МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ («СИЛУЕТИ», «СЕНТИМЕНТАЛЬНА ІСТОРІЯ»): ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛІ KÜNSTLERROMAN ЯК СТРАТЕГІЯ ІНВЕРСІЇ ХУДОЖНЬОГО СМИСЛУ

Автор(и)

  • Olena Musliienko

Ключові слова:

екфразис, інверсія художнього смислу, авторефлексія, художник, травма

Анотація

У статті здійснено аналіз творів М. Хвильового, які містять жанровий код Künstlerroman та елементи екфрастичного опису, актуальні в  літературі 1920–1930-х років, що зумовлено активізацією саморефлексії митця. У полі уваги українського модерніста  — ситуація трагіч- ної неспроможності здійснення індивідуального проекту художником-персонажем. Натомість у  результаті інверсії художнього смислу реалізується стратегічна програма автора у  пара- доксальному форматі «суб’єкт в об’єкті».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olena Musliienko

викладач кафедри української та світової літератури україн-
ського мовно-літературного факультету Харківського національного педагогічного університету
ім. Г.С. Сковороди.

Посилання

Автухович Т. Стихотворение И. Бродского «Посвящается Пиранези»: уровни прочтения / Т. Автухович // ФИЛОLOGОS. Научный журнал. — 2011. — Вып. 7 (№ 3–4).— С. 79–87.

Бочкарева Н. Роман о художнике как «роман творения»: генезис и поэтика / Н. Бочкарева. — Пермь : Перм. гос. ун-т, 2000. — 252 с.

Дильтей В. Герменевтика и теория литературы / В. Дильтей // В. Дильтей. Собрание сочинений в 6 т. / под ред. А.В. Михайлова и Н.С. Плотникова ; пер. с нем. под ред. В.В. Бибихина

и Н.С. Плотникова — М. : Дом интеллектуальной книги, 2001. — Т. 4 : Герменевтика и теория литературы. — 538 с.

Руденко М. Персонажна нарація в новелістиці Миколи Хвильового [Електронний ресурс] / М. Руденко // Вісник Львів. ун-ту. — 2004. — Вип. 33, ч. 1. — С. 57–65. — (Серія «Філологія»). —

Режим доступу : http://lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/visnyk/33_1/emip.doc. — Назва з екрана.

Слово о полку Игореве / [вступ. ст. Д.С. Лихачева; сост. и подгот. текстов Л.А. Дмитриева и Д.С. Лихачева ; примеч. О.В. Творогова и Л.А. Дмитриева]. — Ленинград : Сов. писатель. Ленингр.

отд-ние, 1967. — 540 с.

Сторощук І.І. Роман про митця у контексті літературних дискусій [Електронний ресурс] / І.І. Сторощук // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур пам’яті академіка Леоніда

Булаховського : зб. наук. праць. — К., 2012. — Вип. 17. — С. 217–227. — Режим доступу : http://www.

philology.kiev.ua/library/zagal/Komparatyvni_doslidzhenna_17_2012/217_226.pdf. — Назва з екрана.

Теличко А. Трансформация жанра «роман становления» («ENTWICKLUNGSROMAN») в творчестве Г. Майринка / А. Теличко // Вестник Балтийского федерального ун-та им. И. Канта. —

— Вып. 8. — С. 151–156.

Ханинова Р. Сон-экфраза и «оживший» экфрасис в прозе А.Н. Толстого 1910–1920-х годов / Р. Ханинова // Известия Волгоград. гос. пед. ун-та. — 2008. — № 10 (34). — С. 150–156. —

(Сер. «Филологические науки»).

Хвильовий М. Твори в 5-ти томах / М. Хвильовий / упоряд. й заг. ред. Г. Костюка ; передм. М. Шкандрія. — Нью Йорк ; Балтимор ; Торонто : Об-ня укр. письменників «Слово» : Укр. вид-во

«Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1980. — Т. 2. — 408 с .

Хвильовий М. Листи до Миколи Зерова / М. Хвильовий // М. Хвильовий. Твори : у 2 т / упоряд.,

передм. і прим. М.Г. Жулинського, П.І. Майдаченка. — К. : Дніпро, 1990. — Т. 2. — С. 840–882.

Marcuse H. Der deutsche Künstlerroman / Herbert Marcuse // Marcuse H. Schriften: Bd.1: Der deutsche Künstlerroman. Frühe Aufsätze. — Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1978. — S. 7–343.

Selbmann Rolf: Der deutsche Bildungsroman / Rolf Selbmann. — 2, überarb. und erw. Aufl. — Stuttgart; Weimar: Metzler, 1994 (Sammlung Metzler; M 214) // http://core.kmi.open.ac.uk/download/

pdf/12166203.pdf — Назва з екрана.

Seret R. Voyage Into Creativity: The Modern Künstlerroman. N.Y., San Francisco, Bern, Baltimore, Frankfurt am Main, Berlin, Wien, Paris : Peter Lang, 1992. — 170 p.

Downloads


Переглядів анотації: 552

Опубліковано

2016-03-04

Як цитувати

Musliienko, O. (2016). МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ («СИЛУЕТИ», «СЕНТИМЕНТАЛЬНА ІСТОРІЯ»): ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛІ KÜNSTLERROMAN ЯК СТРАТЕГІЯ ІНВЕРСІЇ ХУДОЖНЬОГО СМИСЛУ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (6). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/177