит., 1986. — С. 501–508.

Будний В.В. Порівняльне літературознавство : підруч. / В. Будний, М. Ільницький. — К. : Києво-Могилян. академ., 2008. — 430 c.

Дворко Г. про В. Стуса / Б. Підгірний, С. Чернілєвський // Нецензурний Стус : кн. у 2 ч. Ч. 2. — Т. : Підруч. і посіб., 2003. — С. 195–221.

Дима А. Принципы сравнительного литературоведения / А. Дима ; пер. с румынского

М. В. Фридмана / А. Дима. — М. : Прогресс, 1977. — 230 с.

Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы / Д. Дюришин ; пер. со словацкого И.А. Богдановой. — М. : Прогресс, 1979. — 320 с.

Коцюбинська М. Епістолярна творчість Василя Стуса / М. Коцюбинська // Стус В.С. Твори :

у 4 т., 6 кн. / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. — Л. : Просвіта, 1997. — Т. 6. — Кн. 2. — 1997. — С. 218–240.

Литература: Справочные материалы : кн. для учащихся / под общ. ред. С.В. Тураева. — М. : Просвещение, 1988. — 335 с.

Рубчак Б. Перемога над прірвою: Про поезію Василя Стуса [Електронний ресурс] / Б. Рубчак // Сучасність. — 1983. — № 10. — С. 52–83. — Режим доступу : http://exlibris.org.ua/stus/r23.html. — Назва з титул. екрана. — (Дата звернення: 12.02.2014).

Стус В. Свіча в свічаді: Поезії / В. Стус ; упоряд.: Царинник М., Бургардт В. ; [передм. М. Царинник]. — К. : Сучасність, 1977. — 126 с.

Стус В.С. Твори : у 4 т., 6 кн. / голов. редкол.: Коцюбинська М.Х. (голова) [та ін.] ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. — Л. : Просвіта, 1997. — Т. 6. — Кн. 1: Листи до рідних. — 1997. — 496 с.

Стус Д. Василь Стус — поет, людина, правозахисник / Д. Стус // Стус В. Вибрані твори / [упоряд. Д. Стус]. — К. : Смолоскип, 2012. — С. 9–70.

Цейтлин А.Г. Фольклор и художественная литература. Влияния / А.Г. Цейтлин // Труд писателя. — М. : Советский писатель, 1968. — С. 79–95.

Downloads


Переглядів анотації: 89

Опубліковано

2016-03-11

Як цитувати

Михайлова, Т. М. (2016). ВАСИЛЬ СТУС: ДО ПИТАННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ВПЛИВУ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (4). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/243