ПОДОРОЖНІ ЗАПИСКИ МАРИНИ ГРИМИЧ «БРАНЗОЛІЯ» ЯК ПРИКЛАД УКРАЇНСЬКОЇ НАРАТИВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ “BELLES NON-FICTION”

Автор(и)

  • Nataliia Rozinkevych

Ключові слова:

“belles non-fiction”, подорожні твори, подорожні записки, фактографічна точність, суб’єктивізм

Анотація

У статті представлено жанр подорожніх записок сучасної української літератури “belles nonfiction” на прикладі твору Марини Гримич «Бранзолія»; здійснено аналіз особливостей поєднання науково-популярного та художнього компонентів у цьому жанрі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Nataliia Rozinkevych

аспірантка кафедри української літератури і компаративістики
Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Посилання

Бовсунівська Т. Основи теорії літературних жанрів : монографія / Т. Бовсунівська. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. — 519 с.

Бочан П.О. Україна в поглядах німецьких і французьких вчених, послів і мандрівників XVII—XIX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Петро Олегович Бочан. — Чернівці, 2008. — 20 с.

Будний В. Порівняльне літературознавство : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В. Будний, М. Ільницький. — К. : ВД «Києво-Могил. акад.», 2008. — 430 с.

Галич О.А. У вимірах non-fiction : щоденники українських письменників ХХ століття : монографія / О. Галич. — Луганськ : Знання, 2008. — 200 с.

Гримич М. «Український Союз в Бразилії» (за архівними джерелами) [Електронний ресурс] / М. Гримич // Соціотехнічні системи : інтернет-блог. Academia.edu — Бібліогр.: 3 назви. — Режим

доступу: http://www.academia.edu/4117879/_Український_Союз_в_Бразилії_за_архівними_джерелами_— Назва з екрана. — Дата звернення: 14.09.2015.

Гримич М. Бранзолія : подорожні записки / М. Гримич. — К. : Дуліби, 2015. — 156 с.

Иванова Н.В. Жанр путевых записок в русской литературе первой трети XIX века : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 / Н.В. Иванова ; НАМ РФ. — М, 2010. — 36 с.

Макарчук С. Писемні джерела з історії України. Курс лекцій / Рецензенти: В.І. Наулко, О.Я. Мацюк. — Львів: Світ, 1999. — 352 c.

Мажара Н.С. Теорія метажанру в контексті літератури “non-fiction” [Електронний ресурс] / Н. Мажара ; Вісник Луганськ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка // Соціотехнічні системи : інтернет-журн.

Бібліотека — Бібліогр.: 3 назви. — Режим доступу : http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=10063

&chapter=1 — Назва з екрана. — Дата звернення: 14.09.2015.

Никифоренко Н.О. Мандрівні записки Й.А. Гільденштедта як джерело з соціальноекономічної історії України другої половини XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 00.07.06 / Наталя

Олексіївна Никифоренко. — Донецьк, 2000. — 17 с.

Стужук О.І. Художня фантастика як метажанр (на матеріалі української літератури ХІХ–ХХ ст.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 «Теорія літератури» /

О.І. Стужук. — К., 2006. — 24 с.

Downloads


Переглядів анотації: 93

Опубліковано

2016-03-04

Як цитувати

Rozinkevych, N. (2016). ПОДОРОЖНІ ЗАПИСКИ МАРИНИ ГРИМИЧ «БРАНЗОЛІЯ» ЯК ПРИКЛАД УКРАЇНСЬКОЇ НАРАТИВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ “BELLES NON-FICTION”. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (6). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/193

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства