«ПРОЩАННЯ З КРЕМЕНЦЕМ 1939» СТАНІСЛАВА БАЛІНСЬКОГО

Автор(и)

  • Henryk Duda

Ключові слова:

Станіслав Балінський, Кременець, «Прощання з Кременцем 1939»

Анотація

У статті йдеться про життя і  творчість Станіслава Балінського (1898–1984), польського поета, письменника, дипломата і  активіста у  вигнанні. Автор розкриває зв’язки митця з містом Кременець та родиною Словацьких; здійснює стислий огляд його творів. Особлива увага приділяється детальному аналізу вірша «Прощання з Кременцем 1939» („Pożegnanie z Krzemieńcem 1939”) С. Балінського. Автор доходить висновку про те, що цей твір слід роз- глядати як символічну частину, а  саме  — як прощання з романтичним минулим („przeszłość romantyczna”). Кременець в  цьому вірші постає не тільки як реальне польське місто перед Другою світовою війною, а і як символ всієї країни, зруйнованої ворогом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Henryk Duda

професор Люблінського католицького університету імені Івана Павла ІІ, доктор габілітований гуманітарних наук (Республіка Польща)

Посилання

Андерсон Б. Воображаемые сообщества = Imagined communities. Размышления об истоках и распространении национализма / Б. Андерсон ; пер. с англ. В.Г. Николаева. — М. : КАНОН-

пресс-Ц Кучково поле, 2001. — 286, [1] с.

Ахматова А. Собрание сочинений / Анна Андреевна Ахматова. — Москва : Эллис Лак, 1999. — Т. 7, доп. : Переводы, 1910–1950-е годы. — 702 с.

Балинский С. [Baliński S.] Варшавская коляда 1939 года [Электронный ресурс] / С. Балинский // Новая Польша. — Режим доступа : http://www.novpol.ru/index.php?id=339 (27.03.15).

Лотман Ю.М. Память в культурологическом освещении / Ю.М. Лотман // Чему учатся люди : статьи и заметки. — М. : Центр книги Рудомино, 2010. — 413, [2] с.

Baliński S. Krajobrazy polskie / Stanisław Baliński; wybór i posłowie W. Smaszcz. — Warszawa : Pax, 1997. — 233, [3] s.

Baliński S. Peregrynacje. Poezje wybrane 1928-1981 / Stanisław Baliński; wybrał, posłowiem i notą edytorską opatrzył P. Hertz. — Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982. — 261, [3] s.

Baliński S. Wielka Podróż / Stanisław Baliński. — London : M. I. Kolin, 1941. — 87 s.

Baliński S. Wiersze zebrane (1927–1948) / Stanisław Baliński. Londyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 1948. — [4], 306 s.

Czapski J. Na nieludzkiej ziemi / Józef Czapski. — Kraków : Znak, 2001. — 376, [4] s.

Danilewicz-Zielińska M. Krzemieniec 1939 / Maria Danilewicz-Zielińska // Biesiada Krzemieniecka. — 2010. — T. 5. — S. 82–93.

Danilewicz-Zielińska M. Maj w Krzemieńcu / Maria Danilewicz-Zielińska // Biesiada Krzemieniecka. 2010. — Т. 5. — S. 75–81.

Debkiewicz G. Spis zawartości czasopisma «Kamena» w latach 1945–1993 [Електронний ресурс] /Grzegorz Debkiewicz, Agnieszka Wilk. — Lublin : Ośrodek „Brama Grodzka — Teatr NN”. — Режим доступу до вид.: http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/26063/KAMENA_umcs_ost.pdf (10.09.2014). — Biblioteka Multimedialna Teatrnn.pl — Spis zawartości czasopisma «Kamena» w latach 1945–1993.

Długosz L. Świadomość kruchości [Електронний ресурс] / Leszek Długosz // Przewodnik Katolicki. — 2008. — Nr 9. — Режим доступу до журн.: https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2008/

Przewodnik-Katolicki-9-2008/Spoleczenstwo/Swiadomosc-kruchosci (20.03.15). — Świadomość kruchości — Przewodnik Katolicki.

Haight A. Anna Akhmatova. A poetic pilgrimage / Amanda Haight. — New York : Oxford Univ. Press, 1976. — X. — 213 s.

Herling-Grudziński G. Liryka Balińskiego / Gustaw Herling-Grudziński // Wiadomości [Londyn]. — 1948. — Vol. III. Nr 19 (110). — S. 1.

Jaskóła E. Poetyckie podróże Stanisława Balińskiego / Ewa Jaskóła. — Katowice : UŚ, 1988. — 120, [4] s.

Jaskóła E. Romantyczne paralele w «Wielkiej podróży» Stanisława Balińskiego / Ewa Jaskóła // Studia o twórczości Stanisława Balińskiego; pod red. I. Opackiego i M. Pytasza. — Katowice : UŚ, 1984. — S. 63–89.

Keats J. Ody / John Keats; przeł. S. Baliński. — Londyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 1951. — 41, [3] s.

Kowalska U. „Antrakty” Stanisława Balińskiego / Urszula Kowalska // Studia o twórczości Stanisława Balińskiego; pod red. I. Opackiego i M. Pytasza. — Katowice : UŚ, 1984. — S. 119–131.

Lechoń J. Poezje / Jan Lechoń; wyboru dokonał i życiorysem poety poprzedził M. Toporowskі. — Warszawa : Czytelnik, 1957. — 202, [2] s.

Makowski S. Teofil Januszewski / Stanisław Makowski // Polski słownik biograficzny. — Wrocław 1964. — T. X. — S. 591–592.

Marx J. Poeta nostalgii / Jan Marx // Skamandryci. — Warszawa : Alfa, 1993. — 636, [3] s.

Marx J. Trzeci poeta nostalgii / Jan Marx // Poezja. — 1983. — T. XVIII. Z. 9. — S. 101–105.

Poezja polska 1939-1944. — Moskwa : Związek Patriotów Polskich w ZSRR, 1944. — 75, [1] s.

Pytasz E., Pytasz M. Stanisław Baliński a polska prasa na obczyźnie (casus «Wiadomości») / Ewa Pytasz, Marek Pytasz // Studia o twórczości Stanisława Balińskiego; pod red. I. Opackiego

i M. Pytasza. — Katowice : UŚ, 1984. — S. 108–118

Rudziński K. Stanisław Baliński — mistrz liryki polskiej / Krzysztof Rudziński [Електронний ре-

сурс] // Niedziela. — 2004. — Nr 49. — Режим доступу до журн. : http://www.niedziela.pl/artykul/75558/

nd/Stanislaw-Balinski—Mistrz-liryki (28.03.15). — Stanisław Baliński — Mistrz liryki polskiej.

Rymkiewicz J. M. Słowacki. Encyklopedia / Jarosław Marek Rymkiewicz. — Warszawa : Sic!, 2004. — 573, [6] s.

Rzewuski H. Opowiadania starego szlachcica / Henryk Rzewuski; zupełne wyd. z własnoręcznego rękopisma autora. — Drezno : [s. n.], 1857. — T. 1. — [4], LII, 216, [1] s.

Skórczewski D. Melancholia dyskursu kresoznawczego / Dariusz Skórczewski // Teoria — literatura — dyskurs. Pejzaż postkolonialny. — Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Pawła II, 2013. — S. 427–473.

Słonimski A. Jedna strona medalu: niektóre felietony, artykuły, recenzje utwory poważne i niepoważne publikowane w latach 1918–1968 / Antoni Słonimski. Warszawa : Czytelnik 1971. — 590, [2] s.

Studia o twórczości Stanisława Balińskiego / pod red. I. Opackiego i M. Pytasza. — Katowice : UŚ, 1984. — 154 s. — (Skamander. — T. 4).

Škrabec S. Geografia wyobrażona. Koncepcja Europy Środkowej w XX wieku / Simona Škrabec. Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2013. — 275, [1] s.

Turkowski T. Baliński Michał (1794-1864) / T. Turkowski // Polski słownik biograficzny. Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1935. — T. I. — S. 240–242.

W kręgu bliskich poety. Listy rodziny Juliusza Słowackiego / Oprac. S. Makowski i Z. Sudolski, red. E. Sawrymowicz. — Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960. — 762, [1] s.

Węgrzyniakowa A. / Motyw podróży w liryce Stanisława Balińskiego / Anna Węgrzyniakowa // Studia o twórczości Stanisława Balińskiego; pod red. I. Opackiego i M. Pytasza. — Katowice : UŚ, 1984. — S. 40–60.

Wierciński A. Przywracanie pamięci / Andrzej Wierciński. — WSP : Opole, 1997. — 123 s.

Wójcik W. Stanisław Baliński — współtwórca literackiej legendy Piłsudskiego [Електронний ресурс] / Włodzimierz Wójcik. — Режим доступу : http://www.jpilsudski.org/artykuly-publicystyka-felietony/

felietony/item/2039-stanislaw-balinski-wspoltworca-literackiej-legendy-pilsudskiego (2.12.13).

Wójcik W. Skamandryci i inni nad Sekwaną. Szkice historycznoliterackie / Włodzimierz Wójcik. — Katowice : UŚ, 1995. — 186, [2] s.

Downloads


Переглядів анотації: 86

Опубліковано

2016-03-04

Як цитувати

Duda, H. (2016). «ПРОЩАННЯ З КРЕМЕНЦЕМ 1939» СТАНІСЛАВА БАЛІНСЬКОГО. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (6). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/173