ЗАПИСКИ / НОТАТКИ ШІСТДЕСЯТНИКІВ: ЖАНРОВА ПРИРОДА І ХУДОЖНЯ СПЕЦИФІКА ЯВИЩА

Автор(и)

  • Oleh Rarytskyi

Ключові слова:

записки, нотатки, художньо-документальна проза, метажанр

Анотація

У статті осмислено жанрові особливості письменницьких записок шістдесятників як однієї із складових художньо-документального метажанру. За змістом  — це стислі повідомлення, що віддзеркалюють авторські рефлексії, емоційні переживання або конкретизують певні події з життя автора. У площині записок розглядаються й подорожні нариси, які вимагають конкре- тизації записів, опертя на факти, докладно інтерпретують конкретні події та явища, проти- ставляють розгалужений сюжет фрагментарності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Oleh Rarytskyi

доцент кафедри історії української літератури та компаративістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, кандидат філологічних
наук, доцент

Посилання

Галич О. Художня документалістика на зламі тисячоліть: специфіка, ґенеза, перспективи : монографія / О. Галич. — Луганськ : Знання, 2001. — 246 с.

Горбач А.-Г. З румунських вражень : подорожні нотатки / Анна-Галя Горбач. — К. : Дніпро,1993. — 75 с.

Дзюба І. Не окремо взяте життя / Іван Дзюба ; післямова М. Жулинського. — К. : Либідь, 2013. — 760 с. ; іл.

Коротич В. Береги океану : подорожні нариси / В. Коротич. — К. : Дніпро, 1981. — 485 с.

Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / [aвт.-уклад. Ю.І. Ковалів]. — К. : Академія, 2007. — Т. 1 : А (аба)—Л (лямент). — 608 с.

Неживий О. Життя у слові: Джерелознавча проблематика творчості Григора Тютюнника : монографія / О. Неживий. — К. : ВЦ «Академія», 2014. — 224 с.

Пустовіт В. Українська письменницька мемуаристика ХІХ століття: націєтворчий дискурс : дис. … д-ра філол. наук : 10.01.01 / Валерія Юріївна Пустовіт. — Луганськ : [б. в.], 2010. — 407 с.

Рарицький О. Щоденникові записки «Із таборового зошита» В. Стуса: шлях виходу у вільний світ / О. Рарицький // Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за під-

сумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп. : у 5 т. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-

Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. — Вип. 10. — Т. 3. — С. 181–182.

Савкина И. Записки как «деперсонализированный дневник»: документально-художественный потенциал жанра / И. Савкина // Вопросы литературы. — 2013. — № 1. — С. 337–354.

Стус В. З таборового зошита / В. Стус // В. Стус. Твори : у 6 т., 9 кн. — Львів : Просвіта, 1994–1999. — Т. 4 : Повісті та оповідання. Незакінчені твори. Сценарії. Літературна критика. Заяви,

публіцистичні листи та звернення. — 1994. — С. 485–502.

Тютюнник Гр. Бути письменником : щоденники, записники, листи / Гр. Тютюнник ; передм., упорядкув. О. Неживого. — К. : Ярославів Вал, 2011. — 440 с.

Downloads


Переглядів анотації: 96

Опубліковано

2016-03-04

Як цитувати

Rarytskyi, O. (2016). ЗАПИСКИ / НОТАТКИ ШІСТДЕСЯТНИКІВ: ЖАНРОВА ПРИРОДА І ХУДОЖНЯ СПЕЦИФІКА ЯВИЩА. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (6). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/192

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства