СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОГО ЧАСУ В НОВЕЛІ АБСУРДУ

Автор(и)

  • Maryna Yeshchenko

Ключові слова:

абсурд, художній час, новела, метафора, метонімія

Анотація

У статті автор розглядає художній час як особливий елемент сюжетотворення абсурдист- ської новели. Аналізуючи малу прозу О.  Шинкаренка, О.  Коцарева, О.  Романенка і  О.  Стусенка, вказує на специфічне застосування метафори у творенні образу часу, а саме — буквальне роз- горнення тропу, що сприяє досягненню абсурдного ефекту. Найуживанішими в новелі абсурду є метафори: «час—гроші», «час—рух», «час—вода» і «час—річ». Автор вказує на алюзійність деяких образів, зокрема зупиненого годинника, що набув абсур- дистського вияву у творчості Д. Хармса. Також вагоме місце у дослідженні займає аналіз сприй- няття відрізків часу персонажами творів і  здатність часу відображати (вимірювати) певні процеси, такі як життя, кохання. Окремо автор характеризує час як прийом містифікації читача, що полягає в надмірному використанні часових ознак, які в контексті лише підсилю- ють відчуття абсурдності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Maryna Yeshchenko

здобувач кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Посилання

Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике / М.М. Бахтин // М.М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. — М. :

Худ. лит., 1975. — С. 234–407.

Бондаренко Е.В. Когнитивная метафора времени в поэтическом дискурсе: трансформация метафорики У. Одена в творчестве И. Бродского / Е.В. Бондаренко // Русская филология: Вестник

Харьков. нац. пед. ун-та им. Г.С. Сковороды. — 2014. — № 3 (52). — С. 42–47.

Буренина О.Д. Символистский абсурд и его традиции в русской литературе и культуре первой половины ХХ века / О.Д. Буренина. — СПб. : Алетейя, 2005. — 332 с. — (Серия «Зарубежная руси-

стика»).

Васильев И.Е. Взаимодействие метода, стиля и жанра в творчестве обэриутов / И.Е. Васильев // Проблемы взаимодействия метода, стиля и жанра в советской литературе. — Свердловск, 1990. —

С. 52–60.

Волкова А. Поэтика непроисходящего: специфика абсурдизма в пьесе С. Беккета «В ожидании Годо» / А. Волкова // Альманах современной науки и образования. — 2011. — № 2 (45). —

С. 189–191.

Жаккар Ж.-Ф. “Cisfinitum” и смерть. «Каталепсия времени» как источник абсурда [Электронный ресурс] / Ж.-Ф. Жаккар // Абсурд и вокруг : сб. ст. — М., 2004. — Режим доступа : maxima-library.

org/mob/b/7031/read

Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда / Ж.-Ф. Жаккар. — СПб. : Академический проект, 1995. — 472 с.

Заєць С. Поетика абсурду в теоретико-філософській спадщині М. Куліша / С. Заєць // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філолог. науки). — 2011. — № 3. —

С. 42–46.

Клюев Е.В. Теория литературы абсурда / Е.В. Клюев. — М. : Изд-во УРАО, 2000. — 104 с.

Коренева М. Литературное измерение абсурда / М. Коренева // Художественные ориентиры зарубежной литературы ХХ века. — М. : ИМЛИ РАН, 2002. — С. 477–506.

Коцарев О. Неймовірна історія правління Хлорофітума Першого: Пригодницькі повідомлення / О. Коцарев. — К. : Смолоскип, 2009. — 264 с. — (Серія «Вони повертаються»).

Кулинич Н.В. Космо- і антропоцентризм у драматургічній поетиці С. Беккета : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Н.В. Кулинич ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. — Сімферополь, 2011. — 20 с.

Любенко О. Експеримент в українській драматургії: феномен Ігоря Костецького / О. Любенко // Слово і Час. — 2005. — № 6. — С. 32–41.

Молчанов В.В. Время как прием мистификации читателя в современной западной литературе / В.В. Молчанов // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. — Л. : Изд-во «Наука», 1974. — С. 200–209.

Падучева Е.В. К семантике слова время: метафора, метонимия, метафизика / Е.В. Падучева // Поэтика. История литературы. Лингвистика : сб. к 70-летию В.В. Иванова. — М. : ОГИ, 1999. —

С. 761–776.

Романенко О. Калейдоскоп : анекдоти / О. Романенко. — К. : Альтерпрес; СПД Романенко, 2010. — 304 с.

Стусенко О. Голоси із ночі : новели / Олександр Стусенко. — К. : Смолоскип, 2008. — 158 с. — (Лауреати «Смолоскипа»).

Токарев Д. Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Даниила Хармса и Сэмюэля Беккета : монография / Д. Токарев. — М. : Новое литературное обозрение, 2002. — 336 с.

Хабарова І.В. Російська жіноча драматургія другої половини 80-х — 90-х років ХХ століття (герой, конфлікт, хронотоп) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.02 / І.В. Хабарова. — Х., 2007. — 20 с.

Хармс Д.И. Старуха / Д.И. Хармс // Д.И. Хармс. Полное собрание сочинений ; сост., подг. текста и прим. В.Н. Сажина. — СПб. : Академический проект, 1997. — Т. 2 : Проза. Драматические про-

изведения. Авторские сборники. Незавершенное. — С. 161–188.

Чернорицкая О.Л. Поэтика абсурда [Электронный ресурс] / О.Л. Чернорицкая. — Вологда, 2001. — Т. 1 : Классика. — Режим доступа : //http://samlib.ru/c/chernorickaja_o_l/abs.shtmlа

Шинкаренко О. Кагарлик : роман, оповідання / О. Шинкаренко. — К. : Вид-во Сергія Пантюка, 2014. — 208 с.

Шинкаренко О. Як зникнути повністю / О. Шинкаренко. — К. : Смолоскип, 2007. — 214 с. — (Лауреати «Смолоскипа»).

Літературний процес: методологія, імена, тенденції

Широкова Е.Н. Игры со временем в прозе В. Пелевина / Е.Н. Широкова // Вестник Сургут. гос. пед. ун-та. — 2011. — № 4 (15). — С. 91–95.

Широкова Е.Н. Полиаспектность художественного времени как средство индивидуально-авторской концептуализации времени / Е.Н. Широкова // Вестник Нижегород. ун-та им. Н.И. Лобачевского. — 2012. — № 2 (1). — С. 381–385. — (Серия «Филология»).

Шмидт М.М. Проза Д. Хармса в контексте литературы абсурдизма : автореф. дис. на соиск. научн. степени канд. филол. наук : спец. 10.01.01 / М.М. Шмидт. — М., 2011. — 24 с.

Downloads


Переглядів анотації: 90

Опубліковано

2016-03-04

Як цитувати

Yeshchenko, M. (2016). СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОГО ЧАСУ В НОВЕЛІ АБСУРДУ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (6). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/188

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства